Asabl_vasts_ vayenna-ekanam_chnay g_story_ Belaruskaga Palessya

Vyvuchenne vayenna-ekanam_chnay g_story_ Belaruskagaドイツのakupatsaіの爬虫類でPalessya、pakazvaa syonnyashn_へのヤクはキャンプaychynnayіzamezhnay g_starychnay navukіです、anal_za aryg_nalnyのないnelg pravests_のpraktychnaは文書ўです、¸syo vyn_kovy spravazdachのためのpershはgeb_tskam_saraў(akrugovyにkam_saraў)です、ts_ k_ra¸n_koўはpa¸nochna-ukra_nsk_khを招きましたUkra_nのreykhskam_saryyatの地区。

anal_z z ya¸lyayutsets dakumentalnyya kryn_ets(m_kraf_lmaў(MF 257)іがRespubl_k_ベラルーシ(資金370、4683)のarkh_vのNatsyyanalnagaの資金を供給するkalektsy_「aleksandryysk_kh」のvyya¸lenyya)へのそれのためのAsnovayは、Berl_ne(R 5、90、93、94)(フライブルグへのapxifaўのvayennagのFederalnaga)で、Bundesarch_waヘルマンііに資金を供給します(RW 30、31、31;RH 3)、ミュンヘン(IfZ、MA 795、797、798)の_nstytut naveyshay g_story_のarkh_va。

akup_ravanay terytory_ Belaruskaga Palessyaў1941の上の方鉛鉱vyadzennya gaspadark_でprapanuyutsets novyya materyyala z metay aznayamlennya z tak_m_ aspektam_ g_story_ドイツ語akupatsy_ Belaruskaga PalessyaのchytachへのBelaruskamに、udakladneena _snuyuchay peryyadyzatsy_へのヤクはpadzel terytory_ Brestskay(P_nskayіPaleskay ablastsy pam_zh geb_tskam_saryyatam_(kam_saryyataіへのakrugovym_)ブレスト-L_to¸sk)へのadm_n_stratsyynagaですDavyd-Garadk、Kobryna、P_nsk、іStol_n Petrykava、Lelchyts、Mazyra、Elsk、Rechytsa、Ukra_nのreykhskam_saryyatのKamaryn、そして、taksam aglyad vayenna∥-ekanam_chnay dzeynasts_はgeb_tskam_saryyataўですパパvykanann_ dyrektaў — 1944.

a¸tara vyn_kovy spravazdach geb_tskam_saraўブレスト-L_to¸sk(Ukra_nのBelarus_іyae adm_n_stratsyynaga padparadkavannya reykhskam_saryyataのpadzelへのterytaryyalnagの時間への夏のіpachatak vosen_ 1941 byl_のカンでとてもレジデントKobrynіP_nsk bachna)へのZ vyya¸lenyіapratsavany。体ўのUtvarenneによってそれがそうであった招かれたgramadzyanskay adm_n_stratsy_がўを始めたように、「novazanyaty uskhodn_kh terytoryyakhの上のFuhrer腹筋k_ravann_の命令に」adpavednasts_ zが無茶をすること、パパ¸kaz zakanchenn_軍隊aperatsyへの17人のl_penya 1941 Adpavednaさんはpav_nna占められたterytoryya peraysts_ zです総padparadkavayenaへのgramadzyanskaaにvayennagaў、galo¸nyіakrugovyはkam_saryyataўです。k_ra¸n_tstv natsystskayハーマンііの、セットアップasobnyの上のreykhskam_saryyatўOstlandіUkra_na adbyvalasyaの倉庫の¸klyucheena Belarus_へのnepasrednaaへのAdnakは、zagadaўですvysheyshaga — ¸kazў(adpavedn 17 l_penyaі20zhnіўnya 1941のpadp_sany A. G_tleram)のPershagaіDrugoga。_kh vyznachal_syaіnovyya terytaryyalnyya境界線で、フレームワークyak_khでpav_nnaが堆積がそうするpravodz_tsであったことpal_tyk gramadzyansky adm_n_stratsyya。

Kankretnyya l_nііは、Lun_ntsa-P_nska-Kobryna-ブレストのpo¸nach地獄の上のpadzel terytory_ Belarus_ pam_zh ― padzel pam_zh reykhskam_saryyatam_ Ukra_naіOstlandへのadpavednasts_ z yak_m_¸stana¸l_valasya kanchatkovy l_n_yaで、1941年のOstlandamіUkra_nay upershynyu byl_ vyznachanaўG_tlerのzagada地獄20zhnіўnyaі20 kastrychn_k ― へのreg_yanalnagaです。

倉庫の¸klyucheena pa¸dnyovy ablastsy Belarus_ ― Brestskay(P_nskayіPaleskay) ― へのpachynayetsetsのZ 1 verasnya 1941は、pa¸nochna-ўkra_nskay terytory_を招きましたUkra_nのreykhskam_saryyata。arkhіўny文書syarodで要因ў(getag pytannyaのvyrasheenaの上のyak_ya pa¸plyval_)、sustrakayutsetsはtolk_ vayenna-strateg_chnyyaでない、_dealag_chnyya、pal_tychnyya、アルヤіekanam_chnyya要因です。Pra aposhn_ya svedchats vykazvann_はBelarus_ Vのkam_sarのgeneralnagaです。prychena「森へのadsutnasts_」へのPaの1943のkrasav_kへのM_nskuўのgeb_tskam_sarўのnaradzaの上のKubeはuklyucheena po¸dnya Belarus_ўへのl_chaўpamylkayであそこにありますUkra_nіのreykhskam_saryyatの倉庫vykazvaўaposhnyam「-場所chastk_ terytory_ Pa¸dnyovayベラルーシі」への、そして、「p_nsk_khが浸す」padzelはいへのUkra_ny E.コッチperanests_ l_n_yuへのreykhskam_sarへのprapano¸vўのタモシャンターへのnyazgod z peradachayへの堆積。reykhのk_ra¸n_tstv _nshy ustanoўTretsyagaのvyrashalのpytayenaへのgetaaにAdnak、kamandavayena陸路の軍隊ўіへのGalo¸nayeのpershy chargaで、優先権のm_n_sterstvoのk_ra¸n_tstvaが、uskhodn_kh terytoryyakh.を忙しく働かせますMenav_ta reykhsm_n_str A. po¸nach地獄Prypyatsі(pakolk_ tak_ padzet)の上のmyazh pam_zh Ukra_nayіBelarussyuへのvyznachaўのローゼンバーグ熱くなりますі、drevamateryyalaіへの木іへのアルヤZabyaspechvaўreykhskam_saryit Ukra_nに、k_ra¸n_tstvのvayennagの_ntaresaへのadpavyadўでないとチャンネルўPrypyats_іchygunk_ブレスト-ゴメルのvykarystannya s_stemaのためのtaksama stvaral_sya¸mova。

