Acordos do distrito de Kobrin de E para mim

Balatas

BALATA, BALOTY (myastsovy nazva do Brejo), com autoridade ў K_syalev_tsk_m selsaveets, tsentr kalgasa Uskhod. Upam_nayezza ў 1513. Em 1559 Balachane ў mayontak Kobrynsk_m paveets de VKL, uladayena de Fyodar Balotskaga z bratam_ K_rylam і Tarasam. Em 1623 ao uladayena lutsk_kh um ezu_ta ў. Em 1652 um vyadoma Balotsky tsarkva (em um mayontka). Inferno Lutskaga de um ezu_tskag de um kaleg_um yoy ў nadadzena fundush em par de um cabo ў, um zhyta, 50 zloties і. Em um mayontka і a Balota (Blota's) syala dzeyn_chal_ um karchma і brovar. Em 1672 a K.P.Brasto¸skam de um dadzena pryv_ly em mastavy é lavado ў um mayontka. Em 1773 o Sr. Baloty — falvarak em Brestsk_m um vayavodstvo. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1882 um pabudavana um dra¸lyany tsarkva Prapadobnay Paraskev Serbskay (zakhavalasya sim um nashaga a hora), pravasla¸na prykhod em 1888 um nal_chva ў 1385 um vern_ka ў. Em vuchyl_shcha nacional Blotsk_m ў a 1889/90 navuchalny godza vuchyl_sya 64 hlopchyk і; em 1892/93 46 hlopchyk ў; em 1905/06 — 93 hlopchyk_. Em 1890 em mesets suchasnay vyosk_ і ў yae navakoll_ _snaval_: pasyolak Snezhk_-Blota, syalo Bloty-Payezu_tsk_ya, mayontk_ — Bloty-Payezu_tsk_ya, A.Gan's uladayena (a tempos z 4 falvarkam_ 3819 dzesyats_n zyaml і), Bloty-Shlyakhetsk_ya, o uladayena P. Baz_le¸skaga (454,25 dzesyats_na zyaml і), Blota, a F.G_rzha uladayena (48 dzesyats_n zyaml і). Em 1897 mayontk_: Bloty-Payezu_tsk_ya, 50 zhykharo ў, і Bloty-Shlyakhetsk_ya, 29 zhykharo ў, em Blotskay volasts_. Em 1905 em mayontka de adpavedn 26 і 16 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, falvarak Blota (Balota) - Shlyakhetsk_ya і com autoridade Balota Vyal_k_ya, a 114a senhora ў, 771 zhykhar, em Blotskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo. Nos 1930os répteis pratsaval_ escola, vyachern_ya cursos, chytalnya, teatralna um gurtok. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em K_syalev_tsk_m selsaveets. Em 1940 fazendas: Balota-Shlyakhetsk_ya, 8 dvaro ў, 50 zhykharo ў, і Vyal_k_ya Balota, 365 dvaro ў, 1303 zhykhara; byla mayontak Balota, 3 dvara, 30 zhykharo ў. Em 1.1.1999 de g com autoridade, 256 dvaro ў, 570 zhykharo ў, magaz_n, clube, um b_bl_yateka, syaredny escola. Em 1983 um ustano¸lena a um nadmag_lla em mag_l 20 chyrvonaarmeyets ў, yak_ya zag_nul_ ў hora savetska-polskay vayna de 1920 Pomn_k_ de um arkh_tektura: veteranos mlyn, tsarkva Prapadobnay Paraskev Serbskay.

