Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Пачвары мiнуýшчыны вёсак Кобрыншчыны

Калi ý 1940, 1948-1950 гадах на Кобрыншчыне узялiся (маю на ýвазе савецкую ýладу) за калектывiзацыю, у кожнай вёсцы (вёскi былi многалюдныя) са слязамi i праклёнамi (бо хто хацеý «чорту лысаму» аддаваць сваю маёмасць: зямлю, скот, коней, сельскагаспадарчы iнвентар, гумно, зерне i г.д.) стварылi калгасы.

З архiýных дакументаý я выбрала колiшнiя назвы гаспадарак, якiя на сёння выклiкаюць не толькi дзiва, а нават смех. Не кажучы пра безсэнсоýнасць i бязмогласць словазлучэнняý.

Пачну з вёскi Бародзiчы. Калгас назвалi «8 Сакавiка». Гэтую ж назву у гэты час атрымаý калгас вёскi Пескi. Вiдаць тады не было добрай «сувязi» i не ведалi, што рабiлася ý вёсцы на другi бок Кобрына?!

Ну, «8 Сакавiка» – вядомае свята ý Савецкiм Саюзе, яго «прывязлi» i да нас. Далей iдзе калгас «12 Сакавiка». Гэта аж тры вёскi: Гарэздрычы, Завершша i Соýплi. Я пералiстала ýсе энцыклапедыi, спытала ý мясцовым музеi. Нiхто не ведае, што азначае ý гiсторыi гэтая лiчба месяца.

Далей калгас «17 Сентября». Гэта адзiны ý раёне калгас у вёсцы Патрыкi. Як i той рай, што прынеслi Саветы ý Заходнюю Беларусь 17.09.1939 г. Калгас праiснаваý нядоýга. Ну а цяпер калектывiзатары «усхвалiлi» Перамогу. Гэтую назву атрымалi гаспадаркi вёсак Басяч i Харынiчы. «Сцяг перамогi» «прысвоiлi» вёсцы Бяроза. «Краiну Саветаý «падхапiлi» вёскi Жукi i Iмянiны. Калгас «Iмя Калiнiна» «прыклеiлi» вёскам Альхоýка i Турная.

Вёскi Анiскавiчы i Мазуры «ашчаслiвiлi» назвай калгаса «Iмя А.Неýскага» i «Iмя Мiкалая Астроýскага». Вёскi Шамятоýка i Паляцiчы сталi калгасам «Iмя Варашылава» (гэта пры жывым яшчэ Кляменцii Яфрэмавiчу). Вёска Вялiкi Рудзец стала калгасам «Iмя Шчорса», а Гiрск i Малы Рудзец – «Iмя Катоýскага». Вёска Лiпава «прыхапiла» «Iмя Будзёнага», жывога i здаровага на той час.

Але больш за ýсiх быý усхвалены «вечна жывы» таварыш Ленiн. Вёска Лiтвiнкi атрымала калгас «Заветы Iльiча», вёскi Лушчыкi i Меленково – «Шлях Iльiча», вёскi Навасёлкi i Грушава – «Iмя Iльiча». Не забылася новая ýлада i пра жонку таварыша Ленiна. Калгас «Iмя Крупскай» атрымала вёска Выгада. Пашчаслiвiла ý беларускiх вёсках жывому на той час таварышу Сталiну.

«Сталiнскiм шляхам» пайшлi адразу дзве вёскi: Калюхi i Камень (Крулеýскi). Калгас «Iмя Сталiнскай канстытуцыi» атрымала вёска Хiдры (сёння СПК «Восходящая Заря». Вёска Ор i Лiпава – калгас «Iмя Сталiна». У 1950 г. у в.Казiшчы, дзе цяпер страусiная ферма, вёсцы далi калгас «Iмя Хрушчова». Хтосьцi быý вельмi празарлiвы (так, так, гэта з даведнiка «Памяць»), бо пра Мiкiту Сяргеевiча ý Беларусi мала хто ведаý i «у верхах».

«Чырвоным аратым» стала вёска Запруды, «Чырвонай звяздой» – вёска Лелiкава, Ст.Тэмра i Калонiя, «Чырвоным волатам» – вёска Кляшчы, «Чырвоным сцягам» – вёска Малыя Лепясы, «Чырвоным лучом» – вёска Падбор'е. «Новым шляхам» пайшоý Магдалiн, «Шляхам да камунiзму» – вёска Глiнянкi. «Новым светам» «засвяцiла» вёска Старадубцы, «Новым жыццём» «зажыло» Стрыгава «Новай зарой» сталi Лышчыкi.

Iмя расiйскiх пiсьменнiкаý прысвоiлi: вёсцы Падзяменне – Лермантава, вёсцы Ушкавiчы – Пушкiна, вёсцы Ластаýкi – Горкага. Вёскi Залессе (Тэвельскi с/с) i Дубiны назвалi калгасам «Маладая гвардыя». У больш познi час былi вёскi-калгасы, насiýшыя iмя: Маленкова, Куйбышава, Тэльмана, Васiлеýскага, Чапаева, некага Андрэева (у савецкiм энцыклапедычным слоýнiку Андрэевых аж 14), К.Маркса (два калгасы), Мiчурына, Молатава (два калгасы адразу), Чкалава (таксама два), Фрунзе, Будзёнага, Жданава, Панамарэнкi (вiдаць Панцiлеймона Кандратавiча, на той час сакратара ЦК Беларусi), Ракасоýскага, Дзiмiтрава, Дзяржынскага, Кiрава, Суворава (душагуб беларускага народа, часоý iмператрыцы Кацярыны 2-ой), Гагарына.