Uklyuchenne Belaruskaga Palessyaўはpratsyaga vosen_ 1941の上のUkra_n adbylosyaのreykhskam_saryyatの倉庫です、kal_ byl_ stvorana k_ruyuchyyaは新しいgramadzyanskay adm_n_stratsy_ ― Davyd-Garadk、Kobryna、Malarytsa、P_nsku、Mazyra、Lelchytsakh、Petrykava、Elsku、RechytsaіKamaryneに、ブレスト-L_to¸skuのgeb_tskam_saryyataў ― を具体化します。

Z arkhіўnyはvyn_kaaへのmateryyalaўですブレスト-L_to¸sku、Davyd-Garadk、Kobrynaにそのgeb_tskam_saryyata byl_¸tvoranaў、terytory_ ploshchay暖房20 200 sq.km z pershapachatkovay kolkastsyuの上のMalarytsaіP_nskuはnaseln_tstva amalですその75万のchalavek。verasn_ 1941でますskladalの第6のchastka¸syago naseln_tstvaіchvertsが、terytory_ Generalnay akrug_をValynでおおいます — Padolle。また別の倉庫でchastk_ Belaruskaga Palessya、uklyuchanay 20 kastrychn_kў地区Zhytom_rに将軍、uvakhodz_l_ geb_tskam_saryyata Mazyra、Lelchyts、Petrykava、Elsk、RechytsaіKamaryna(naseln_tstva暖房55万chalavekへの根拠の無いterytoryya 22 600 sq.km zは、そのskladat amalですその減損見越し添え量terytory_і第6のchastka naseln_tstva_ Generalnay akrug_ Valyn ― Padolle。ゲタはそのpa¸nochna-ўkra_nsk_ya terytory_を意味しました1 50万のchalavek(Abo amal)のnaseln_tstvaはいへの4万のsq.km terytory_ zのためのUkra_n zaymal_ bolshのreykhskam_saryyataその、第5のchastka terytory_іはnaseln_tstv peradvayennay Belarus_の第6のchastkaです。

文書腹筋dzeynasts_は、我々іへのgeb_tskam_saryyataўdayutsです_nshy重要な_nfarmatsyyu、Brestskayのpadzelへのadm_n_stratsyynagのparayonnag(valasnog)のyaky tychyzza、爬虫類natsystskay akupatsy_のP_nskayіPaleskay ablastsy。Syarod 24 geb_tskam_saryyatў、terytory_ Generalnay akrug_ Valynの上のyak_ya byl_ stvorana vosennyu 1941-Padolle、ブレスト-L_to¸sku、Davyd-Garadk、Kobryna、Malarytsa、P_nskuへのznakhodz_lasya 5 belarusk_kh z tsentram_ў。¸tvoranaブレスト-L_to¸skayaは、Adna z pershy地区(geb_tskam_saryit)、ブレストのkuda¸vakhodz_l_ rayona、DamachavaіMalarytaでした。はいは、年ўyaeのカンの居住者です倉庫byl_ peradadzena yashche 2 rayona ― Matykalsk_іZhab_nka¸sk_。Pra gety aposhn_ўvydzelena zは、KobrynskayіとMatykalsk_ adyshoў地獄akrug_ Belastok(yaky¸vakhodz_laў倉庫akrug_「Uskhodnyaya Prus_ya」)を地区に分けます。

Ukra_nのreykhskam_saryyaetsの25のverasnyaは、1 zatsverdzhanaにつき1941、Generalnay akrug_ Valyn ― Padolle ― のterytaryyalny構造でした。sp_sa znachy¸sya geb_tskam_saryit Malarytaのnumara 17にパッド、yak_はterytoryyakh belarusk_khі¸kra_nsk_khの上のdzeyn_chўですrayonaў ― Damachava、Malaryta、Zabalozza、カーメン-Kashyrsk、Ratna。Malarytaのイアーゴўvyznachana都市のAdm_n_stratsyyny中心に。

pachўのGeb_tskam_saryyat Kobrynaは、Spachatkўイアーゴの倉庫¸vakhodz_l_ Kobrynskі、Antopalskі、rayonaのDz_v_nsk_іZhab_nka¸sk_にdzeynasts 3 verasnya 1941を積み重ねます。Natural SciencesўperadadzenaўのロシアのAcademyの1つのsnezhnya 1941 Zhab_nka¸sk_は、geb_tskam_saryyatの倉庫ブレスト-L_to¸skagaです、その時間でNatural SciencesのロシアのAcademyのDrag_chynsk_のKobrynsk_ z P_nskagaўperadadzenaのヤク。Byarozy-Kartuzskayのお金のためのpashyreena terytory_へのstudzen_ 1942 adbylosyaで、vyluchanay z Generalnay akrug_ベラルーシ。ローンўterytoryyu 6000 sq.km zがそうする時間ブレスト-L_to¸sk_ geb_tskam_saryitへのgetagaで、Zはあります23万のchalavekのnaseln_tstva。

我々のpoglyadの上で、Naybolshはskladanyでした。そして、pytayena腹筋terytory_が、adraz¸vakhodz_l_ Drag_chyn、_vanava、Lyubyashoў、Manev_chy、Natural Sciences Len_n ― Lun_nets ― のロシアのAcademyのLag_shynі優先権znachna pamerへの倉庫yaky(P_nskのapracha)で、地区P_nskayіでした。Lag_shynのrayonaの1941のカンの居住者で、Len_nіは、Lun_nts byl_¸klyuchanaўのレーヨンのchastkaですGeneralnay akrug_ベラルーシの倉庫。reg_ena vyznachylasya 1 studzenya 1942にKanchatkovy myazhaўgety、Natural Sciencesўvyluchayetsets z P_nskay akrug_іadykhodz_tsはいのkal_ LyubyashoのロシアのAcademyは、カーメン-Kashyrskaのgeb_tskam_saryyataとDrag_chyn ― 賛成Kobrynのgeb_tskam_saryyata ― です。adznachayetsetsのP.ゲルハルトのP_nskのgeb_tskam_sarのvyn_kovay spravazdachaで、それはpadparadkavayena gramadzyanskay adm_n_stratsy_ tolk_に、perayshlўの3つのverasnya 1941を地区に分けます。はいgetagaヤナ族znakhodz_lasya手詰まり支配myastsovay指揮官のオフィス、yaky spachatka navat adma¸lyalasya peradavats pa¸namotstvaは、新しいk_ra¸n_tstvに積もります。pytayena z peradachay terytory_へのgetagaがそうであったAdnakіpaslyaはskladanyを見つけました、pakolk_ amalはP_nsku z'yav_l_sya pradsta¸n_k_のそのў下駄時間ですV. Kubeのkam_sarўM_nskuのgeneralnaga、yak_はrazglyadaўP_nskですヤクadz_n z pa¸dnyovy rayonaўGeneralnay akrug_ベラルーシ。Ukra_nのreykhskam_saryyatのskladzaへのadpavednasts_ z yak_m P_nsk_ geb_tskam_saryit zastava¸syaўで、A.ローゼンバーグのreykhsm_n_strとprakhodz_lўのmyazh pam_zh reykhskam_saryyatam_ OstlandіUkra_naのrasparadzheenaへのvyrashylのPrablemにとってpo¸nachの上の10km、l_nііchygunk_ブレスト-L_to¸sk-Lun_nets-ゴメルは、無茶をします。

