Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Les localités de la raïon de Kobryn d'A à Z

OR

OR (myasts. nazvy Ar, Гір) – khoutar chez Dz_v_nsk_m s/s, pour 28 km sur PdOu l'enfer de l'enfer municipal і tchyg. Art. de Kobryn, 74 km l'enfer de Bresta. transpartnyya сувязі pa pras±latchnaj daroze і des lointains pa chachy Kobryn-Dz_v_n. 4 gaspadark і, 10 jykharo ў (2005). Près de 1650 zgadvaetstsa l'écrevisse en chauffant s. Navas±lk_. Près de 1890 Or – ourotchychtcha Makranskaj vol. Kobrynskaga des paonnes. Grodzenskaj des lèvres., 31 3/4 dzes. зямлі. Près de 1897 est sérieuse, 4 dvary, 29 jykharo ў. Près de 1905 est sérieuse (29 jykharo ў) і khoutar (7 jykharo ў). Près de 1911 est sérieux Makranskaj vol., 66 jykharo ў; adnajmenny fal'varak, ouladanne І.tcharnotskaga, 7 jykharo ў. Z 1921 est sérieuse ў skladze Pol'chtchy, chez Dz_v_nskaj гміне Kobrynskaga des paonnes. Paleskaga vayav., 10 damo ў, 74 jykhary. Z 1939 ў BSSR, z 15/01/1940 ў Dz_v_nsk_m la région de Brestskaj des gardons., z 12/10/1940 ў Yagm_na¸sk_m, z 16/07/1954 ў Dz_v_nsk_m sel'savetakh, z 08/08/1959 ў Kobrynsk_m la région. Près de 1940 ў v±stsy 24 dvary, 104 jykhary. Chez Vyalikouju Ajtchynnouju vajnou Or акупіраваны nyam.-fach. захопнікамі z tcherv. 1941 oui ліп. 1944 Près de 1949 jykhary v±sak Or і Yagm_nava аб'ядналіся ў kalgas імя 70-goddzya І.В.Сталіна. Pavodle перапісу 1959 est sérieux Or налічвала 51 jykhara, près de 1970 – 48 jykharo ў. Près de 1999 khoutar, 3 gaspadark і, 6 jykharo ў chez skladze kalgasa «Novae jytsts±» (tsentr – s. Dz_v_n).

La guêpe

La GUÊPE, est sérieuse, tsentr Osa¸skaga sel'saveta і kalgasa «l'Amitié du peuple ў». Près de 1668 chez Palesk_m kljutchy Brestskaj ekanom іі VKL, syalo, 24 валокі зямлі (z syalom Barysa¸ka). Près de 1789 chez Dz_v_nsk_m kljutchy par celle-là ja ekanom іі, est sérieuse, 16 dvaro ў, kartchma. Z 1795 chez skladze Ras_jskaj імперы і, chez Kobrynsk_m pavetse, z 1801 Grodzenskaj губерні. 19/12/1795 est sérieuse padaravana va ¸ladanne nachtchadkam du feld-maréchal général de la comte de P.A.Roumyantsava-Zadounajskaga, 168 jykharo ў. Près de 1890 est sérieuse ў Dz_v_nskaj volasts і, 1332,5 дзесяціны зямлі і ma±ntak, ouladanne L.Gokha, 449,5 дзесяціны зямлі. Près de 1897 chez v±stsy 65 dvaro ў, 397 jykharo ў, прыпісная tsarkva oui Dz_v_nskaj Ouspenskaj tsarkvy, chez ma±ntkou 10 jykharo ў. Près de 1905 chez v±stsy 967 jykharo ў, chez ma±ntkou 10 jykharo ў. 3 1921 chez skladze Pol'chtchy, chez Dz_v_nskaj гміне Kobrynskaga paveta Paleskaga vayavodstva, est sérieux, 93 dvary, 468 jykharo ў. Chez les 1930 reptiles працавалі l'école, вячэрнія les cours, tchytal'nya, teatral'ny і kharavy гурткі. Z 1939 Chez BSSR, z 15/01/1940 chez Dz_v_nsk_m раёнe Brestskaj voblasts і, z 12/10/1940 tsentr sel'saveta, z 08/08/1959 chez Malarytsk_m, z 25/12/1962 chez Kobrynsk_m раёнe. Près de 1940 est sérieuse, 108 dvaro ў, 661 jykhar, patchatkovaya l'école, sel'po z 1 gandl±vaj kropkaj, pajarnae depo, sel'savet. Chez 1950 60 vyaskovykh gaspadarak аб’ядналіся chez kalgas «la Biélorussie Savetsky» (starchynya D.Serg_ev_tch). Sur 01/01/1999 169 dvaro ў, 435 jykharo ў, будынкі vykankoma sel'saveta і адміністрацыі kalgasa, магазін, fel'tcharska-akouchersk_ le point, stalovaya, la Maison de la culture, бібліятэка, syarednyaya l'école.

Osa¸tsy

OSA÷TSY (myastsovaya nazva Osovtsy), est sérieux ў Astrom_tsk_m sel'savetse. OUperchynju ўпамінаецца ў 1563 le yack ourotchychtcha. Près de 1897 chez Padaleskaj воласці Kobrynskaga paveta Grodzenskaj goubern і, 6 уласніцкіх сядзіб, 46 jykharo ў. Syarod сядзіб znakhodz і ў sya la maison lyasnogo ахоўніка, 6 jykharo ў. Près de 1905 ourotchychtcha, 61 jykhar. Z 1921 chez skladze Pol'chtchy, chez Padaleskaj гміне Kobrynskaga paveta Paleskaga vayavodstva; est sérieuse і леснічоўка, 10 dvaro ў, 88 jykharo ў. Z 1939 chez BSSR, z 15/01/1940 chez Kobrynsk_m раёнe Brestskaj voblasts і, z 12/10/1940 chez Joukhavetsk_m, z 16/07/1954 chez Astrom_tsk_m sel'savetakh. Près de 1940 est sérieuse, 10 dvaro ў, 101 jykhar, магазін. Près de 1948 stvorany kalgas «30 gado ў Kastrytchn_ka» (starchynya Abramtchouk). Sur 01/01/1999 36 dvaro ў, 74 jykhary, chez skladze kalgasa "Len_na".

La navigation

La recherche selon le site

Nos partenaires