На сёння ý нябыт, з горкай памяццю, сышлi тыя 160 калгасаý, якiя стваралiся на нашай кобрынскай зямлi 60 гадоý таму.
На сёння засталiся ýсяго 20 калгасаý, якiя называюцца «СПК». Народ не ведаý, i знаць не хацеý тых калгасных «исполинов», тых дзеячаý, нага якiх не ступала на нашу зямлю, якiя анiчога добрага не прынеслi нашаму народу. Гiсторыя i жыццё ýжо паставiла на сваё «месца» тыя калгасы i прызнала, хоць не да канца, сваю памылку.

З 1940-41 гг., а потым у 1952-53 гг., на нашай зямлi пайшлi рэпрэсii. Так называемых «неблагонадёжных», «ворагаý народа» вывозiлi ý Сiбiр, Казахстан. Гэта ж былi самыя працавiтыя людзi. Гэта ж частка i тых, хто i «прымусова» не ýступаý у калгас. Iх рэабiлiтавалi: i ý 1955, i ý 1968, i ý 1994. Каго i пасмяротна. Рэпрасаваным былi нават i нейкiя iльготы. Але iх «приостановили на время».

На заканчэнне скажу так: можа сыдуць у мiнуýшчыну i сённяшнiя «СПК». Бо зямлi патрэбен сапраýдны гаспадар, а не наёмнiк. А кааперацыя добра тады, калi яна знiзу, а не зверху. Гэта закон эканомiкi.

Сакавiк 2013 г.

PS. «Новой жизнью» («Новым жыццём») зажыý i Дзiвiн, а яшчэ раней над iм узышла зара (у 1949 годзе створаны калгас «Зара»). Зараз там СПК «Любань» (называецца так, як i мясцовае цуда прыроды – вельмi прыгожае возера). У вёсцы Адрынка зажылi, напэýна, адны бальшавiкi (калгас «Бальшавiк»). У Бельску працягвалi змагацца «За Радзiму», а будзёнаýскiя вусы «сталi насiць» у вёсцы Павiцце. Былi i вёскi, у якiх, мабыць, гаварылi толькi адну «праýду», як i вядомая газета i г.д.

Интересна и история посёлка Ореховский (центр созданного в 1981 году совхоза Днепро-Бугский). Он создан фактически на месте непроходимых болот. Возможно, когда-нибудь остановлюсь на этом подробно. Здесь же расскажу одну историю. Появление этого совхоза предсказал мой сосед Логвинович Александр Ильич (к сожалению, скоро уже будет год, как этот замечательный человек ушёл из жизни). Кстати, его отец когда-то жил на хуторе рядом с этими болотами (урочище Гранэ) и очень любил ходить на «острова» за орехами. После окончания школы Александр уехал в Сибирь, там учился, там женился, там и остался работать. Родился он в послевоенное время и где-то в районе 1960 года в школьном сочинении написал, как будет выглядеть его малая Родина, какой он видит будущую жизнь. Абсолютно точно на месте болот (на месте, где возник совхоз) он описал появление города с многоэтажными домами. Это сочинение заметили, и в районной газете появилась статья, в которой рассказывалось, как школьник из Дивина (точнее, Чемера) видит будущее своей Родины. От дома, где он проживал, напрямую по лесным дорогам до места возникновения совхоза не более двух-трёх километров. Приезжая домой к родителям в Чемер (ныне вымирающая часть Дивина), он неоднократно вспоминал эту историю. Тогда совхоз Днепро-Бугский ещё процветал. Возможно, где-то в архивах и сохранилась эта заметка. Найти её было бы весьма и весьма прелюбопытно.

Что касается названия «12 Сакавiка», то здесь, скорее всего, история происхождения названия следующая. Раз в местном музее не знают, значит, дата, по-видимому, не имеет отношения к местности. Хотя, кто его знает? Возможно всё, начиная от даты постановления о создании колхоза или решения некоторых жителей вступить в него до успешной партизанской операции или создания партизанского отряда и т.д. Придумать можно много всего, чего и не перепроверишь. Однако вернусь к наиболее вероятной версии. Этот день в истории России связан с переносом столицы в Москву (это, конечно же, стоит исключить). А вот второе событие, скорее всего, и даёт разгадку. Это событие – Февральская буржуазно-демократическая революция (27 февраля по старому стилю). Фактически в России пало самодержавие. На названия колхозов в большинстве случаев был наложен отпечаток большевизма, революционных преобразований. «Новая жизнь», «Новый путь», «Новый свет», «Сталинский путь», «Заря», «Рассвет», разного рода «звёзды»… А ещё Ленин, Островский (вспомните «Как закалялась сталь»), Чапаев, Будённый, … Вот всё и встаёт на свои места!

Февральская революция – классическая ситуация, когда, согласно ленинскому наследию, «низы не хотели, а верхи не могли жить по-старому». Мало кто нынче знает дату этой революции (27 февраля по старому стилю), однако она стала важнейшей ступенькой на пути к Великой Октябрьской социалистической революции. В Петрограде в один день, 27 февраля по старому стилю, были образованы и Временный комитет Государственной думы, и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Образование этого совета – это знаменательное событие в истории большевиков (вспомните, «советская власть, Советский Союз, Совет народных депутатов, «Вся власть Советам!» и т.д.).

Так что, думаю, здесь всё совершенно ясно. Впрочем, считать вопрос окончательно закрытым, в силу указанного ранее, пожалуй, нельзя. Но, по-видимому, придётся!

Сентябрь 2013
Автор PS Я. Логвинович