Generalnay akrug_ Valynのpa¸nochna-ўでskhodny chastka — Padolleўverasn_ uvakhodzіўgeb_tskam_saryit 1941 Stol_na、yak_がGeneralnay akrug_ Zhytom_r.のkam_saryyataへのMegeveўz Zhytkav_tsk_mのnepasrednですGeb_tskam_saram Stol_naўpryznachanaゲルハルトOp_z。そこのMenav_taイアーゴadm_n_stratsyyaは、aposhn_年akupatsy_ўsuvyaz_ z l_kv_datsyyayの1つのz pershyのl_kv_davanaでしたgeb_tskam_saryyataўStol_naіZhytkav_chіpadparadkavanny getay terytory_ vayennay adm_n_stratsy_。アルヤPachatak l_kv_datsy_ pa¸nochna-ўkra_nsk_khはgeb_tskam_saryyataў ― Rechytsa、Kamaryn、Elsk、Mazyra、LelchytsіPetrykava ― です1943年のカンのGeneralnay akrug_ Zhytom_rўpakladzena yashcheў居住者、kal_¸skhodny terytoryya Belarus_はそこにあった正面のіўsuvyaz_ z gety znoўへのl_n_yayになりましたadno¸lena dzeynastsサービスўvayennay adm_n_stratsy_。激しい1944のpa¸nochna-valynsky地区で1¸につきUkra_nіのreykhskam_saryyata vyklyuchan zのtsalkaにありましたklyuchanaўGeneralnay akrug_ベラルーシ(A.ローゼンバーグのreykhsm_n_strのpadparadkavayenaへのnepasrednaaへのperayshlўのyaky z 1 krasav_k)の倉庫。

po¸nacha将軍のTerytaryyalnyya zmyanenn_は、l_kіekanam_chnym_へのtyで、prychynaіへの地区Valyn-PadolleіZhytom_r byl_ vykl_kana roznym_です。gaspadarchaのMenav_taは、時々adygryvўの重要なrolyuを因数に分解しますsprechkі、GotbergamのBelarus_ K.の一般的なkam_saraへのUkra_na E.Kokhamのreykhskam_saraіへの1944のrazga-再ラースヤpam_zhの耳へのyakyў。Abodva k_ra¸n_kі、prynalezhnastsの上のnyagledzyachaが、uskhodn_kh terytoryyakh(znacheena pa¸dnyovay terytory_ Belarus_.へのgaspadarchaaにとって重要なもののspasylal_sya)忙しい優先権のkozhnaga z _khはいreykhsm_n_sterstvoです E. pryntsypovのコッチはhayetsў過慣習法ブレスト-L_to¸skіででなくす、Kobrynsk_іP_nsk_ geb_tskam_saryyataўはGeneralnay akrug_ベラルーシ(tsyazhkastsіの上のspasylayuchysya pra gety)の倉庫です。そして、ramesnayіpramyslovay vytvorchastsі、lyasny gaspadartsaіdrevaapratso¸expiration of term of serviceとtaksamaўf_nansavayі状態にあるyak_ya moguts uzn_knutsは通貨pal_tytsaです。charg将軍陸軍元帥E.ブッシュ(kamanduyucha grupay arm_y Tsentr)への堆積で、A.メーア(パパ忙しいuskhodn_kh terytoryyakhのnamesn_k reykhsm_n_stra)、k_ra¸n_tstv chygunk_ブレスト-ゴメル(znakhodz_lasyaўM_nsku)のgalo¸naa、Generalnay akrug_ベラルーシのshasheyny道(znakhodz_lasyaўpadparadkavann_ aynzatts-grupa Ras_ya-tsentrіベラルーシ)rakhucha adstoyval_ _deyu腹筋uklyuchenn_ pa¸nochna-ўkra_nskay terytory_ў倉庫のk_ra¸n_tstvaに手を加えてください。Fuhrerのzagad将軍地区ベラルーシへのパパによって、優先権のreykhsm_n_sterstvoのpadparadkavayenaへの1944のperadavalasyaўpramyのreykhskam_saryyata Ostlandіz 1 sakav_kがuskhodn_kh terytoryyakhを忙しく働かせることは、スイッチを切られたzでした。新しい1944「範囲へのEkanam_chnuyu」のreykhsm_n_str地獄11 sakav_kへのAb gaspadarchy znachenn_ getay terytory_ gavaraўgeneralna kam_sar K. fon Gotbergu sva_m pavedamlenn_は、nastupny chynaへのpavyal_chanay Generalnay akrug_ベラルーシあそこのharaktaryzavaўです:600万ヘクタールの事実無根のploshcha、z yak_khは、手詰まり地方のgaspadarkay ― 2,8 100万ヘクタール(手詰まりlyasny) ― です1,7 100万ヘクタール。Uklyuchanyya pa¸nochnyya terytory_ Generalnay akrug_ Valyn-1,9 100万ヘクタール(z yak_kh selskagaspadarchy)を熱しているPadolle skladayuts-70万ヘクタールのіlyasny gaspadark_-50万ヘクタール。

文書のkryn_etsでそれが可能性がある下位減損見越し添え量roznyya zvestk_であることekanam_chna patentsyyalなbelarusk_kh terytoryのpra、yak_yaはadm_n_stratsyyna byl_¸klyuchanaўです倉庫将軍地区Valyn ― PadolleіZhytom_r。strateg_chnyで計画_ntaresda PalessyaўnyaznachnaのBelaruscaga、praktychnがそうであったterytory_ Brestchynaの上でpakolk_、vyklyuchennyブレスト、P_nsk、Kobryn、Davyd-Garadk、Stol_nのために、vyal_k_khはtsentraўを交換しません。pryzm malanaselenasts_іekanam_chnay malaznachnastsі(yakasts_ rabochayパパs_la asushennyu getay terytory_のperasyalennya bolshasts_ e¸rapeysk_kh ya¸reyaўz metay vykarystannya _khのためのreg_yonaへのplanavalなўbuduchy zrab_ts Belaruskaye Palesseのreykhіドイツ国防軍のTretsyagaのk_ra¸n_tstvのvysheyshaa)へのゲタRazglyada.Ocha repyon skroz。それがそうであるZhudasny可能なl_chyts tyそのvayennyya strateg_ vyprabavannya atamnayのためのpal_gonaが爆撃するreykh planaval_ vykarystats prypyatsk_yaバラタўyakasts_のTretsyaga、nyaspynnaがそうであったyakyの上のprayetsは、ўnatsystskayハーマンііをしおれさせました。

