律法tydn_ akupatsy_のプラーツ

Kazhuts、時間lechyts usyo。ヤクіm_lyyona lyudzy、vayna strats_l_ sva_kh家族のVyal_kay Aychynnayのyak_yaў爬虫類、世紀Te¸lіのmozh z gety pagadz_tsetsіzhykharkaでない、前medsyastraとtsyaper N_n Prakopa¸n Kalyadのpens_yanerka。Padze_ 14 l_penya 1941はいが、yae seretsіpamyats_のadgukayutsetsの時間motsny Bolへのgetagaです...

ts_khy sonechny ran_tsaがありました。chygunkaの研究のためのvyaskovy muzhchyna vyysts_へのNovyya「gaspadara」dal_チーム¸s_m。昼食のためのApo¸dn_ adpusts_l_。Prakop Ef_muk tolk_ zb_ra¸sya prylegcha adpachytsはnekalk_ hv_l_nです、pavedaіўへのハウスzayshoўSyamyon Bytsko z susednyay vyosk_ Zalesseіのヤクはそのpryekhat shmatですドイツのў。ゲタは、ustryvozhyts以外はそうすることができませんでした。Te¸で、lyakhはshmatにaktyv_staўでした。そして、前者が加盟ўKPZB(kamsamoletsў)でした、...

ヤクsvedchats arkhіўnyyaはそれを文書化しますN_n Prakopa¸n zakho¸vaaにberazhna、yaeはbatskaўですKPZB(学校受付іのkam_tetのrayonnagのアルヤіKobrynskaga)のメンバーにtolk_地下dzeynasts P_nsk_m地方裁判所panskay Polshchy prygavorva¸syaはいが1爬虫類につき2ўznyavolennya、yakyがP_nskayіSedl_tskay turmas.のadbyvaўですKPZBўіSyamyon Bytskoのメンバーに。utoyvaўsva_kh poglyadaўYulyan Martys(yakoga paslya¸stana¸lennya savetskay ulada abral_ starshynyoyヴィレッジ会議)でない。godza sustrakal_ Chyrvonuyu Arm_yu z kvetkam_іabdymkam_へのІmnog_ya _nshyya lyudz_ў1939。そして、syam'ya Ef_mukoўは、vyadoma yashcheіtyでした、とてもmalodshaに兄弟Prakopa、M_kha_l、z'ya¸lya¸sya sakratary kamsamolskay argan_zatsy_。

hlaўへのPaslya pavedamlennya腹筋M_shのドイツ人k_nu¸syaўは、銀行skhavats kamsamolsk_ya文書を取り入れました。Kal_は、vyyshaўadtul(g_tlera¸expiration of term of service byl_¸ゾー暖房dzvyareyハウス)です。2つは、chygunkay(dza znakhodz_l_sya _nshyya vyasko¸expiration of term of service ― muzhchynaіzhanchyna)のためのlugav_naの上の兄弟ўіSyamyona pavyal_です。

pamyataaへのN_na Prakopa¸na、lugav_na側razdal_sya strelaへのヤクpraz neyk_時間z、brekh犬と、asno¸ny zhanchynaで、yak_m_ gnal_yaドイツ人z a¸charkam_のためのpoty pakazal_sya vyasko¸expiration of term of service。タダіそれがまるごとそうであるprynesl_ M_shy...

nevypadkovのvyoskへのG_tlera¸tsa pryekhal_ў。pavedaіў_m腹筋aktyv_staіkamsamoletsіnavat zap_saўprozv_shchaへのHtosts_。ビリヤード・ポケットmuzhchyn stal_ vykl_katsの上のSabranykhが、パパprozvshcha.ですsvayoにadazva¸syaの上のM_kha_l Ef_mukでない。pramov_へのAdz_n z vyasko¸expiration of term of serviceў:

