zyaml_ Belaruskayの上で

vayenaўへの人々ўVyal_kay Aychynnayのsavetskagのdn_ svyatkavannya 40-goddzya Peramog_でgoradzaに我々のもの老練なўのグループ賞ўSuvoravaіKutuzava dyv_zііの1本の第212のKrycha¸skay stralkovay Chyrvanastsyazhnayが訪問した賞SuvoravaのKobrynskaga Chyrvanastsyazhnagaの669ヘクタールのstralkovaga、yak_ya prymal_地獄nyametska-fashystsk_khが、vyzvalenn_ Kobryn.のl_pen_¸dzet 1944のzakhopn_kaўですSyarod _khўіbyla razvedchyk SvyataslaўAlyaksandrav_ch Emyalyanaў。muzhnastsіgera_zm、praya¸lenyyaўBai、dvum ordenam_ Chyrvonayゾークіのあそこのuznagarodzhanaのために、mnog_m_ medalyam_。1時間のznakhodzhannyaўでgoradzaに我々のものmnog_kh pratso¸ny kalektyvaのpabyvўのベテラン、sustraka¸eya sa shkoln_kam_іnavuchentsam_は、praftekhvuchyl_shchaўです方法へのraskazvaў腹筋sva_m bayavy。ゲタ・イアーゴは、我々prapanutですchytachoな我々のものの¸vazaに物語syonnyaў。

我々第212のstralkovy「dyv_z_yaは、1¸につきsfarm_ravana 8 chervenya、1943і、vayshlaўでした倉庫61 yオートメーション化した職場іі「gera_chnaのprayshlのDyv_z_yada Berl_nの方法、udzeln_chalўvyzvalen_n_ベラルーシі、Latvіі、Polshchy。私へのgety prasla¸leny vo_nsk_m zluchenn_іのDavyalosya vayavats。

Asabl_va zapomn_l_sya ba_ pra vyzvalenn_ Belarus_。vyasnaがありました、太陽のsvyats_la、Baz Nyachutna vystrelval_ pushk_へのパパgal_nkaは明るいです。我々へのAdnak zakhaplyatsets vyasnovym_ pakham_іfarbam_は、時間までありませんでした。Baiі、peraadolvayucha nepralaznyya p_nsk_yaバラタ、ファシストўzyamlyu shmatpakutnay Brestchynaのvyzvalyal_地獄へのAutomated職場ііz tsyazhk_m_のChasts_ Chyrvonay。ここのYak_ya¸ゾーは、pupyshkіです!

... Adnoychaはいは、我々ですpryyshl_ zhykhara vyosk_ Kamora(yaky znakhodz_lasya近くで)地獄peradavy(沼、terytorіの上のアルヤ¸ゾー、n_kaへの占められたばかіўへのnevyal_kay rechkayіのための)。znakhodz_tsetsのўvyosetsがsavetsk_kh vayennapalonny(German_yuのdzen adprav_tsの上のyakyドイツ人zb_ral_sya z日)を集めるヤナ族Pavedam_lі。Kamandz_r dyv_zііzvyarnu¸syaはいrazvedchykaўzは、以下を要請します:

− Neabkhodna vyzval_ts palonny。仕事は、nebyaspechny(varozha garn_zonのvesetsのskladany)です。Patrabuyuzza dobraakhvotn_k_。

Zhadayuchykhは、shmatでした。vybrўtolk_ 12 chalavekの会社のアルヤKamandz_rに。グループあそこのpryznachaўミアンのStarshy。我々へのpadabratsetsはいvyosk_のNeprykmetnaは、dapamagl_ vyaskovyya zhykhara ― pravadn_k_ ― です。nochchへのGlybokayは、我々ですperaplyl_ rechka、padyshl_はいvesk_。眠い雑音znyal_ vartavyіzak_dal_なしでファシストўsupratstankavym_ granatam_。g_tlera¸expiration of term of serviceўzag_nutの大きいchastka、astatn_ya zdal_syaўはいっぱいです。

Pa pravadn_k_は、ўvyosetsがそうするdarozaіに、我々のものを話しましたzhyvaヘッド-fashystsk_ prykhvastsep。我々は、znayshl_イアーゴўsvayoy hayets、zvyazatі、adabral_ a¸tamatіpavyal_ z佐波です。我々のvayennapalonnyのVyzval_l_іグループ。

Kamoraの上のnapadzeenaの1praにつきbl_zheysha garn_zonドイツ人¸syo paspel_ pavedam_ts。iўhutk_m時間adtul vyslal_は、助けます。prykryvўDzyakのファイターўのAdykhod nashay .grupa。vybrўzruchny paz_tsyyu暖房rak_іのkulyamyotaへのヤンZは、ファシストpadysts_へのdazvalyaўででなくすbl_zkはいvyosk_。Advazhna pulyamyotchyk vyoўは、smertsyuが勇敢に立ち向かうzag_nўに、ボスのaposhnyagіのはいと戦います。

そして、我々vyarnul_sya∥はい、sva_kh。zdradaのための本部dyv_zіііpoty rasstralyal_がそうするStarast dapytal_ўにRadz_ma。

vaynaのdo¸g_ya爬虫類のためのep_zodaўがそうであったi tak_kh frantavy nyamala。Pra¸da、peramogにとって、私はfronetsの上のsustrakaўでありません。adny zインゲンマメўで手詰まりベルチ・ミアンQiazhka paran_l、іmedykі、統合された銀行vyratavats zhyzzyo、うるさい小言へのamputaval_。Paslya shp_talyuўstudzen_ 1945は、私ですB_ysk(namesn_ka starshyn_ pramyslovay artsel_にそこのpratsavaў)のvyarnu¸syaўrodna都市。Charna¸tsyの都市のperayekhўのgodzaへの1947で、zakonchaўvyachernyは、rabochay moladzі(un_vers_tetのpoty g_starychna陣容)を教育します。パパvytvorchasts_ nyatkany materyyalaўのtsekhの感染症ばかのようなk_ra¸n_ky Charnav_tskaga。私がshkoln_kaіにperadを行うことは、頻繁です、moladdzyu、私は、pr Vyal_kaya Aychynnuyuがそうする_mでraskazvatにありますvayn。

Yemelyanў、ページ。zyaml_ Belaruskay/S.の上でYemelyanў//prayetsのKamun_stychnaya。–1985。–2つのl_penya。dn_ svyatkavannya 40-goddzya Peramog_ўKobryneで老練なўのグループ賞ўSuvoravaіKutuzava dyv_zііの1本の第212のKrycha¸skay stralkovay Chyrvanastsyazhnayが訪問した賞Suvorava(vyzvalenn_ Kobrynのyak_ya prymal_¸dzet)のKobrynskaga Chyrvanastsyazhnagaの669ヘクタールのstralkovaga。

人気の材料


コメント


記事の名前

捜してください

我々のパートナー