Barodzichy

BARODZ_CHY (myastsovy nazva de Borodz_chy), com autoridade ў Garadzetsk_m selsaveets. Barodz_cha і volasts Barodz_tskaya de um vyadoma z 1500. Em 1516 uladann_ M_kalaya Kezgayla (Kezhgayla) em INCL. Em 1554 M. M do filho de Stan_sl de Kezgayla ў z zhonkay Sof'yay pradal_ volasts para 1,5 mil o policial l_to¸sk_kh groshay a Lutsk b_skup і a um brestskam a Valeryyan Pratasev_chu, yak_ ў 1559 de um padarav ў yae V_lenskay a um kap_tula. Vyosk_ Barodz_tskay volasts_ (Tarakan і, Brashev_chy, S_manov_chy, L_to¸skaye, Barodz_chy і _nsh.) razmyashchal_sya em vyal_kay adleglasts_ um inferno adna de um uzdo¸zh uskhodn_kh um limite ў Kobrynskaga de um pavet і não stvaral_ um adz_naga de um gaspadarchag a um complexo ¸ladannya ў V_lenskay kap_tula. Vyosk_ Barodz_chy і Myafyodav_chy (Nyakhvyodav_chy) utvaral_ svoyeasabl_va de prontidão ў em Kobrynskaga terytory_ de um pavet, і z prychyna svayoy addalenasts_ inferno astatn_kh vyosak volasts_ um pastupova strats_l_ gaspadarchy znachnasts. Ao volasts_ de centros de Gaspadarchy houve século Brashev_chy e ў _nventara de 1747 de Barodz_chy de um paznachana um iaque nezaseleny, vazio com a autoridade (z 1636 de Brashev_tsk_ uma chave znakhodz і ў sya va ¸ladann_ Albrykhta Stan_slava Radz_v_la). Em 1766 Barodz_chy — syalo o mayontka de Brashev_chy, ao uladayena V_lenskay de um kap_tula, foi varrido um pravasla¸ny tsarkva. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1886 syalo ў Antopalskay volasts і, 17 dvaro ў, 247 zhykharo ў, um tsarkva (Barodz_tsk_ de um pravasla¸na prykhod em 1888 sklada¸sya z 2288 um vern_ka ў), 2 senhoras p_tseynyya. Aquecer um syal znakhodz_l_sya: syadz_ba de Uladz_slav S_manov_cha, 18 dzesyats_n; falvarak a Barodz_chy, uladayena Saf іі von Brewerytsch. Em 1897 em syal 49 dvaro ў, 294 zhykhara, um tsarkva, escola do diploma (pobach prakhodz і ў o canal Dnyapro¸ska-Bugsk _); em falvarka 3 dvara, 19 zhykharo ў. Em 1905 syalo, 289 zhykharo ў; falvarak, 14 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, com autoridade ў Antopalskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, a 25a senhora ў, 118 zhykharo ў, escola; falvarak, 5 dvaro ў, 34 zhykhara; Assad, 2 senhoras, 10 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Hudl_nsk_m, z 16.7.1954 de g em Grusha¸sk_m os Conselhos Rústicos, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena, z 21.1.1961 de g em Garadzetsk_m selsaveets. Em 1940 em vyosets 333 zhykhara. Em 1950 argan_zavana kalgas "8 Sakav_k" (starshynya F.Stsepanyuk). Em 1.1.1999 de g 52 dvara, 81 zhykhar, magaz_n, um b_bl_yateka, em um skladza de um kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga. Kamyan_-seixos-rolados de G_starychnyya. Hora de Vayskovyya mog_lk_ ў o 1o susvetnay vayna.

Barshcha

BARShChY (myastsovy nazva de Borshch і), com autoridade ў Bukhov_tsk_m selsaveets. Em 1795 com autoridade ў Kobrynskay o governanta іі VKL, 22 dvara, 160 zhykharo ў. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1890 com autoridade ў Kaz_shchanskay volasts і, 101 dzesyats_n zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya 3 mayontk_: Barshchy-Rechytsa, S. Vyaro¸k_na-Shelyuta's uladayena, 216 dzesyats_n zyaml і; Guska-Barshcha, uladayena M. Astrametskay, 350 dzesyats_n zyaml і; Guska-Barshcha, uladayena A. Androna¸skaga, 222 dzesyats_na zyaml_. Em 1897 em vyosets 11 dvaro ў, 86 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, o forg, veteranos mlyn; em mayontka: Barshch (Gusk), 22 zhykhara; Barshcha, 15 zhykharo ў; Barshcha (Rechytsa), 20 zhykharo ў, tsagelna fábrica; Barshcha (Asav_tsa), 6 zhykharo ў. Em 1905 em vyosets 81 zhykhar; em mayontka: Barshcha — 7 zhykharo ў; Barshchy-Rechytsa — 5. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Padaleskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, com autoridade, 8 dvaro ў, 33 zhykhara; falvarak, 1 jarda, 7 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Zas_msk_m, z 16.7.1954 de g em Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 de g em Bukhov_tsk_m os Conselhos Rústicos. Em 1940 em 21 jardas vyosets, 99 zhykharo ў. Em 1.1.1999 de g 9 dvaro ў, 19 zhykharo ў, em um skladza de um kalgas de Zvyazd.