- Chago ma¸chysh?tsyaba vykl_kayutsへのゲタ。

pachўpadn_matsetsのM_kha_l、ここのіが、zha razda¸sya strelです... V_davochnaは、時間(adnam z prysutnyへのドイツ人zagadal_)まで、zatsyagvatsに銀行を編入しませんでした:pakazvay、hto kamun_st。tykatsがそうするパシャўがus_khの上でpadradに指を触れるために。¸syoのためのHutcheyはtyでsp_sa zにM_kha_lのzab_tagのul_kaに16のchalavekでした。そして、浮浪者ўがヤナ族zagnal_ 15の車でした。Syarod _khは、息子-kamsamoltsamへのіAgryp_na Boyka zでした。

そして、potyに、charga ya¸reyaўは、来ました。草原prygnal_1 taksamaにつきmuzhchynな12іの上でpagruzt_l_ў車。_khは、nastupny ran_tsaの上の百ўvyadomaの木です:zhykhara zは、ラvesk_ Lyagata pavedam_lіの農場です離着陸場のそのtevelsk_kh rasstralyal_。自我mesets pakazal_-svezhavykapana roў、yak_m1層につき手詰まりtonk_mでzyaml_ lyazhal_ zab_tyya。Zhanchyna、¸dovaіへの_mgneena zastal_syaへのyak_yaўadno、mesetsのpabegl_はいgetaga。prynesl女性ўkavalachak adzennya夫のMats_ N_na Prakopa¸na...

zhanchyn syamを悩ませます』іEf_mukoўpratsyagval_sya。おばあさん_os_fa¸nのMaryya、adz_n dzenのyakyは、strats_la abodvukhです息子ў、山が盲検化しに行った地獄。pa¸神paslya tragedy_ドイツ人の「syabro¸expiration of term of service」ўspadabalasya _kh小屋のプラーツ。zl_tava¸sya(堆積のpustsіў)をsusedしたドブラー。
sp_sa znachy¸syaіJacўマスアへのtyで、¸syoのためにHutchey、yak_はskryvaўsva_khででなくすpoglyadaў、haraktarўchalavek pramaへの優先権。ヤクl_chytsイアーゴが、とてもzhyvaўKobryne(_m pashantsavat.)への息子Yaraslaўですヤナ族¸dvukh adprav_l_sya kas_tsセナのRan_tsay tago日。vyoskへのUzho zb_ral_sya _sts_ўは賛成に昼食をとります。そして、ヤクza¸vazhyl_がドイツのўіpachul_ strelaです。Vyrashyl_ pachakats、spyashatsetsでない...

lyudzyの家族の一直線に-vyal_kaaは、chalavekのkozhnagのための山です。そして、あなたが知らないkal_、dza _kh aposhn_ prytulak、それがそうであるkuda可能なpryysts_ paplakats、zapal_tsはロウソク(paklasts_ kvetk_ ― stanov_tsets yashche大物の山)です。

N_na Prakopa¸na Kalyada、ヤクіrodnyya _nshy rasstralyany 14 l_penya 1941、知ることのないdakladn、pakhavana dza _kh astank_。_nfarmatsyyaでした、bytsets paslya vayna peranesl_ўにロシアのロックўKobryneの自然科学学校。¸syoのためにHutchey、mayetsetsの¸vazaの上でbratsky P_nscaga橋のラのmag_la、dza znayshl_ aposhn_ prytulakはlyudz_異なるnatsyyanalnastsy、veravyznannyaў、muzhchynaіzhanchyna、dzets_іdaroslyya、adny木へのab'yadnanyyaです-akhvyara g_tlera¸sk_khは型ўです。

Maryya H_lchuk

H_lchuk、律法tydn_ akupatsy_/МарыяH_lchuk//Kobrynsk_ vesn_kのM.プラーツ。–2005。5月7日–。terytory_世紀Te¸l_の上のpershyya dn_ vaynaのファシストўのAb極悪さ。

人気の材料


コメント