Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Les articles sur Kobryn : Au nombre de l'Empire russe

Кобрынскі pavet

Адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў 1520—1566 chez Padlyachsk_m vayavodstve Vyal_kaga knyastva Літоўскага, oui 1795 chez Brestsk_m vayavodstve Retchy Paspal_taj, 3 1795 chez Slon_mskaj, 3 1797 chez Літоўскай, 3 1801 chez Grodzenskaj goubernyakh Ras_jskaj імперы і, 3 1921 chez Palesk_m vayavodstve Polyptchy, 3 1939 chez BSSR (sajnya 1939 chez Brestskaj voblasts і).

TSentr — Kobryn. Près de 1886 chez pavetse 31 volasts' : Adryjynsky, Azyadkaya, Antopal'sky, Asavetsky, Asa¸n_tskaya, Balotsky, Bezdzejsky, Brachev_tskaya, Valavel'sky, Varatsev_tskaya, Verkhalesky, Garadzetsky, Dz_v_nskaya, Drag_tchynskaya, Droujylav_tskaya, Zalesky, Zb_rajskaya, Z±la¸sky, Іванаўская, Ілаская, Kaz_chtchanskaya, Kobryn, Makransky, Motal'sky, Opal'sky, Padalesky, Prouska¸sky, Ragaznyansky, Stryg_nskaya, Syakhnov_tskaya, Khomsky. Chez студзені 1940 pavet skasavany, yago terytoryya ¸vajchla ў le stock de Kobrynskaga і суседніх раёнa ў.

L. R.Kazlo ў.

Les commentaires