Barysava

BARYSAVA (myastsovy nazva de Borysovo), com autoridade ў K_syalev_tsk_m selsaveets. Iaque de 1563 de Upam_nayezza ў de século Barysav_chy. Em 1890 com autoridade ў Blotskay (Balotskay) volasts_ Kobrynskaga de um pavet de Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 238 dzesyats_n zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya: o pasyolak, 245 dzesyats_n zyaml_ (a tempos z século Zamosc і esfolado. K_syalyo¸tsa) і mayontak, uladayena de Vos_p V_tko¸skaga, 156 dzesyats_n zyaml_. Em 1897 em vyosets 32 dvara, 241 zhykhar, hlebazapasna magaz_n, veteranos mlyn, p_tseyna a casa, em mayontka 15 zhykharo ў. Em 1905 com autoridade, 351 zhykhar, і mayontak, 6 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Blotskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo; com autoridade, 19 dvaro ў, 150 zhykharo ў, escola, і falvarak, 1 jarda, 12 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 sim 16.7.1954 de g em H_drynsk_m selsaveets. Em 1940 com autoridade, 50 dvaro ў, 301 zhykhar, tsagelna a fábrica (6 rabochy). Em 1.1.1999 de g 179 dvaro ў, 460 zhykharo ў, pachatkovy escola, em um skladza de "Magdal_nsk і" kalgas.

Barysa¸ka

BARYSA÷KA (myastsovy nazva de Borysovk), com autoridade ў Osa¸sk_m selsaveets. Em 1668 syalo ў Palesk_m de um klyucha de Brestskay o governanta іі INCL. Tempos z Osayu — 24 valok_ zyaml і, z _kh 1 manumissões, 23 dvara. No Barysa¸k's de 1682 vende і a Vespa tago uma chave і o governanta іі, 24 valok_ zyaml і, z yak_kh 1 valok de um admeran em Dz_v_nsky tsarkva, 2 valok_ ў Voight, 4 em 2 syalyan, 7 vazios; 30 dvaro ў. Em 1789 com autoridade, 25 dvaro ў, um karchma, geleia, um uvakhodz_l ў Dz_v_nsk_ uma chave de Brestskay o governanta іі. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1890 Sr. de Barysa¸ka — com autoridade Makranskay volasts і, 2338 dzesyats_n zyaml і; em 1897 102 dvara, 609 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, p_tseyna a casa. Em 1905 809 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Dz_v_nskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, 130 dvaro ў, 653 zhykhara. Nos 1930os répteis pratsaval_ escola, vyachern_ya cursos, teatralna um gurtok. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Dz_v_nsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Osa¸sk_m selsaveets, z 8.8.1959 de g em Malarytsk_m, z 25.12.1962 em Kobrynsk_m ao rayena. Em 1940 em vyosets 217 dvaro ў, 830 zhykharo ў, pachatkovy escola, chytalnya, kaaperata ў. Em Vyal_kaya Aychynnuyu a um vayn 23.9.1942 de g g_tlera¸sk_ya karn_k_ rasstralyal_ ў a madeira 206 zhykharo ў vyosk_ і navakolny hutaro ў, a um vyosk (225 dvaro ў) spal_l_. Paslya de um vayna com autoridade adno¸lena. Em 1.1.1999 de g 130 dvaro ў, 313 zhykharo ў, magaz_n, selsk_ clube, um b_bl_yateka, escola básica, em um skladza de um kalgas "Amizade das pessoas ў". Pomn_k_ a akhvyara a fascismo ў tsentra vyosk_ і ў a madeira, no mag_l rasstralyany m_rny zhykharo ў.