anal_z dyrekty¸nyへのpatrabuaへのRazglyad gaspadarchay dzeynasts_ vayennayіgramadzyanskay adm_n_stratsyは文書ўです、基礎yak_khの上で、占められたuskhodn_kh terytoryyakhの上のgaspadarkaはしおれました。Zaznachy(argan_zatsy_ gaspadarchay dzeynasts_のためのそのasnovay)、spachatka narykhto¸chyіgaspadarchyはチームを組みます。そして、ekanam_chnyが_nspektsyとpoty galo¸ny addzet将軍akrug_ Valynです-Padolle z'yav_l_syaがzvanyya zyalyonyіkarychnevy papk_でそうあります。terytory_ Generalnay akrug_ベラルーシのKal_は、「karychnevy」フォルダです、ts_、pershy chastkaは「Dyrektaўdzeyn_chatが、パパvyadzenn_ gaspadarkіです」∥terytory_将軍の上でそう地区Valyn-PadolleіZhytom_r-他のchastka。getyにdakumenetsに「pa¸nochnay地帯」にとても賛成のadznachayetsetsのUkra_nのreykhskam_saryyataある(Belaruskaye Palesse。 - C.H.)、dzeyn_chayuts tyya samyya dyrektyva、ベラルーシіのためのヤクі、adkulに、tradytsyynaはUkra_naのための可能性があるpasta¸lyatsジャガイモです。

akup_ravanay terytory_ Belarus_の上のrazglyadza vayenna-ekanam_chnay pal_tyk_へのPraはreykh pamyatatsの重要なTretsyagaですとてもpratsyaga pershy tydnyaўvayna zの上でpraktychna zabespyacheenaへのharchovaaにnaladzhana a-placeな、ドイツ国防軍のchastk_はBelarus_でした。Uzho 27 prのl_penya 1941のますrapartavўTsentr addzetのkvatermaystr(Unoldのpalko¸n_k G.)グループarm_yの後ろへのkamanduyuchaga。z terytory_ Belarus_ germansk_ya vayskovyya chasts_ zabyaspechanaがそうするPryvodz_l_sya kankretnyya danyyaは、50%と肉のアマルにパン粉をまぶします ― 100%。パパIのグループarm_y Tsentrの根拠の無いkolkasts部隊がそうするTreba¸l_chvatsは、1,5 100万chalavekのperavyshalのverasen 1941中になります。Z Berl_na¸ves時間pastupal_ zagada腹筋100-pratsentny zabespyachenn_ドイツ国防軍zは、uskhodn_kh terytoryを占めました。Adnak vyn_k_ dzeynasts_ ekanam_chny _nspektsy、voysk_が60%パンz akup_ravanay terytory_ tolk_にarm_y Tsentr byl_ zabyaspechanaを集める「年のgaspadarchagの過ウ」svedchats(100%のための肉 ― はい65(ジャガイモ))のpratsyagaの上のパパnarykhto¸expiration of term of service selskagaspadarchay praduktsy_で、gaspadarchyチームі_nshy armeysk_khサービスўは、あります。

-Belaruskaga Palessyaのl_kіrayonaに、tyでパパharchovy zabeslyachenn_ドイツ国防軍pravodz_l_ ekanam_chnyya _nspeketsі(dzeynasts yak_kh z praktychn¸syu terytoryyuベラルーシіのakhopl_valの1941年夏)の仕事を置いてください。1941のpravodz_lasya新しいl_n_ya razmezhavannya pam_zh vayennayіgramadzyanskay adm_n_stratsyyam_のG_tlerのzagada地獄20 kastrychn_kへのadpavednasts_ zでパパchygunachnay l_nііRechytsa-Lun_nets。Adnak ekanam_chny _nspektsyyaは「Ukra_n」のreykhskam_saryyataです。そして、terytory_¸syagoの上の方鉛鉱地方のgaspadark_іekanom_k_へのtolk_ zakho¸バットpa¸namotstva堆積ўはreykhskam_saryyataででなくす、アルヤіはUkra_nのreykhskam_saryyataへのekanam_chny本部OSTіへのul_ka damo¸lenasts_ pam_zhへのpashyryla _kh zです。

1 z galo¸ny仕事(耳_kh dzeynastsіへのpa¸stal perad geb_tskam_saryyatam_ paslyaのadrazへのyaky)はドイツ国防軍のzabespyacheenaへのmenav_taはpraduktam_ harchavannya.であったゲタは、tolk_にnarykhto¸ka selskagaspadarchay praduketsі(adna¸leena yae vytvorchasts_へのアルヤі)を定めませんでした。1941のasno¸nym_ stal_ patrabavann_の3つのl_stapadは、zakhopleny uskhodn_kh terytoryyakhの上のパパvykarystann_ですmenav_ta kalan_yalny方法ўgaspadarannya∥po¸のmaks_malnのためにzabespyachennyaドイツ国防軍іを悩ますことreykh neabkhodnym_ praduktam_ harchavannyaのnaseln_tstvaとpramyslovasts_ ― syrav_nay。

bolsh _ntensіўNai Praci myastsovy zhykharoўі¸zrastannya yaeの基礎は、vyn_kaў¸pra¸lyayuchyyaです地方のgaspadartsa、geb_tskam_saraіへのpryznachanyya、sva_kh gaspadarkaのnaseln_tstvaへのbachyl_ўpavel_chenn_ Pamirўnadzet zyamelnyўіўmagchymasts_ _kh apratso¸k_、前kalgasaіsa¸gasaの優先権。Uzho vosennyu 1941іvyasny 1942 pasya¸nyya ploshchaўValyn-PadolleのakruzaにGeneralnay、terytory_ yae pa¸nochnyの上のl_kへのtyでgeb_tskam_saryyataў(para¸nann_ z peradvayennyі(skladal_地獄80はい120%)の)。vykanayenaにtolk_を定められないでploshchўのPavel_chenneが、基準ўnarykhto¸k_ selskagaspadarchay praduketsі(¸zrastayena腹筋へのアルヤі)です』azhyzzya¸lennya shyrokamashtabnay現実主義者ラマrabavannya¸skhodn_kh terytoryのためのyomўyae vytvorchasts_。

