我々vadz_l maladosts

Kal_ Uladz_m_rіYa¸世代padyyshl_da sciasciy Kobryn ― zarada uzry¸chatkі(始まるvecharets)へのM_nsk z。sts_khўのRukh nyametsk_kh a¸tamashyn pastupova。Vos z、賛成に、pavarotaはyashcheにadnaのようでした。ヤナ族pavol_は行きました。Kamsamoltsy-padpolshchyk_は、za¸vazhylіでない、drug_m nyametsk_ya兵士vyskokval_ z車іhaval_syaўprydarozhny kyuveetsのためのperakryzhavanny adz_nのためのヤクです。taktyk argan_zatsy_へのPamyanyal_ akupantは、suprats partyzan(沙市へのかつてのuzryval_車以上のyak_ya)を待伏せます。

nastup_l ts_shynyaのNareshtsaに。hutsenk papa¸zl_のKamsamoltsada sciasciy、統合された銀行zaklasts_ zarad。sprava(ヤク・ドイツ人z待伏せadkryl_ shalyonaの火)のためのi tolk_¸zyal_sya。とてもそこのbayavoga zadannya zag_nul_ pershyyaメンバーpadpolnay kamsamolskay yacheykіがそうであったpra vykanann_でそうありますTurnayaのvyosetsでstvorana 12zhnіўnya 1943 z pyats_ chalavek、yae sakratar Uladz_m_r Yukh_m_kіは、kamsamolets Ya¸世代マルチュークです。

gety地下「pyatsyorka」uvakhodzіўіbyla padpolshchyk-partyzanで、tsyaperはふさわしいです老練なM_kalay Tarasav_ch Sv_rydzyuk。あそこにnaradzhennyaに第76の年adznachaўのNyada¸na。Adnak(¸zrostの上のnyagledzyacha)、gushchyn_のbyla vo_nі感染症はspraўです、za¸syoda syarod lyudzyとpadtrymkayіparadayのためのイアーゴZvyartayuzzaはchalavekのbl_zkagのsamagのヤクはいです。

Tarasav_chaの割当M_kalayaの上のvypўの方法でNyalyogk_ zhyzzyova。Radz_maへのvernastsの上のprysyagにPrynya¸shaў18-gadovy uzrosets、strymўの生殖コンゴウインコへのあそこのzはgety svyagy誓いです、イアーゴn_のkudaはzak_dvaўです木。bayavyのskladzaで、1時間のakupatsy_でvoragaにpartyzanskagのChapayevのbrygada zmaga¸sya zの喜び_mya Arlovaを集めてください。Potyイアーゴnak_raval_ўは、M_n_sterstva¸nutrany spraўを具体化します。Rodnaはファシストўのў地獄を押し進めます。そして、おしゃべりbadzyal_sya nedab_tyya _kh prysluzhn_kі(bandytaが得られるzdradn_k_і)で、アルヤ・パセがあります。ヤナ族perashkadzhal_ adna¸lyats razburany戦争gaspadarka、adradzhats Savetsky¸ladaўvyoska。prynos_la YermakがそうであるAsabl_va shmat nepryemnastsyは団結します、yakyに、がぶ飲みされたўは重いBalotaのためのおしゃべりでした。ヤエが、リーダー ― byla partyzan、人々へのsvaymへのyak_ zdradzіў、zdava¸sya nya¸lo¸ny. ― ですそう、adny zの上で喜びがそうするasobagのhutaroўbayetsがz m_l_tsyyaneram_ zrab_l_の時間を計ること待伏せ。そこで、vyadomのdakladnaは、pabl_zへのnedzaへのそのYarmakでした。bezvyn_kovのprayshlのAdnak夜。そこのpotyファイターへのTolk_は、vyadomaでしたhlyavaへのadnyのbandytaへのそのnachaval_ヤナ族z、タカのtolk_ヤナ族とYarmak ― garyshchaの上で。Pra¸da、rayenaіzn_shchyl_へのDrag_chynsk_mのadny z hutaroўの上のイアーゴakruzhyl_のそのzha年で。

baratsba z kradzyazham_ satsyyal_stychnay mayomasts_への優先権のaddzyaleenaへのgodza M_kalay Tarasav_ch uznachatіўへの1953で。ジャケットAds_n z vopytny、pryntsypovyはrabotn_kaўM. T.です。そして、¸zdyの上のSv_rydzyukўnak_ravana potyは地方のgaspadarkі(調和へのkalgasnagのumatsavayena)です。galo¸のローンўposadsは、bukhgaltar、starshyn_ kalgasa、sa¸ガスのdyrektaraの小言を言います。あそこにusyagoにaddavўraboyetsのsyabaへのgety m_rny fronetsの上で私、dBAў腹筋lyudzyakh、腹筋pavyshenn_ _khは、zhyzzyovagaです。¸zro¸nyu。Darecha、イアーゴіtsyaper uspam_nayuts vyasko¸expiration of term of service、z k_m穴davyalosya pratsavats、tolk_ spagadl_vyі、chulym_ slovam_。

Kazhuts、爬虫類byaruts svayo。getag n_yak nelga adnests_はいM_kalaya Tarasav_chaのアルヤに。Vosіўdzen nashay sustrechaは、GRAUSの老練なўKobrynskagaの降下に関するspyasha¸syaであそこにあります。

Treba za¸vazhytsは、_nternat(老練なўKobrynaさんのSavetのprez_dyumのメンバーへのz'ya¸lyaetsets)の老練なўvaynaіprayetsіps_khane¸ralag_chnagaのuznachalvaa veteransk_ya argan_zatsy_ pans_yanataへのそのM_kalay Tarasav_chです。

- ジャケットBatschyze、asabl_va増肥厚バットіhvaretsは、kcalіのnyamaです-Tarasav_chのzhartua M_kalay。

patsvyardzhaaіyashche adna padzeya(yaky増副ラースヤnyada¸naўzhyzz_ M. T. Sv_rydzyuka)へのベテランのmerkavayenaへのそれ。skhodza¸pa¸navazhany pradpryemstvoў、ustanoў、降下へのII Usebelaruskagaの代表へのイアーゴAdnadushn abral_のargan_zatsy市で。

Sv_rydzyuk、vadz_l maladosts/M. T. Sv_rydzyuk//Kobrynsk_ vesn_kのM. T. Nas。–2001。5月8日–。–ページ1、2。bayavyのskladzaのvayna M_kalay Tarasav_ch Sv_rydzyukのベテランは、時間akupatsy_でvoragaにpartyzanskagのChapayevのbrygada zmaga¸sya zの喜び_mya Arlovaを集めます。 

人気の材料


コメント