Basyach

BASYaCh (myastsovy nazva de Bosyach), com autoridade ў Bukhov_tsk_m selsaveets. Upam_nayezza ў 1589. Em 1629 mayontak em Brestsk_m um vayavodstvo de Rechy Paspal_tay. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1890 com autoridade, 144 dzesyats_na zyaml і, em Stryga¸skay volasts_. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya: vakol_ets (roznyya ¸ladaln_k і), 311 dzesyats_n zyaml і; 2 mayontk_ — A. Basyatskaga uladayena, 203 dzesyats_na zyaml і; ao uladayena A. Sla¸skaga, 167,5 dzesyats_na zyaml_. Em 1897 em vyosets 30 dvaro ў, 207 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n; em vakol_ets 14 dvaro ў, 92 zhykhara; em mayontka: Basyach — 30 dvaro ў і 13 zhykharo ў; Basyach (Kanavala¸shchyna) — 4 zhykhara. Em 1905 em vyosets 283 zhykhara, um mayontka — 34. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Stryga¸skay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo; com autoridade, 35 dvaro ў, 196 zhykharo ў; kalon_ya, 10 dvaro ў, 72 zhykhara. Nos 1930os répteis pratsaval_ escola і vyachern_ya cursos. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 de g em Bukhov_tsk_m os Conselhos Rústicos. Em 1940 68 dvaro ў, 333 zhykhara. Em 1948 57 vyaskovy gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "Peramoga" (starshynya L. Guzyuk). Em 1.1.1999 de g 58 dvaro ў, 132 zhykhara, magaz_n, em um skladza de um kalgas de "Peramoga".

Batcha

BATChY (myastsovy nazva de Batche), com autoridade, tsentr Batchynskaga do Conselho Rústico і kalgasa "Zapaveta de um _l_ch". Vyadoma z a XVI Arte. um iaque syalo Kobrynskay o governanta іі Brestskaga de um vayavodstvo (z 1566) INCL. Em 1563 um uvakhodz_la ў Palyats_tskaye de um voyta¸stvo, 46 dvaro ў, 47 é zyaml_ trêmulo. Em 1597 tsentr voyta¸stvo, um karchma, 45 é zyaml_ trêmulo l_chyl_sya em chynsha, 2 volnyya — em um ts_vun і um bondara. Em 1786 syalo, em Brestskay o governanta іі. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1886 com autoridade ў Pruska¸skay volasts і, 64 dvara, 461 zhykhar, 1270,75 dzesyats_na zyaml_ (em 1890); escola, p_tseyna casa. Em 1897 90 dvaro ў, 555 zhykharo ў, um vuchyl_shcha nacional, hlebazapasna magaz_n. Em 1905 599 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Pruska¸skay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, 49 dvaro ў, 268 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 tsentr o Conselho Rústico. Em 1940 128 dvaro ў, 590 zhykharo ў, pachatkovy escola, magaz_n, uma cabana-chytalnya. Em 1.1.1999 de g 145 dvaro ў, 411 zhykharo ў, budynk_ um vykankoma do Conselho Rústico і adm_n_stratsy_ um kalgasa "Zapaveta de um _l_ch", magaz_n, selsk_ Centro recreativo, um b_bl_yateka, syaredny escola, felcharska-akushersk_ ponto, sala de jantar.