¸l_k¸s_kh prysyadz_bny gaspadarak、Pamirў_kh nadzet zyamelnyў、vyn_kaўnarykhto¸アカネムグラkampanііvosennyu 1941へのpadrabyaznagのprykladzaの上のbachnのgeb_tskam_saryyatのブレスト-L_to¸skagaの地方のgaspadartsaの優先権の¸pra¸lyayuchagの側へのAsabl_vy¸vagaはいargan_zatsy_ vytvorchasts_ўvyosets z。年のカンの居住者で、そう根拠の無いploshcha skladat 2 256 sq.km(706のsq.km zaymal_ zernevyya文化、354-草原і、314人のパシャ、11の庭、416-lyasny gaspadarka、57-vadayoma、rek_іazyora、88-prysyadz_bnyya¸chastkі(309-neprydatnyya zemlі))。Usyagoは、¸l_chana 26 847 syalyansk_kh gaspadarakでした。adznachayetsetsўドキュメンタリーkryn_etsのヤク(asno¸ny pratsaval_ syalyansk_ya gaspadark_ Brestchynaの)。Bolsh tago、最も重要なadmetnastsyu selskagaspadarchay Generalnay akrug_ Valyn-Padolleはここではpravodz_lasya zyamelnyが更生しないtyでした、Tatsはヤクterytoryyu Generalnay akrug_ Zhytom_r z_myіvyasny 1942 zakranul_ zyamelny reargan_zatsyyaіnavat pratsesa stvarennya selskagaspadarchy tavarystvoўですパパzemlekarystann_。パパvyn_ka apytannya Rechytsaのgeb_tskam_sara syarod zhykharoўは、¸vyadzeena selskagaspadarchy tavarystvoў(68% ― カリウムガスўのadna¸leenaのために)のためのpyats_新しいgaspadarak 32%のvykazal_syaです。

熱くなりますterytory_の上で土地のgeb_tskam_saryyatのブレスト-L_to¸skagaがpravodz_lasyaを改革しないこと、peryyad akupatsy_ adm_n_stratsyyaイアーゴへのpratsyaga¸syagoの上のadnakは、厳しいですvykonvala zadann_パパabavyazkovy narykhto¸kaіpasta¸ka selskagaspadarchay praduktsy_ドイツ国防軍、それで、reykhのTretsyagaのためのіのためのヤク。年へのVel_chynya gety pastavak年地獄は、根拠の無いkolkasts syalyansk_kh gaspadarak(l_chba yak_kh zmyanshalasya)の上で、peral_kにўを栽培しました。それで、terytory_ブレスト-L_to¸skay akrug_ўの上で、verasn_は、パンで粉を挽くためのzbozhzhの4 453,6 tの1 narykhtavanaにつき1941でした。そして、2 818のガロўが、狂暴なragatay zhyvyola、996のsv_ny、36のavechakである、1 244 553kg Melakaіshmat _nshay praduktsy_。はい、そこの1941年のカンの居住者は、prayetsў46前者kalgasaのadno¸lenaでした。

Brestseўmalochna pabudavanaの1942で、パパvytvorchasts_の植物は、チーズにіに注油します。Madern_zavanyya車(pasta¸lenyya z reykha)、Byl_がそうである2万kg.のpavyal_chyl_ shtodzyonny apratso¸ka Melakaはいは、spetsyyalnyya車(nevyal_k_kh乳製品製造所の上のyak_ya vykarysto¸val_sya)を届けました。Z metay atrymannya vysakayakasnyサルトўジャガイモўnasenna spetsyyalna stvorana基金。geb_tskam_saryyatのterytory_ブレスト-L_to¸skagaの上のTorahs爬虫類akupatsy_にとても賛成のAgulnyya padl_k_ pakazvayutsは、パンで粉を挽くためのzbozhzhの2万7000トンのnarykhtavanaでした。そして、37 528のガロўが、狂暴なragatay zhyvyola、8 273のsv_nnі、16 705のavechakである、14 032 705kg Melaka、ジャガイモі_nshの25 058 t。

yak_kh byl_ vyznachana pan_zhanyya l_chba¸radzhaynasts_のために、іがそこで浸すVytvorchasts selskagaspadarchay praduktsy_ўpa¸nochny rayona z vyal_k_m_ ploshcham_ lyasoўは、para¸nannі、napryklad、rayonaіへのz tak_m_、MalarytのヤクіDamachavaのznachn lepshのnaladzhanaでした:pshan_ets8,7のc zヘクタール(zhyta)-9つ、2つのc(大麦への)-8,4 c、a¸sa-8,7 c、ジャガイモ-80のc(cナタネ-5,6 zヘクタールへの)。

¸tryml_vaa _nfarmatsyyu腹筋vyn_ka vytvorchasts_іnarykhto¸k_ selskagaspadarchy製品ўへのKobryn O.パンツァーのgeb_tskam_sarのSpravazdacha。terytory_の上で、耳へのsamagaがそうするakrug_ zは、z 4万3000 syalyansk_kh gaspadarak dzeyn_chal_ 93 bylyya kalgasaの時間を計ります。3万トンのzbozhzh dasyagal_ 1万6000トンіジャガイモのzdachaのGadavyya標準。vykanayena¸ves時間znakhodz_lasya手詰まりpagrozay(asabl_va z成長akty¸nasts_ partyzan)へのAdnak _kh。vyn_kaで、パパnarykhto¸expiration of term of serviceのbyl_ vykananaを計画しません:40%のための1943で、20%のための1942で。adznachanのўarkhіўny materyyalaのヤク、1941 - 1944で事実無根のl_chba narykhtovak byts大きい20%(馬)のためのzhyvyolaへのパパ狂暴なragatay-暖房40%(sv_nnyakh)-90%30中とてものamal。1943のpratsentなnarykhto¸k_ zmenshy¸syaの耳へのterytory_ Generalnay akrug_ Valyn-Padolleўの上で:zbozhzha-44,7%(狂暴なragatay zhyvyola)のために-52,4%(avechak)のために-68%(sv_ny)-47,4%31の上で。

Kalan_yalna haraktar pal_tyk_ germansk_khは、bachnaіz pavedamlennyaў腹筋evakuatsy_のvyraznのgeb_tskam_saryyatのterytory_ Kobrynskagaの上のakupantなўです。そう、z 10はい15 l_penya 1944 z akrug_ adstupayuchym_ chastsyam_ドイツ国防軍はそれでした。そして、されたアウトはそうです:8 300匹の馬、9つの050ガロў暴力的な作品ragatay zhyvyola、5 840のavechak、180のsv_ny。

terytory_ akrug_ naybolshの上のpramyslovay vytvorchasts_でKobrynsky pradz_lna-trykatazhny fabryka、ドイツ国防軍のpatrebaの上のvyklyuchnのyaky dzeyn_chalaは、重要でした。はいuruchny pratsavat Spachatkaўsyaredn_m暖房200 chalavek、それがそうであったyoyの上のpakolk_は、車を編んでいるtolk_ nekalk_ malapraduktsyynyを掃きました。とてもchverts(prychyにpraktychna¸ves kalektaўskladal_ myastsovyya zhanchynaіdzya¸chata)の上のLetam 1943 kolkasts pratsuyuchy pavyal_chylasya amal。賛成7つのchervenya 1943 byl_ vykanana z_movyyaは、プルオーバーのvyrabў、palchatak、shkarpetak、shal_kaўі_nsh.、admіўsyaの地獄yak_khドイツ国防軍に優先権のドイツ国防軍の注文します。vyklyuchnのvykonvalのakruzaへのKobrynskayのUvogule取引vytvorchastsは、ドイツ国防軍の注文します:vyrablyal_sya zbruya(尊厳і)は、voknaに、abstalyavannyaバラックにdzverі_nshyya stalyarnyya vyrabaを供給します。そして、shyl_syaがケースі(val_l_sya valyonk_і_nsh)です。Napryklad、1944のzの耳で第18の人々ў、ブレストのpradpryemstvaの上でyak_ya pastup_l_、P_nsk、vykanannya spetsyyalnay優先権現実主義者ラマzabespyachenn_ドイツ国防軍のためにKobrynіStol_na、palov vykonvalasyaは、nepasrednaўKobryneです。

