baratsbaへのSvabodu adstayal_ўzhorstkay

Vaynaは、家のbelaruskagのparozaの上の¸ゾーでした。naseln_tstv(prytsyagnutaa)のtsyv_lnaaへのgety perakanalasya navatではいnyazvyklagのうち、zanyatka-abaronaにzakhodn_kh rubyazhaの上のumatsavannya l_nіі。お尻myazhy fashystsky German_ya nakopl_vat vyal_k_ya¸zbroyenyya s_la。

abstalyavann_の上のpratsavўのVas_l Hom_chが、土と材木据え付けўpa¸nochny Brestskay krepasts_.ですvykhadnaドドマの21のchervenyaイアーゴadpusts_l_ならば、それはなられました。rayenaな、dabra¸syaへのўZhab_nka¸sk_mがそうするChachynaの農場の上でnochch、タモシャンターvyacheral_は、poznaです。Razmova zatsyagnulasya、傷に関する増肥厚バットrazykhodz_l_sya、Vas_l nedavyalosyaへのdukhmyany干し草のtolk_ paspats。Ts_shynya tsudo¸否chervenskay ran_ets abudz_l_ tsyazhk_ya vybukh_-vorag bambіўvayennyya ab'ekta。

外皮ў時間はzhorstk_kh vyprabavannyaўです、自由іnezalezhnastsのためのbaratsbaは人々のbelaruskagaです。センターpadzy、yak_ya tychyl_sya padpolnayの作品、voragへのpadrykhto¸k_はいrazgortvannya supratsіўlennyaへの百ўのHutar Chachyna。Pachatak argan_zatsy_ partyzanskaga喜び、uspam_naa Vas_l Andreev_ch、paklaўbyla starshynya Savetのselskaga、sakratar padpolnay partargan_zatsy_ M_kha_l M_k_tav_ch Charnak。仕事syarod naseln_tstva vyal_ padpolshchykі、yak_ya mel_ tak_ vopyt yashche va¸mova panskay Polshchy。Navasyolkakhで、Verkhaless_ gety zaymal_sya A. KatsubkaіF. Kukhtoで-A. Bukrab、i. Pyatruchyk。

Masavyは、vayna耳Іにsyarodにnaseln_tstvaі軍隊、terytory_ Brestchynaの上のyak_ya zastal_sya、vyoўzを働かせます。 V. Hom_ch。Ustana¸l_vaўsuvyaz_ z nadzeynym_ lyudzmі、taksam pratsaval_ z moladdzyuのyak_ya¸pasledka。rayena Matsvey Karp_nchukへのPartyzansk_m_ suvyaznym_ byl_ўZhab_nka¸sk_m(MoshchytsaのvyoskaіBarantsaの)-Alyaksey Sha¸chuk、_van Akhrymuk、M_kalay Lya¸chuk、ピョートルSkaklyuk、M_kalay Skaklyuk(Gayko¸k vyosetsの)-Stsyapan Batul_n(Korchytsakhの)-Sukho¸chytsaのvyosetsのM_kalay S_daruk(M_kha_l Parkhuts_k)-_van Galaveyka、Uladz_m_r Prakapuk、Maryya Valasyuk(Meln_k_のvyosetsの)-Verkhaless_の_van Ants_parov_ch(Vas_l Arzhanov_ch)-Syargey Yak_muk(_van Harytanyuk)。

150のchalavekのためのatradza nal_chvalasya bolshへの1942のўの耳の上で、軍服і¸zbroyenyのabmundz_ravany。Baytsa喜び¸dzeln_chal_ўaperatsyyakhパパzn_shchennyu pal_tseysk_kh garn_zonaў、naladzhval_ dyversіі。pryvatnastsі、_m_ byl_ zn_shchana Charnyanskі、Dz_v_nskіで、garn_zonaのRatna¸sk_。Akty¸ny udzeln_ka bayavy dzeyannyaў喜びўVas_l Andreev_ch Hom_chに。

zatrub_lのPaslya¸daly bayavy dzeyannyaўpartyzanўl_pen_ 1942 fashystsky促進は、そのrusk_ya vyk_nul_ですBrestskay voblasts_への着陸。

godza atradへの1943ですでにbolshに1000のchalavekのためのnal_chvaў。tago年ўba_がそうする5月3日の上でzag_nўイアーゴArgan_zatar。atrymў_mya M. CharnakaのPartyzansk_ atradベラルーシpaslya getaga。

おしゃべりі、沼のbayenaへの優先権、stsyuzhіnepagadzへのpraz vodnyya perashkodaўにShmatk_lametrovyya perakhoda-usyoは、爬虫類partyzanskay baratsba narodnyya mstsіўtsyのための下駄spaznal_です。vastryn_の上でpadzy za¸syodaўVas_l Andreev_ch Hom_ch。Shmatはvarozhy封鎖(g_nul_ bayavyya syabra)でした。そして、アルヤneadolnay byl_ nyanav_stsはいが自由の_mkneenaはいへのakupantなўіでした。

chygunetsのgodza partyzansk_ya zluchenn_ razgarnul_ shyrokamashtabny dyvers_yny研究への1943で:uzryval_ eshalona、masta、chygunachnaa口蓋いいえへのzn_shchal_。Dyvers_ynyは、V. Hom_chaのskladza、I. Akhrymuka、I. Ants_parov_cha、pusts_l手詰まりadkhon 22 eshalona zライブs_layіtekhn_kay voragaのB. KotavaіS. Murashovaにўを集めます。udzeln_chўіў優先権のVas_l Andreev_chは、varozhyが後退させる地面を耕しました。Akty¸nyya dzeyann_ partyzan sko¸val_ўglybok_mは、後ろのshmat部隊ў(fronetsの上のn_kへのyak_ya byl_ patrebnaばかіў)です。

Paslya vyzvalennya Brestchyna地獄nyametska-fashystsk_khは、仕事ў体¸nutranyのためのzakhopn_kaўVas_lya Andreev_cha Hom_cha nak_ro¸vayutsですspraў。sfarm_ravana atradのSpetsyyalnaは、zn_shchaўですbandytaў、navakolnyにおしゃべりのyak_ya「解決されたі」。

paspyakhovyya bayavyya aperayetsіのために、yak_khで、udzeln_chaўV. Hom_chが、shmatl_k_kh uznagarod.をあそこに与えられますPadchas bayavy dzeyannyaўўTorahs時代は、傷つきます(kantuzhana)。佐波へのtsyaper腹筋をpastayann napam_nayutsの傷つけます、pamyats_のabudzhayutsが、yaky udzeln_chat¸sya syam'ya Hom_chaў ― batskaアンドレイArtsyomav_ch ― で、老練なpadze_ m_nulay vaynaです」mats_ Katsyaryna Stsyapana¸na、Vas_l Andreev_cha NastsyaのシスターіMaryya、兄弟Alyaksey。

Pyanko、baratsba/A. Pyanko//Kobrynsk_ vesn_kへのA. Svaboda adstayal_ўzhorstkay。–2000。–1つのl_penya。Kobrynshchynaの上のPadpolna Rukh。 

人気の材料


コメント