Belsk

BELSK (um myastsovy nazva B_lsk), com autoridade ў Navasyolka¸sk_m selsaveets, tsentr um kalgasa "de Radz_ma". No syaredzena da XVI Arte. mayontak em Brestsk_m paveets INCL. Adpavedn a um vayennam a um perap_s de 1567 uladaln_kam_ um mayontka z'ya¸lyal_sya Bagdan Pankev_ch і Iago o filho. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1890 com autoridade ў Verkhaleskay volasts_. Pobach z znakhodz_l_sya 3 adnaymennyya mayontk_ pesado: uladann_ S_m_l_tsyyana Belskaga, 319 dzesyats_n zyaml і; Stan_slava Belskaga, 1623,5 dzesyats_na zyaml_ і a ¸ladayena de Sk_bne¸skaga Pa¸l, 316 dzesyats_n zyaml_. Em 1897 com autoridade, 61 jardas, 363 zhykhara, hlebazapasna magaz_n. Aquecendo vyosk_ _snaval_ ¸zho 5 mayontka ў Belsk, z yak_kh uladanne Sk_bne¸skaga nal_chvat 2 dvara, 10 zhykharo ў. Astatn_ya nalezhal_ Belsk_m: A Rygor (5 zhykharo ў), a um _asafat (5 zhykharo ў), a S_m_l_tsyyan (9 zhykharo ў), a nashchadka _nshy Belsk_kh (3 dvara, 28 zhykharo ў, veteranos mlyn). Zabudova 3 mayontka ў razmyashchalasya sumezhna z vyaskovym_ budynkam_. Em 1905 com autoridade, 657 zhykharo ў, і mayontak, 56 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Navasyolka¸skay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, com autoridade, 117 dvaro ў, 670 zhykharo ў; falvarak, 3 dvara, 21 zhykhar. Nos 1930os répteis pratsaval_ escola, vyachern_ya cursos, chytalnya. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Dz_v_nsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Navasyolka¸sk_m selsaveets, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena. Em 1940 em 221 jardas vyosets, 1123 zhykhara, pachatkovy escola, um argan_zavana de um tavarystvo de um direito de precedência sumesnay apratso¸ets zyaml_. Em 1.1.1999 de g 338 dvaro ў, 803 zhykhara, magaz_n, selsk_ Centro recreativo, um b_bl_yatek, felcharska-akushersk_ ponto, dz_tsyacha um jardim, escola básica. Pomn_k_ em bratskay a um mag_la savetsk_kh um vo_na ў і partyzan і no ¸shanavayena pamyats_ um vo_na ¸-zemlyako ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu a um vayn.

Borki

BORK І, com autoridade ў Astrom_tsk_m selsaveets. Em 1786 syalo ў Brestskay o governanta іі VKL, 16 é zyaml_ trêmulo. Em 1795 com autoridade Kobrynskay o governanta іі, 17 dvaro ў, 94 zhykhara. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1890 com autoridade ў Padaleskay volasts і, 93 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz_lasya a um adnaymennaa de um ¸rochyshch, P. Pa¸zun's uladayena, 60 dzesyats_n zyaml_. Em 1897 Bork_ — com autoridade, 13 dvaro ў, 83 zhykhara; casa (antigo posto avançado de Zhukhavetsky) de um pra de Varsha¸ska-Masko¸skay de Shashi, 11 zhykharo ў; 2 pryvatna¸lasn_tsk_ya syadz_ba Bork_ (Palonshchyzna), 16 і 11 zhykharo ў. Em 1905 com autoridade, 183 zhykhara, і falvarak, 7 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Padaleskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, com autoridade, 20 dvaro ў, 121 zhykhar. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Krasnalesk_m, z 16.7.1954 de g em Astrom_tsk_m os Conselhos Rústicos. Em 1940 com autoridade, 29 dvaro ў, 162 zhykhara, і fazenda, 2 dvara, 15 zhykharo ў. Em 1949 argan_zavana kalgas "floresta de pinheiro de Chyrvona". Em 1.1.1999 de g 38 dvaro ў, 89 zhykharo ў, magaz_n, em um skladza de um kalgas _mya Len_na. Pomn_k a akhvyara a fascismo, em ¸shanavayena pamyats_ 18 zhykharo ў vyosk і, yak_ya byl_ rasstralyana fashystam_ ў 1943.