範囲vytvorchay dzeynasts_ gramadzyanskay adm_n_stratsy_ Kobrynskay akrug_が可能性があるprasachytsであるRazglyad yashche adnago pryklada g_story_ P_nsk、20のstudzenya 1942 amalの上のyak_mでrachny verfіの上のその2000のchalavek pratsaval_(p_larama(meblevayі合板fabryka)の上で、tsekhへのl_tseynyの)。Pradpryemstva口ひげbyl_ padparadkavana _nspektsy_パパ¸zbrayenn_ Ukra_naは、reyskam_saryyataです。Uzho z vosen_ 1941 pachal_ vypuskats praduktsyyu zapalkavyі合板fabrykі、tavarystvo zapalkavay pramyslovasts_「Uskhod社」іtavarystvo lesap_lnayі合板pramyslovasts_「Ukra_na社」のpadparadkavayenaへのyak_ya z 1942 perayshl_ў。1 zapalkavyにつき1943で、shtodzyonnaのpavyal_chylのfabrykaは、60万でzapalakはい6万pachak pra magutnastsyakhをリリースします。「Tobap」の合板fabryka、1943がそうであったsnezhn_のyakyの上で、750のrabochy(l_stapada vykonvatが80%ドイツ国防軍の注文するz)を、それは忙しいです。根拠の無いkarts_na腹筋構造vytvorchasts_は時間ダイsp_sへのgetagaですgeb_tskam_sara、yak_m zgadvayutsetsでskurany fabryka、l_tseynyі桶屋のmaysternі、kuznі、石鹸工場、パパvytvorchasts_ zmazkіのうち植物、ruberoydavaіtsementnaは植物です。Spachatk yany znakhodz_l_syaўpadparadkavann_ garadskoga¸pra¸lennya優先権pramyslovastsіに、pradpryemstvo tavarystvoўのアルヤўhutk_m時間byl_¸klyuchanaўP_nskaye。_kh 1000 rabochy pratsavatўsyaredn_mの上で。95%のskladal_のためのPraduktsyyu vytvorchasts_は、ドイツ国防軍の注文します。

異なるpadrykhto¸ka moladz_はいprayetsўがvytvorchyに球状にするKobrynsk_m geb_tskam_saryyaetsのZ 1942は、始まりました。ジャケットAdsnatschajeўsvayoy spravazdacha geb_tskam_sar P_nsk P.ゲルハルト∥2つの爬虫類prayshoўがprafes_yny padrykhto¸ka¸syago 151 navuchenets。Prychynayはそのようなs_tuatsaіです、イアーゴの上で考えがtyであったこと、そこのそれ(側へのz adnago)はvopyt padobnay padrykhto¸kіへのpraktychnagとまた別のzでありませんでした-作業ўGerman_yuのためのadpra¸lenaが1927-1928でそうであったpalova moladz_のためにbolsh naradzhennya。ramyastvoのUvagaはいはvypadkovayでありませんでした、そして、z'ya¸lyalasya abavyazkovay umovayはパパvykanann_ですsheraga rasparadzhennyaў、stvareena新しいramesny vytvorchastsyへの¸l_k dzeyuchyіの上の1942のіnak_ravanyのsakav_kへのUkra_naのreykhskam_saraўへのvydadzeny、adkryzzyo ramesny tavarystvoў(artselyに)(argan_zatsyyu ab'yadnannyaўramesny vytvorchastsyの上の)。maladzyに第16の爬虫類ўのための仕事ўartsel_іramesnyya ab'yadnann_ prymal_sya人のためにでない。Aprach tago、stvareenaは3つのrazradaの上でpradugledzhvalなpadzet moladz_をartselyします:賛成pershaga magl_ byts増新軍隊tyya、hto私pradpryemstvoへのўspetsyyalny prafes_yny padrykhto¸kaіargan_zatarsk_ya zdolnasts_ samastoyna k_ravats;drug_ skladal_ prafes_yna padrykhtavanyya spetsyyal_sta;trets_-tyya、navuchayenaへのprafes_ynaaへのspetsyyalnaaへのhto prakhodzіў。¸zro¸n_の上の口ひげpytann_ argan_zatsy_ prafes_ynay padrykhto¸k_ vyrashal_syaは、akrugovaga ts_ですkam_saryyatўのgaradskoga。

k_ravayena lyasny gaspadarkay azhyzzya¸lyaўへのakruzaへのP_nskayでgeb_tskam_sarでないとgeneralna kam_sar Vapyn-Padollya。一般的な_nspektsyya kantralyavatは、geb_tskam_saryyataのStol_nsk_іカーメン-Kashyrsk_のadrazaです。h_m_chny pramyslovastsのLyasny gaspadarka¸klyuchalasyaは、Ukra_nのreykhskam_saryyataです。Lutskのzborіperapratso¸k_ narykhtavanay lyasny syrav_naўukra_nsk_都市へのTsentram。

Syarod _nshyはk_runkaўdzeynasts_ P_nskagaですgeb_tskam_saryyata、praそれがそうであるyak_ya毎月可能なdavedatsets z zvodakіstatystychnyデータ(narykhto¸k selskagaspadarchay praduketsіのためのneabkhodn adznachyts vytvorchastsі)、myastsovy naseln_tstva r nyへのvyplochvayenaはpadatkaўіですyakasts_ rabochay s_laでvykarystayena lyudzy akup_ravanay terytory_ Brestchyna、それで、reykhへのіўTrets_mの上のnepasrednのヤク。

Pavodle arkhіўnyはmateryyalaўです、kal_ vosennyu 1941 syalyanstvoのmyastsovagのgety spravaのakruza byl_ znachnyya tsyazhkasts_ z adna¸lenny razburany selskagaspadarchy vytvorchastsyіz uklyuchennyにP_nskay、1942年の耳への¸ゾーўはprayetsў前者のadno¸lenaを持ちましたsa¸gasa。Z_ma 1941 — 1942人のstvaryl_sya narykhto¸chyya朗詠者(polskagなі1¸kra_nskaga pakhodzhannyaのyak_kh pratsaval_ myastsovyya spetsyyal_staの)。terytory_の上でgeb_tskam_saryyata dzeyn_chal_ zbozhzh(zhyvyola)のパパnarykhto¸expiration of term of serviceの朗詠者、肉(Melaka)は釣りをします、そして、taksama _nshyがv_daўselskagaspadarchay praduketsіです。そして、praがgeb_tskam_sarのp_nskagのそのsvedchats dadatk_はいvyn_kovay spravazdachaです。_kh dakladna pryvedzena peral_k us_khでv_daўpraduketsі(方法narykhto¸kіへのyaky shtogod atryml_val_)、そして、taksama腹筋、『yoma selskagaspadarchay praduketsі、そこのyaky strachvalasya ts_は、narykhtavanでありませんでした』。

a¸タールのパパpadl_ka、terytory_ P_nskagaの上の1941-1944年の間、geb_tskam_saryyataは10tのnarykhtavanaでした。277t. zhyta、1 341t. pshan_ets、815t.yachmenyu、324t. grechkі、3 572t.a¸sa、3 763t.sena、24 549,7 t。ジャガイモ、蜂蜜に7,707t.、1 715,1 t。209,3、agarodn_na t。153,4、sadav_na t。新しいrachnyіazyornayは釣りをします。そして、5万3000のガロўが狂暴なragatay zhyvyola、2 900のsv_ny、29 913のavechakі_nshです。

