我々 – Perakhrestsk_ya …

Perakhrestse ran_tsayの農場のファシスト¸varval_syaは、日のchervenskagaです。Stralby z a¸タモシャンターўrazbudz_l_は、このіです。Raspranuty、進行中のperapalokhany daroslyなіdzyatsy pagruz_l_は、іpavezl_ўにMelyankovのbl_zheyshy vyoskaを供給します...

Az_rnu¸shysya背中、煙へのbatsk_¸bachyl_ slup、polymya、pachul_ tresk charap_ets... Garela¸syo、爬虫類tsyazhkay prayetsのためのnabytaa:小屋、pchaln_k、gaspadarchyya pabudova... Zhyvyoluは、早くzabral_をakupantします。

そして、sem'yam_ maygo batsk_іdzyadzk_ Yakava nabl_zha¸syaはいmesets(罰のためのvybranag akupantam_)によるカート。アルヤyanaに増副ラースヤでない。日stayannyaのtselagのPaslyaは、chyn(perakladchykaへのyak_ pryekhaўz)のvazhnagのneykagのprytselam_ a¸タモシャンターўzmuchanyya地獄nevyadomasts_ lyudz_ pachul_ slovaを行き詰まらせます:「stralyatsでない」。マイMatul¸syo zhyzzyoは、l_chylaですそのdapamagl_ yae mal_tva、zvyartayena _konaのうちはい、自国の小屋を¸zyats zの上でつきあわれますyaky、Bagarodz_tsa、yakyでpras_la vyratavannya...

Zhyts zastal_sya、アルヤDzeに?Melyankovのvyosets znayshl_sya dobryya lyudz_で:dal_ prytulak、ハリネズミへのnesl_、adzeena、abutak。nashag batsk_ byl_「залатыя」ruk_で。それ自体、zrub uzvestsі、stalyarka zrab_ts、meblyuі_nshyya recha、patrebnyyaўgaspadaretsは、そうすることができました。時間payavіўsyaўsyamへのtsyagaへのi z』іは、新たに家(dza naradz_lasya yashche 2 dzyatsy ― 息子AlyaksyіStsyapan)です。

Nyama batskoў。godzaへの1979のTat pamyor。ヤンはそのzhakhl_va時間のlyubіўuspam_nats praでない、腹筋paraneny partyzana、yak_ya haval_syaўnashay hayets、kamandz_ra喜びです、ここのyak_ z zhonkay znakhodzіўはprytulakです。ヤクі腹筋lyudzyakhは、ファシストへのそのdanesl_です。Muzhnaіsts_plaўchalavek。母は、ў2000mのTsyaperになりませんでした我々、stareyshyya、¸nukaへのraskazvay腹筋ty時間sva_m dzetsyamі。

そして、Ra_sのsyastrのnyada¸na Iіメイ、yaky vosは、zhyvaўM_nsku(自国のmyasts_naのsa sva_m_¸nukam_ vyrashyl_ pabyvats)への第50の爬虫類ўですでにあります。nashchadkaへのm_nulagのVelm_ zakhatselasya過慣習法chasts_nka。i vos Melyankova。Sa slyazam_ radasts_іI苦痛は我々dakranatsyaです賛成yablynkі、yaky pasadzіўは小屋(pabudavanay paslya vayna)のbatskaと場面です。そして、ran_tsay 26 chervenya∥(agn_のmenav_taўcherven_ 1944 zn_kは、我々の農場です)nak_raval_syaўが、チャンネルArekha¸skaga.のberazaへの優先権の5つのベルスタの道da¸zhynyoyですMel_yaratsyynyyaは、nepaznavaln zmyan_l_ znayomyya z dzyats_nstvo mesetsのі時間を働かせます。Nasha serets perapa¸nyal_sya hvapyavannyはsustrechaの無茶をします、そして、Stas_kіPa¸l_k(yak_はdzedのў傲慢と呼ばれています)がcharodkam_ busloў、sheray chaplyay、_nshym_ redk_m_ ptushkam_のためのzavarozhana sachyl_です。我々¸はchaborへの鼠径部へのp_val_syaです、zacharo¸val_sya prygazhostsyu白іzho¸tyはvadza(dzyats_nstvoのヤク)の上のgarlachykaўです。そして、nap_l_sya脱脂綿zはチャンネルです。

Nareshtsa¸bachyl_ tyにとって、それが橋、pra dapamoga¸zn_knenn_ neyk_kh abstav_nの上のadnamへのパパyaky vyasko¸expiration of term of service magl_ pryysts_ adz_n、地獄前syadz_bの地獄であるとわかりました。Navatはtsyazhka¸yav_tsですそのここでnekal_、そこのzhyl_ lyudzі(gulyal_ dzetsі)はvyal_ky gaspadarkaでした。

g_story_¸zn_knennyaの上のspyn_tsetsの魔術師にrodnagの前のnashag kutka。Getyya zeml_茂みіўは、dzed Rygor Ulasav_ch Kavalev_ch-Yuras(ヤクnazyval_イアーゴVyasko¸tsa)を採掘します。nadakuchylのDuzhaは、ak_yanのためのタモシャンターіpada¸syaўzarobk_に、パネルўの上のsp_nへの穴gnutsです。Vyarnu¸sya zは、yak_ya茂みіўzyamlyuのために、grashymaです。そして、pabudavaўは小屋です。batska zastal_sya Torahs息子(dochk_¸ゾー堆積zeml_ zavyal_)への3つのsemyary dzyatsy z。Torahs chastk_の上のVosіpadzyalіўnabyty zyamlyu:stareyshy息子YakavaіPa¸luに、yak_ya taksama mel_は、このі(最も佐波zへのі)を積み重ねますmalodshy、M_kha_lam、時代z batskam_へのyak_ zhyў。それで、小屋z us_m_ gaspadarchym_ pabudovam_の律法の農場のz'yav_l_sya。それがそうであるZhyl_友好的、pratsaval_∥staranna、neabkhodnaaへのmel_¸syo。nyado¸gのアルヤに。Polymyaバイザーvaynaが、tolk_ pabudova.ででなくすvyarnu¸sya z正面(ガン・オーデル川M_shのdzyadzkaへのperaprava tserazへのzag_nўpraへの)でない...

ゲタg_storyya。そして、pr suchasnastsのtsyaper。小屋dy charotのmesetsの上のkrykh prykmetnyya¸zvyshshaへのZastal_sya、そこのdza nekal_は、sazhalkaでした。prodkaўのためにYosts tolk_ pamyatsі傲慢(dzyats_nstvoで我々velm_ byl_ zadavolena地獄tagoその我々nazyvap_ Perakhrestsk_ya ts_ Yurasyov)。getyya pachuzz_ zakhavayutsetsўmaygo Stas_kが¸nukaである私spadzyayusya、yak_¸ўを聞くことでvazhl_vaためにますts_kavyіsumny g_storyyu、zrabіўshmat zdymkaў。

Valyants_na DARAFEEVA(Kavalev_ch)、
vykhavaln_kは群れをなします-іがnternataです、
slykhへのdzyatsy z parushennyのために。

Darafeeva、世紀。我々 – Perakhrestsk_ya/Valyants_na Darafeeva//Kobrynsk_ vesn_k。–2004。–24のl_penya。–3ページ。vaynaのVyosk Melyankovaў爬虫類 – uspam_naは、svedkaўです。

人気の材料


コメント