Brylyova

BRYLYoVA, com autoridade ў K_syalev_tsk_m selsaveets. Upam_nayezza ў 1549 em _nventara de Kobrynskaga Spaskaga de um manastyr. Em 1563 um urochyshcha Kobryn acalentador, em Kobrynsk_m paveets INCL. Em 1739 mayontak em Brestsk_m um vayavodstvo. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1890 com autoridade ў Blotskay (Balotskay) volasts і, 120,75 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya: urochyshcha, uladayena de D. Weinstein, 20 dzesyats_n zyaml і; 2 mayontk і, uladann_ Ya. Bradz_nskay, 214,5 dzesyats_na zyaml і, і F.G_rzha, 51 dzesyats_n zyaml_. Em 1897 em vyosets 15 dvaro ў, 105 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, em mayontka: Brylyova, 36 zhykharo ў, Brylyova-Padlyasok, 17 zhykharo ў. Em 1905 com autoridade, 209 zhykharo ў, і mayontak, 8 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Blotskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo; com autoridade, falvarak і Assad nal_chval_ 26a senhora ў, 157 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em K_syalev_tsk_m selsaveets. Em 1940 Brylyova — fazendas, 45 dvaro ў, 236 zhykharo ў. Paslya Vyal_kay Aychynnay de um vayna ў vyosets de um pratsav ў torfazavod Brylyov. Em 1.1.1999 de g 79 dvaro ў, 201 zhykhar, em um skladza de "Magdal_nsk і" kalgas.

Bukhovichy

BUKHOV_CHY (myastsovy nazva de Bukhovychy), com autoridade, tsentr Bukhov_tskaga do Conselho Rústico і kalgasa de "Peramoga". Vyadoma z a XVI Arte. um iaque com autoridade і mayontak em Kobrynsk_m paveets INCL. Em 1559 Bukhov_chy znakhodz mayontak і ў sya va ¸ladann_ o irmão ў Galyan_shchav_cha ў. Em um mayontka, va ¸rochyshcha de Garbantsa, houve um pabudavana de um tsarkv (Bukhovetskaya-Garbanskaya), yaky ў 1599 de um atrymal fundush em Verashchaka ў zeml_. Syalo Bukhov_chy de um ¸vakhodz_l ў um armazém de Kobrynskay o governanta іі, voyta¸stvo de Astrametskaye, 13 é zyaml_ trêmulo. Em 1597 syalo ў Kobrynsk_m um starostvo, 13 é zyaml trêmulo і, znakhodz_lasya ў pazhyzzyovay a um posto avançado ў Kryshtofa Zyanov_cha, vayavoda de um brestskag. Em 1786 em syal 11 é zyaml trêmulo і, em adnaymenny Margo zastsenka 12 ў zyaml_. Mayontak Bukhov_chy (ts_ Kul_ko¸shchyzna, ts_ Astramech) z 1732 de um zakladzena a Bukhovetskam a um dam_n_kanskam a um manastyr (em 1674 pabudavana dam_n_kansk_ kastsyol). Manastyr de um _snav ў sim 1832 1795 Z em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1886 2 pravasla¸nyya tsarkva (um adna z _kh byla kastsyol e um yakoga ў 1889 de um prybudavan de zvan_ets); em 1888 prykhod nal_chva ў 2637 um vern_ka ў. Em 1890 em Padaleskay volasts і, syalo, 359 dzesyats_n zyaml і, mayontak, o uladayena S. Ka_she¸skay, 241 dzesyats_n zyaml_. Em 1897 com autoridade, 44 dvara, 254 zhykhara, hlebazapasna magaz_n, Pakro¸sky tsarkva prykhodsky (zakhavalasya sim um nashaga a hora, byla kastsyol), a casa de um tsarko¸nag de um akho¸n_k (4 zhykhara). Pobach _snaval_ falvarak Bukhov_chy (Karasto¸ka), 7 zhykharo ў; pryvatny syadz_ba de Bukhov_chy, 53 zhykhara, veteranos mlyn. Em 1905 com autoridade, 289 zhykharo ў, і 2 mayontk_: Bukhov_chy, 20 zhykharo ў і Bukhov_chy Malyya, 3 zhykhara. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Padaleskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo. Bukhov_chy — com autoridade, 20 dvaro ў, 106 zhykharo ў; falvarak, 4 dvara, 26 zhykharo ў. Falvarak Bukhov_chy Malyya (Karasto¸ka) de nal_chv ў 2 dvara, 16 zhykharo ў. Nos 1930os répteis dzeyn_chal_ escola, chytalnya, teatralna um gurtok. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Yarom_tsk_m selsaveets, z 19.7.1976 de g tsentr o Conselho Rústico. Em 1940 em vyosets 58 dvaro ў, 260 zhykharo ў; em antigo mayontka 4 dvara, 37 zhykharo ў, um pratsava ў parava mlyn. Em 1948 argan_zavana kalgas "Savetsky a Bielorrússia". Em 1.1.1999 de g 127 dvaro ў, 372 zhykhara, magaz_n, selsk_ clube, b_bl_yateka, escola básica, dz_tsyacha jardim, budynk_ vykankoma do Conselho Rústico і adm_n_stratsy_ kalgasa de "Peramoga". Pomn_k de um arkh_tektura — Pakro¸sky tsarkva (1674). Pomn_k a compatriotas simpatizantes, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu a um vayn.