Ts_kavym_ z'ya¸lyayutsets danyya腹筋kolkasts_ narykhtavany製品ўharchavannya、yak_ya paslya trap_l_はいpartyzan。パパa¸タールのpadl_ka、z agulnay kolkasts_は、zhyta(akruza、1%(99,815t)を熱しているpartyzana zdolel_ zakhap_ts tolk_、14%(531,678t)雑穀 ― 7%の(63,574t)大麦(a¸sa)に、2%(2、405t) ― とtaksama 6 122 737kg.malaka(199の299,12kg.masla)へのperyyad akupatsy_ўP_nskayのためのnarykhtavanaga)です10 860,55kg.チーズ(304の336,25 kg.tvaraga.)に

pav_nnのBrestchynaのnaseln_tstvのBelaruskayeは、¸nos_ts akupatsyynay adm_n_stratsy_でしたtolk_ shtogadovyya naturalnyya padatkі(アルヤіrab_ts znachnyya grashovyya支払い)でない。1942のbyl_ ab'ya¸lena spetsyyalnyya sta¸k_のP_nsk_m geb_tskam_saryyaets 20 kastrychn_kで、そうpadakhodnagaіtavarnaga padatkaў、karystayena zyamelnym_ nadzelam_іpasham_のvedzena padatkovyya標準。Kozhnaは、karystayena vornay zyamlyoy(25のrublyoў ― pasham_)のためのヤードpav_nenўvyplachvats padatak地獄50はい79 rublyoўです。Getyya 2 v_da padatkaўz'ya¸pyal_sya asno¸nym_。Akramya tago、adpavednasts_ z rasparadzhenny z 1 studzenya 1942 uvodz_lasyaで原則でadz_ny s_stema padatkaabkladannya navaga zyamelna nadzet Ukra_naのreykhskam_sarに対する支払いのperarazl_ka。geb_tskam_sarの_n_tsyyatyva P_nskagaへの優先権は、zhyvyolaіmayomasts_のstrakhavayenaへのabavyazkovaaへのdadatkovaaへの¸vedzenaでした。Ab zborにvyn_ka 1944年の異なるpastuplennyaўz 1 verasnyaはい31 sakav_kが明白な1941のsvedchyts dadatak 1はいvyn_kovay spravazdachaであるpadatkaўіP_nskのgeb_tskam_sar。pratsyaga amal trokhの上で異なるterytory_ akrug_ zb_ralasya 19の上で爬虫類ўv_dўpadatkaўі保険:asno¸na padatak-22 647 623,63 rublyoўkarbovanetsў;nabyzzyo商品ўの上のpadatakは、sklaў27 033 462,07です;vyn_kovasts prayets-1 327 762,73のためのpadatak;z pryvatny pradpryemstvoў-565 727,41;adl_chenn_地獄prybytku-12 693 781,47;padakhodna padatak-1 181 594,37;賃金支払いに関するpadatak-6 467 439,55;pabudovaの上のpadatak-492 247,18;zanyatakにramyastvo-335 411,82の上で;arendny-5 879 590,79;g_g_enaの上で-5 298 772,50;rakhunku-1 615 331,52の上のzarobkへのzakhavayenaのためのpadatak;padatak z ya¸reyaў-1 646 580,52;犬の上で-539 769;vyosk_の上のabshchynna padatak-5 576 925,64;k_no 353 650(90)の上のpadatak;darozhna padatak-1 603 250,06;strakho¸ド1 944 682,01;padatakna shveynyya maystern_-60 853,20は、根拠の無いバッグ98 264 456,37 rublyoў/karbovanetsўでとてもsklatにあります。

b_rzhўprayetsіvyarbovachnyのTatalna¸l_k rabochay s_laіmesetsўyae vykarystannya z'ya¸lya¸sya 1 z galo¸ny問題は、kam_saryyatのўP_nskaga akrugovagaを示します。praktychn nevyrashalny問題zabespyachennya rabochay s_lay patreb vayennayіgramadzyanskay adm_n_stratsy、buda¸n_chayテートのサービス、galo¸否dyrektsy_ chygunak、パパvykarystann_ rabochay s_laіekanam_chny _nspektsy Tsentrі「Po¸dzen」і_nshの¸pa¸navazhanagのサービスўgalo¸ナーガのpa¸stalのZ 1942。naseln_tstv patrabaval_の高さのpratso¸否adkaznastsіの地獄、dystsypl_naіは、paradka、¸zbroyena pal_tseysk_ prymusのgetagのためのvykarysto¸vayucha、zaboystva、terorі_nshです。Ab kolkasts_ lyudzy、道はsudaverfіの上でadna¸lenn_水の上で爬虫類akupatsy_で方法ў、buda¸n_tstvaіramonets chygunak、prychalaў、mastoўі、作業を占めました、selskagaspadarchy作業іで、drevaapratso¸アカネムグラіlyasny gaspadarka(mel_yarayetsі)の木(torfanarykhto¸ka)は合金になります。そして、それは可能性があるgavaryts tolk_ですprybl_zna。Kankretnyyaはakup_ravanay terytory_ Brestchyna shmatl_k_kh rabochyラガーўіmesetsўの上の事実腹筋_snavann_ですパパprymusovy utrymann_ naseln_tstvのm_rnaga、イアーゴvykarystann_ўyakasts_ rabochay s_la yosts tolk_ўdasledavannyakh aychynnyіzamezhnyはg_storykaўaposhn_khです爬虫類ў。

