Palymyany pamyats

Kozhna zは、vognennyを知っている我々、trag_chny日付です:22のchervenya spa¸nyaetsets semdzesitは、vaynaのVyal_kay Aychynnayの耳への爬虫類ўz日です。

軍隊іのvaynaのvyprabavayenaへのvognennaaへのAdraz adchul_に、yak_ya dyslatsyraval_syaўKobryne。zn_shchalnagのPadnyal_syaў空іgera_chna zmagal_sya lyotchyk_ 123-ヘクタールav_yatsyynagaは、Surynの市長の刺さります。chatyrokh Uzho z gadz_n ran_ets、kal_は爆破へのブレストabstrelvayetsetsіpadvyargayetsetsが攻撃するvyadomaになりました、そこの棒はzadayena prykryts zへのdadzena bayavyでしたAutomated職場іі(garadaブレストіKobryn)のpavetra padykhodzyachyyaはいdzyarzha¸否myazha voysk_ Chyrvonay。gadz_n lyotchyk_が刺す3つのchatyrokh gadz_n ran_etsはい13、syarod yak_kh asabl_va vyznachyl_sya Zhydaў、Alyaksyў、Sa¸chanka、n_kaへのzdeysn_l_ dzesyatk_ bayavy出発ўіpavetranyインゲンマメўzばかіў。Lyotchyk_ znakhodz_l_syaўはbesperapynnの空です、離着陸場tolkіの上でvyartal_sya、dazaprav_tsetsіpapo¸n_tsの法人の銀行は火の単位です。それ自体kamandz_r Suryn pravyoўchatyra pavetranyyaああі(ZBіўTorahs nyametsk_ya飛行機)、戦いўへのaposhnyagのアルヤў時間は、smyarotnaです傷つけます。Zhab_nk_を熱しているba_で大尉Rabtsaўadny z pershy savetsk_kh lyotchykaўzdzeysnіўpavetranaラム。

Zhorstk_は、po¸nacha Kobrynの地獄でrazvyarnu¸syaと戦います。voragўshmatのS_laは、chyrvonaarmeyetsўのўperavyshal_ s_laの時間を計ります。ここのAdnakは、ドイツ人byl_ spynena baytsam_です第22のtankavay dyv_zіі一般的なmayora Puganava。_myona muzhny tank_staў、yak_ya akhvyaraval_ sva_m zhyzzyom、trymayucha vognenny abarona手詰まりKobrynamのzakho¸vaaへのІsyonnya国民pamyats z udzyachnastsyu。palayuchyにBT-7タンクにラムіў中のEk_pazh V_ktara Skvartsovaは、varozhy車です。pak_dayucha kamandavannya(zag_nўіPuganaўへのタンクba_の)でない。

s_laіtekhn_etsへのライブでKarystayuchysya svayoy peravagay、vechara 23 chervenyaファシスト¸stup_l_ўにKobrynの都市。¸syuイアーゴshmatvekavy g_storyyuのためのPacha¸sya trag_chna sama peryyad... vaynaの爬虫類のために、1万2000のkabrynchan zag_nul_を支持してください。rayonaがそうする8つのvyosakかけるbyl_がそうであるz zhykharam_は、g_tlera¸tsam_を燃やしました。Materyyalna vel_zarna¸ronは、国家gaspadartsaです置きます。それが、n_vodnay syamであるとわかりませんでした』і、gety byazl_tasny vaynaがzakranutにそうするyaky n_は、sva_m zhorstk_mです翼。

Іsyonnya、kal_ prayshlo¸ゾーsemdzesit耳に爬虫類ўpaslya yae、我々のものはpamyatsですpav_nna zabyvats ty palymyany、gera_chny padzyіtagoda Peramogの方法і、時代z _nshym_ narodam_へのyak_はpraklaўbelarusk_です人々іzemlyak_-kabrynchenaへの我々のもの。

_gar Fedarov_ch

Fedarov_ch、І。Palymyanyпамяць/І。Fedarov_ch//Kobrynsk_ vesn_k。 - 2011. - 15のchervenya。 - C.4。Kobrynshchynaўpershyya dn_ vayna。

人気の材料


コメント