Bystrytsa

BYSTRYTsA (myastsovy nazva de Bystrytsya), com autoridade ў Zalesk_m selsaveets. Em 1541 Bystrychy, mayontak Kobryn acalentador, o uladayena de um manastyr de Svyatoga de Salvador ў Kobryne (um padaravana a um manastyr a _vana Syamyonav_cham Kobrynsk_m). Em 1597 Bystrytsa mlynar Lyagata¸skaga de um voyta¸stvo de Kobrynskaga de um starostvo mim ў 2 valok_ zyaml_. Em 1742 o Sr. Bystrytsa, ts_ Mlynara — syalo, 30 Margo ў zyaml і, um tsarkva. Em 1786 10 é trêmulo 18 Margo ў zyaml_. Z 1795 em Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1897 com autoridade ў Zaleskay volasts і, 56 dvaro ў, 333 zhykhara, hlebazapasna magaz_n; 385,5 dzesyats_na zyaml_ (para 1890). Em 1905 342 zhykhara. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Pruska¸skay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo, 12 dvaro ў, 60 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Zakrosn_tsk_m, z 16.7.1954 de g em Zalesk_m os Conselhos Rústicos. Em 1940 fazendas Bystrytsa, 74 dvara, 330 zhykharo ў. Em 1.1.1999 de 221 jardas g, 609 zhykharo ў, magaz_n, tsentr brygada n° 3 de um kalgas _mya Suvorava.