Belarusk_ g_storyk At.І.Adamushka adny z pershyは、pasprabavaўpakazats geagraf_yu mesetsўですprymusovaga¸trymannya 1941-1944 akup_ravanay terytory_ Belarus_ўの上のnaseln_tstvのgramadzyanskaga。davedn_ka、krayenaў1998へのvydadzeny upershynyuўnashay、zgadanaブレスト、Davyd-Garadok、Kobryn、Malaryta、Belaruskaga Palessya.のP_nskі_nshyya mesetsで_mのAdnakは、nyamaですヤクkankretny∥іabagulnyayuchyでそうありますl_chbaў腹筋kolkasts_ naseln_tstv、yaky vykarysto¸valasyaўyakasts_ rabochay s_laў爬虫類akupatsy_ Brestskay、P_nskayіPaleskay ablastsyのgramadzyanskaga。

zvarotはいnyametskamo¸nyへのpatrabuaへのPoshuk tak_kh zvestakは、ўを文書化します。German_yu adprav_l_ 1 708 chalavekの下駄時間の間の、そして、mesetsの上のvykarystana amal udvy bolshであったvyn_kaaへの5月のіcherven 1943のためのb_rzha prayetsўブレスト-L_to¸skuのk_ra¸n_kのZ spravazdacha。dachynenn_はい_nshyでreg_yonaўベラルーシі、asabl_va terytorі、グループarm_y Tsentrの後ろへのarmeyskagの地帯にyaky znakhodz_lasyaў、dakumentalnyya kryn_ets dayuts zvestk_はpra trokh-іnavat vasm_-折り目suadnos_na pam_zh tyіです、hto byl_はprymusovaです取り出されたўがreykh、іtyі、akup_ravanay terytory_ўyakasts_ rabochay s_laの上のhto vykarysto¸va¸syaです。H.Gerlakh(syaredn_m skladal_ praportsyyu adz_nはいtrokhの地帯dzeynasts_ ekanam_chnay _nspektsy_ Tsentrの1943年のpalovaへの他のpalova 1942-過二輪馬車へのgetyya suadnos_naў)のg_storykのberl_nskagの考えの上で。

セットアップvyvuchennyaの上のnavuko¸expiration of term of serviceへのzrobleny nyametsk_mは異なる文書のkryn_tsです。そして、そのprychenaへの優先権のchytachのbelaruskagの¸vagへのprytsyagvaaはnaseln_tstvのbelaruskagのvyznachennya pakul増病気否l_chbaのためのそのダイmagchymastsです、そのようなvysnovaは、yakyはそうでありましたBrestskay(P_nskayіPaleskay ablastsy.)によるakup_ravanay terytory_の上のprymusovy作業で、ひくchalavekにvyadom z aychynnay g_staryyagrafіі、kolkasts naseln_tstva、vyvezenaga ts_ departavanagaўTrets_ reykh z BrestskayіP_nskay ablastsy、skladaa 91 475のヤク。Pra getyは、neabkhodna za¸vazhytsですとてもpryvedzeny l_chba pakul razykhodz_tsets zとてもそんなにsyonnyashn_ dzen nyametskamo¸nyの上のvyn_kaa z vyya¸lenyに文書ў、yak_khでtaksama vyo¸sya zhorstk_¸l_k lyudzy ― reykhのpatentsyyalなvayennay ekanom_k_ Tretsyagaへのvazhnagのstrateg_chna。getaaі_nshyya pytannіの上のadkazўのPoshuk、yak_ya nam_ tolk_は、artykula、arkh_vaベラルーシіのpatrabua pravyadzennya grunto¸ny navukovy dasledavannyaў、Racesіі、Ukra_naі、arkh_vaハーマンііで、bezumo¸naへのakreslenaўgetyのchastkovaです。

chynaにTak_m、navukova anal_z aryg_nalny nyametskamo¸nyは、¸mova stvaraaへの文書ўですraskryzzya malavyadomyのためにtolk_古いNAC vayenna-ekanam_chnay g_story_ Belaruskaga Palessyaў1941 - 1943、nastupny vysnoўのためのアルヤіz'ya¸lyaetsets asnovay:パパ-pershaye、腹筋neabkhodnasts_はpo¸うるさい小言vyya¸lennyaのmaks_malnaです、apratso¸k_іvykarystannya aryg_nalnyは文書ўіですmateryyalaў、syonnyashn_ dzenの上のyak_khなしでnemagchyma nabl_z_ts susvetny uzro¸nіの上のbelarusky g_starychny navukaはいpryznannya yae;優先権、また別で-zvarot belaruskay g_starychnay navuk_はいへの腹筋neabkhodnasts_は、pryzm g_story_ pa¸syadzyonnastsіへの1941-1944のskrozのvopyt raspratso¸k_ g_story_ akupatsy_ Belarus_へのzamezhnagaです;パパ-tretsyae(パパ¸sebakovyのpratsyag navukovay prayetsへの腹筋vazhnasts_)、基礎pravyadzennya dasledavannyaўの上のpo¸nyіab'ekty¸ny vyvuchenn_¸s_kh面ўvayenna-ekanam_chnay g_story_ Belarus_は、kshtaltへのreg_yanalnagaです。

血まみれの道を続けて、1942年9月に、懲罰者はRecycaの村を囲みました。住民-老人、女性のtの子供たち – 64人の人だけは小屋へ運転して、火傷しました。また、村(45の家)は燃やされました。1942年11月に、悲劇の運命は、Cherevachitsyの村に起こりました。村ヨシフFedorovich Glinskyの居住者は、以下を覚えています:「11月7日に、多くのために命にかかわる午後に村の居住者になりました。今日、65人は死にました。家がなんとかなんとか逃げることができた火事を開催することができなかったそれらだけまたは燃えている建物からとぶことができた人々だけは、生き残りました。各々の人を狙って撃たれる懲罰者は、火の狙いを定めます。赤ちゃんと一緒の女性へのさえ狙い」。

それで、正しい川岸Mukhavetsの上の18ヤードへの小さな村は、ベラルーシのもう一つの火のような村になりました。また、苦々しい運命は、Oryolの村に起こりました。多くの世紀は、森の奥で、この小さな村によって落ち着いていました。1939-1940年にドニエプル川とBugskyチャンネルの再建が起こったあと、それはこの水ルートの銀行に現れました。おそらく、それはそれで、損ねられます。

住民が、ドイツ人によると、ゲリラに援助に与えることができた12ヤードからなる小さな村をふき取ることに、侵入者は、通信に関して牽制を恐れて、決めました。懲罰者は、1942年12月22日にそこに来ました。彼らは18人を撃って、村を燃やしました。そのようなその村が存在して、1974年に設立される記念碑に思い出させます。

また、大量の処刑は、1943年に続きました。彼らの努力は、正面の上のファシストの敗北とゲリラの動作に起因しました。1943年10月に、ファシストはNovoselkiの村に走りました。懲罰者は67人の住民を撃って、家を燃やしました。同じ年の下落で、もう2つの村は、ファシスト侵入者のために損害を受けました:ヴィレッジ会議のBorkiとルカOstromichskogo。ルカで、バーク18人で – 30個は撃たれました。村は燃やされました。

Nov_kaў、S. Asabl_vasts_ vayenna-ekanam_chnay g_story_ Belaruskaga Palessya(1941 — 1944)/Syargey Nov_kaў//g_starychna chasop_sのBelarusk_。–2004。–No.4。–15 - 22ページ。Kobrynsk_ geb_tskam_saryitのprのパタパタいう音の_dzaに。

人気の材料


コメント