Vyal_kaya Aychynnaya of a vayn on Kobrynshchyna    

Asabl_va tsyazhk_ya vyprabavann_ prynesla Vyal_kaya Aychynnaya of a vayn. Fashystsk_ya bombs abrushyl_sya on the city on a dosv_tka 22 chervenya 1941. 123-ts_ av_yatsyyna zn_shchalna a regiment, yak_ baz_rava¸sya on kobrynsk_m airfield, prynya ў fight. On a pratsyaga 10 gadz_n ours lyotchyk_ zb_l_ 30 fashystsk_kh the plane ў. At nyaro¸nay to a baratsba to a zag_n ў kamandz_r a stick of Barys M_kalayev_ch Suryn, yak_ pravyo ў 4 ba_ і an asab_sta of ZB і ў 3 varozhyya planes.

Zhorstk_ fight razgarnu¸sya 23 chervenya heating Kobryn, yak_ vyal_ chasts_ the 22nd dyv_z іі on the chal z yae to kamandz_ra V. P. Puganavy on approaches yes of the city of Kobryn on ¸zdo¸zh the channel of the Check. At gety ba_ to a zag_n ў V. P. Pugana ў, _mya a yakoga of infections nos_ts the square on vul. Pershamayskay.

At an hour akupatsy_ fascists razburyl_ і spal_l_ ў to a goradza bolsh for the 200th inhabited the lady ў і 250 _nshy zbudavannya ў, uzarval_ elektrastantsyyu, 3 mlyna, skurana plant, _lnozavod і sherag _nshy pradpryemstvo ў. Byl_ razburana chygunachny station, 2 chygunachnyya masta tseraz river Mukhavets. Zvysh of 8 thousand m_rny zhykharo ў cities stal_ akhvyaram_ fashystsk_kh zlachynstvo ў.

Uves hour akupatsy_ ў to a goradza of a pratsav ў padpolna antyfashystsk_ kam_tet, padtryml_valasya suvyaz z to partyzana і, yak_ya znakhodz_l_sya ў navakolny natter. 20 l_penya 1944 at a vyn_ka ¸party bayo ў the city ў are got out і a pacha ў a pastupova zalechvats a wound pile. Yak syno¸ny pamyats і glyboky pashana yes zag_nu¸shy stayats syonnya ў to a goradza pomn_k_ to akhvyara of Vyal_kay Aychynnay of a vayna.

Bratsky mag_la of a vo_n ў і partyzan (vul. Pershamayskaya, square _mya Puganava). Pakhavana 174 vo_na, yak_ya zag_nul_ ў reptiles of Vyal_kay Aychynnay of a vayna. Ustano¸lena pomn_k general-mayoru V_ktara Pa¸lav_chu Puganava і to a starsham to the lieutenant Arsen_yu to a _vanav_ch Marozava. V.P.Pugana ў to a zag_n ў 23.6.1941 g, And.І. Maroza ў - 24.7.1944 g at an hour pavetranay razvedk_ ў to the rayena of Brest.

Bratsky mag_la of a vo_n ў і partyzan (on pa¸dnyova-ў skhodnyay to the uskrayena of the city heating century of Lepyasa). Pakhavana 30 vo_n ў і partyzan. Sculpture of the soldier of a ¸stano¸len ў 1957.

Bratsk_ya mag_la of a vo_n ў (on garadsk_kh mog_lka). At chatyrokh mag_la of a pakhavan heating 40 vo_n ў, yak_ya zag_nul_ ў l_pen_ 1944. At 1979 an ustano¸lena of a pl_t z _myonam_ zag_nu¸shy, at 1983 - on a skin mag_la abel_sk, at 1996 - are groundless pomn_k.

Mag_la akhvyar to fascism (on ¸skhodnyay to the uskrayena of the city heating Shashi Brest-P_nsk).

Pakhavana zvysh 200 zhykharo ў the cities, rasstralyany at 1941-1943. At 1967 on the mag_l of a pasta¸lena abel_sk. Mestsa to execution m_rny zhykharo ў (on pa¸dnyovay to the uskrayena of the city). Pakhavana of 4,5 thousand m_rny zhykharo ў the cities, rasstralyany at 1942-1944. On the ¸shanavayena _kh pamyats_ ў 1975 of an ustano¸lena abel_sk.

Abel_sk at arrogance 40-goddzya Peramog_ ў Vyal_kay Aychynnay to the vayena (the square _mya Marozava). On _m vysechana of a nazva 12 vo_nsk_kh chastsy, partyzanskay brygada, and a taksama chatyrokh partyzansk_kh a joy ў that dzeyn_chal_ on terytory_ Kobrynskaga of a rayon.

Pomn_k to partyzana (pa¸dnyova-ў skhodny ¸skra_na of the city). Pomn_k-stela, pasta¸lena ў 1983 at pamyats ab partyzana, kamsamolets, padpolshchyka, yak_ya vyal_ "a reykavy vayna" on terytory_ a rayona.

Vyal_kaya Aychynnaya of a vayn on Kobrynshchyna//Kobryn = Kobrin. – M_nsk: BELTA, 1997. – Page 10-12. - (Garada Belarus_ = The Belarussian towns). Agulnyya zvestk_ ab to the vayena to _ ab pomn_ka to fascism akhvyara.Popular materials


Comments


Names of articles

Search in the websiteOur partners