Byaroza

BYaROZA (myastsovy nazva de Byroz), com autoridade ў Bukhov_tsk_m selsaveets. Em 1559 Sr. de Byaroza (Berazoye) — mayontak і syalo ў Kobrynsk_m paveets INCL. Chastk um mayontka znakhodz_lasya va ¸ladann_ o Senhor Kastsyushk і, outro chastka — ў Senk і, Dzyaments_ya і Karn_la Kulnev_cha ў. Em 1597 Byaroza ў syalo Lyagata¸sk_m um voyta¸stvo de Kobrynskaga de um starostvo, 32 valok_ zyaml і, 3 zastsenk_ (usyago z zastsenkam_ 40 é trêmulo); znakhodz_lasya ў pazhyzzyovy uladann_ Z.V.Guzelfa. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1864 um pabudavana Kryzha¸zv_zhansky tsarkva dra¸lyany (zakhavalasya sim um nashaga a hora; em 1888 prykhod um nal_chva ў 1999 um vern_ka ў). Em 1886 Stryga¸skay volasts syalo і, 30 dvaro ў, 328 zhykharo ў, tsarkva, escola. Em 1890 em syal 349 dzesyats_n zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena de Vos_p Trashynskaga, 237,5 dzesyats_na zyaml_. Em 1897 syalo, 62 dvara, 398 zhykharo ў, um prykhodsky tsarkva, um vuchyl_shcha nacional, hlebazapasna magaz_n, p_tseyna a casa. Em mayontka: Byaroza — 29 zhykharo ў, Bozhy o Presente (ts_ Byaroza) — 7 zhykharo ў. Em 1905 em syal 471 zhykhar, em mayontka de Byaroz — 46. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em Stryga¸skay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo. Byaroza, com autoridade, 79a senhora ў, 358 zhykharo ў, і falvarak, 2 senhoras, 8 zhykharo ў. Nos 1930os répteis pratsaval_ escola і teatralna um gurtok. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 em Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 de g em Bukhov_tsk_m os Conselhos Rústicos. Em 1940 em vyosets 111 dvaro ў, 507 zhykharo ў; em antigo um mayontka — 2 dvara, 10 zhykharo ў. Em 1950 45 vyaskovy gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas "Stsyag Peramog і" (starshynya V. Dzemyanchuk). Em 1.1.1999 de g 119 dvaro ў, 244 zhykhara, magaz_n, um b_bl_yateka, escola básica, felcharska-akushersk_ ponto, em um skladza de um kalgas de "Peramoga". Pomn_k_ arkh_tektura — tserkva _l_nsky (1863) і Kryzha¸zv_zhanskaya (1864). Pomn_k a 46 compatriotas simpatizantes, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu a um vayn.

Byarozna

BYaROZNA (myastsovy nazva de Byrozn), com autoridade ў Astrom_tsk_m selsaveets. Em 1555 mayontak em Kobrynsk_m paveets de VKL, o uladayena de um zyamyan_n de D. Matskov_cha. Yong não eu ў svaygo o filho і ¸synav і ў zyamyan_na de Jan Tserabenskaga, yaky pazny a um pak_n ў em um spadchyna mayomasts. 18.6.1558 g de Zhyg_mont de II A¸gust svayoy gramatay patsverdz і os ў são Tserabenskaga direito em Byarozna. Drug_ mayontak Byarozna de um nalezh ў a Senhor Alyakhnov_chu z bratam_. Em 1563 o Sr. Byarozna — syalo volasts_ Garadzetskaga de um dvar, Grusha¸skaga de um voyta¸stvo de Kobrynskay o governanta іі, 15 é zyaml trêmulo і, 13 dvaro ў. Em 1786 em um skladza de Brestskay o governanta іі, 15 é zyaml_ trêmulo. Z 1795 em um skladza de Ras_yskay _mper і, em Kobryn-sk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Em 1795 em vyosets 8 zhykharo ў. Em 1890 1171,5 dzesyats_na zyaml і, em _laskay volasts і; em 1897 96 dvaro ў, 533 zhykhara, hlebazapasna magaz_n. Aquecendo-se vyosk_ prakhodz і ў gandlyova um caminho Antopal — Pruzhansk_ pavt, znakhodz і ў sya ¸chastak Byarozn, 17 dzesyats_n zyaml і, o uladayena A. Maks_mov_cha (1890). Em 1905 565 zhykharo ў. Z 1921 em um skladza de Polshchy, em _laskay a Kobrynskaga gmena de um pavet de Paleskaga de um vayavodstvo; 32 dvara, 112 zhykharo ў. Z 1939 em BSSR, z 15.1.1940 de g em Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 sim 16.7.1954 de g em _lask_m selsaveets, z 8.8.1959 de g em Kobrynsk_m ao rayena. Em 1940 573 zhykhara. Em 1.1.1999 de g 99 dvaro ў, 200 zhykharo ў, magaz_n, em um skladza de um kalgas de Pra¸d.

Navegação

Procure no site web

Os nossos parceiros