l_nііperadavyの上で

Katashy vyglyadatの権限による降雪量へのPaslyaは、prygozhのkazachnです。Ts_khy ran_tsa pachynat razmerana syalyansk_ dzen。我々がsyudaにsustrecha z Vas_lyom Batul_nymの上であるSpyashal_sya。Zaadno zakhap_l_ўは、peramogaўのための道іpryzですGal_na Pleskatsev_ch(ここのzhyvaへのyaky)のためのKobrynsk_ Vesn_k紙の競争chytachoў地獄。Adnakは、yaeўzachynenaに住宅を供給します。

DyўVas_lya N_chyparav_chaイアーゴが下駄であるvysvetl_lasya、ダーチャは農場で約束があります。zav_talはいbatskoўіヤナ族のプラーツneyk_時間。Vykana¸sha pryemny m_s_yu、ベラルーシのўのためのnezaby¸nyの上の「vyyshlі」は、軍のtemaです。ベテランはpamyataaに親切です。そして、pr padze_のapavyadaaへのpadrabyaznaがm_nulagaです。

時間、vayennaga l_khalezzya、nastupny dzesyats_goddzyaўへのakresl_vayutsets zhyvyya detal_ davayennagaのgetay shchyray spovedz_ dakladnaで。Galo¸ny skrypkaўsyam』іBatul_nykh「_graў」N_chypar。語のgetagの感覚与件へのpo¸nyで。Vydatnyўpratsa¸n_kyі音楽。skrypetsの上の_grўのBatskaとbalalayetsとmalodsha M_kalayの ― タンバリンで ― samaの上の息子Stsyapan ― ホルモンі(Vas_l)中で。KobrynshchynaオーケストラBatul_nykhの上の栄光іўsya...

Garmata fashystsk_kh zakhopn_kaўzaglushyl_は、音楽zhyzzyaを送ります。Akupatsyyna rezhyはdzeyn_chaўですnakhabnaіzhorstka、_gnaravaўはnaseln_tstv占められたterytory_の_ntaresaです。Uzn_knenne partyzansk_kh喜びў(そこの_kh akty¸nasts prytsyagval_ moladzに)。verasn_ 1943ўatrad _myaフルンゼBrestskaga zluchennya byl_ zal_chana StsyapanіVas_l Batul_nyで、それがuvag_ paslugachoўなしでFuhrerであるとわかりませんでした。息子M_kalayem byl_ aryshtavanaіzag_nul_ўfashystsk_m zastsenka vyasny 1944へのN_chypar z。

... Bayavy zagarto¸ka、yaky prayshl_ўbrata partyzana、fronetsの上のvelm_ spatreb_lasya、dza _kh shlyakh_-darog_ razyshl_sya。Stsyapanは、artyleryyuのはしごіўです、dayshoўda Berl_naとpyakhoyetsのvayavўのVas_l。3つのkulyamyota「максім」vyzvalyaўStol_n、P_nsk、自国のKobrynshchynaに。

リーナへのmotsnaa supratsіўへの我々の軍隊へのPaslya vyzvalennya vyosk_ Grushavaファシストakazal_。暖房Garadts yany mel_ dobryya¸matsavann_。Adkryty、範囲bayavyya dzeyann_のprystralyany¸skladnyala。Nastupayuchyya paradk_ savetsk_kh兵士nesl_条線。stryml_vў_kh varozha kulyamyotのAsabl_va。vyznachaў(b'a frytsへのadkul)のdakladnのVas_l Batul_n。Vykatsіўは道іの¸zvyshshの上でkulyamyotを避けます、ファイターtrapnay chargyはneytral_zavaўですagnyavy kropka。

_mkl_va rushyl_距離、naperad。アルヤPratsіўn_kにzdava¸syaでない。Vystralam z garmataは、ўzab_ta naparn_k Batul_naの狙いを定めて洗い流されます。はいpaspaўzalegchaへの他のsnarad Vas_lの断裂にとって。ゲタіvyratavat zhyzzyo、アルヤaskolk_は、うるさい小言へのіで手の幅で1 motsn pasekl_あります。傷ўshp_tap_ўVaronezhskay voblasts_のBolshヤクdzesyats月ўzagoyvaўファイター。Adnak askolk_ z nag_ h_rurg_ dastaval_ yashcheіўm_rna、paslyavayenna時間。

pashtalyyona、palyavy警備員、lesn_kyへのpratsavўpaslya vaynaの_nval_d vayna Vas_l Batul_n(rechyshchavy remantsyora(倉庫へのzagadvaў)への)。堆積abavyazk_は、vykonvўのdbaynをіにすることができました。地方のgaspadartsaіStsyapan Batul_nのpratsavўのPlyonna。Len_nの賞へのpospekh_ўuznagarodzhanaのために。

3つのsyam』іN_chypara Batul_na Vas_l zasta¸sya adz_n。Zhyvaに;z zhonkay Nadzeyay。Vyadoma、佐波znatsへのdayuts腹筋は傷つきます。そして、dyі¸zrost z rakhunkaがsk_neshででなくす。aptym_zmへのstrachvaaへのアルヤ・ベテランにでなく、navedvayutsイアーゴіdochk_。zakho¸vaaへのヤク神聖なsyameyny rel_kv_yuは、あそこに蛇腹式です。

Pyanko、そして。l_nііperadavy/Alyaksy Pyanko//Kobrynsk_ vesn_kの上で。–2004。–20のsakav_k。vaynaの時間で老練なV. Batul_n vyzvalyaў土地の人Kobrynshchyna。

人気の材料


コメント


記事の名前

捜してください

我々のパートナー