Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Soluzioni del distretto di Kobryn da E a me

Partito israeliano di lavoro

AVADY (myastsovy nazva Tafani), con autorità ў H_drynsk_m selsaveets. Nel 1747 con autorità ў Brestsk_m un vayavodstvo; nel 1890 a Verkhaleskay volasts_ Kobrynskaga di un pavet di Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 178 dzesyats_n zyaml_ (1 dzesyats_n = 1,0925 ettari). Nel 1897 16 dvaro ў, 116 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n. Nel 1905 154 zhykhara. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a Navasyolka¸skay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo, 4 dvara, 22 zhykhara. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g a Dz_v_nsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z il 12.10.1940 sì il 30.10.1959 a Verkhalesk_m selsaveets, z 8.8.1959 g a Kobrynsk_m al rayena. Nel 1940 20 dvaro ў, 77 zhykharo ў. Su 1.1.1999 g 19 dvaro ў, 36 zhykharo ў, a uno skladza di "Zara" kalgas.

Agarodniki

AGARODN_K_ (myastsovy nazva di Ogorodnyky), con autorità ў Batchynsk_m selsaveets. A 1597 syalo ў voyta¸stvo di Patryko¸sk_m Kobrynskaga di uno starostvo di Brestskaga di un vayavodstvo di Vyal_kaga Knyastvo L_to¸skaga (VKL). Syalo razmyashchalasya pra falvarka di Charavachytsa, nal_chvat il 10o rotolo zyaml_ (1 valok = 21,36 ettari), padzeleny precedenze pa¸valok_. Vyasko¸tsa vykonval_ agarodn_tsky servizio ў un piano і, e zhanchyna — su agaroda. Z il 1795 con autorità ў a uno skladza di Ras_yskay _mper і, a Kobrynsk_m paveets di Slon_mskay, z 1797 L_to¸skay, z 1801 Grodzenskay gubern_. Nel 1897 20 dvaro ў, 178 zhykharo ў. Nel 1905 193 zhykhara. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a Pruska¸skay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo, 22 dvara, 126 zhykharo ў. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g a Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z il 12.10.1940 a Batchynsk_m selsaveets. Nel 1940 le fattorie di Agarodn_k і, 41 iarde, 221 zhykhar. A 1949 argan_zavana kalgas "Radz_m" (starshynya F.Ya. Belyus). Su 1.1.1999 g. 15 dvaro ў, 28 zhykharo ў, a uno skladza di un kalgas "Zapaveta di un _l_ch".

Adrynka

ADRYNKA (myastsovy nazva di Odrynk), con autorità ў Garadzetsk_m selsaveets. Upam_nayezza ў il 1563. Nel 1897 il sig. Adrynka — un lyasny akhova, 7 zhykharo ў, a _laskay volasts_ Kobrynskaga di un pavet di Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mpery_. Pobach znakhodz_l_sya: lyasny akhova di Adrynk (Mazura), 4 zhykhara, і soluzione Adryn_ (Astra¸k і), 2 dvara, 28 zhykharo ў, shk_p_narna impianto. A 1905 akhova: Adrynka, 3 zhykhara, і Adrynka-Mazura, 2 zhykhara. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a _laskay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo, con autorità, 11 dvaro ў, 59 zhykharo ў. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g ad Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z il 12.10.1940 a Dzyam_da¸shchynsk_m, z 16.7.1954 g a Grusha¸sk_m, z 21.1.1961 g a Garadzetsk_m i Consigli di Villaggio, z 8.8.1959 g a Kobrynsk_m al rayena. Nel 1940 62 zhykhara. A 1949 stvorana kalgas "Balshav_k" (17 gaspadarak, starshynya M. Garanyuk). Su 1.1.1999 g 1 iarda, 1 zhykhar, a uno skladza di un kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga.

Aktsyabr

AKTsYaBR (sì il 1940. Stone Shlyakhetsk і; myastsovy nazva Kamen Shliahetsky), con autorità ў Garadzetsk_m selsaveets, tsentr kalgasa di "Kastrychn_k". A 1524 Zhyg_mont І sono vecchi un vyda ў patsvyardzhalna pryv_ly su mayomasts Stone a Verashchakam dvarana. Nel 1582. Una pietra a Kobrynsk_m VKL starostvo. A 1739 mayontak, uladayena di Verashchak ў, a Brestsk_m un vayavodstvo; nel 1777. Stone Shlyakhetsk і, uladayena knyazyo ў Shuysk_kh. Z il 1795 a uno skladza di Ras_yskay _mper і, a Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. A 1886 syalo ў Garadzetskay volasts і, 45 dvaro ў, 590 zhykharo ў, un tsarkva, una scuola, 2 k_rmasha. A 1890 syalo, 683,75 dzesyats_na zyaml і, 77 dzesyats_n zyaml і; pasyolak (su Zaleskay volasts terytory_ і), 27,5 dzesyats_na zyaml і, drug_ pasyolak (Garadzetskaya volasts), 213,75 dzesyats_na zyaml_ diverso un uladaln_ka ў. Pobach znakhodz_l_sya adnaymennyya 5 mayontka ў, uladann_ E.Charnotskaga, 250 dzesyats_n zyaml_ (a tempi z a falvarka Adel_n); Yu. Bagusla¸skay, 281,25 dzesyats_na zyaml і; І. Brzhasto¸skaga, 91 dzesyats_n zyaml і; І. Pyatrova, 175 dzesyats_n zyaml і; U. M_tskev_cha, 102,5 dzesyats_na zyaml_. Nel 1897. Stone di Shlyakhetsk_: syalo, 119 dvaro ў, 792 zhykhara, hlebazapasna magaz_n; 2 dvara, 12 zhykharo ў, un tsarkva (nel 1888 a pravasla¸ny a un prykhodza di 2650 di un vern_k ў), 1 iarda, 7 zhykharo ў, vuchyl_shcha nazionale (a 1889/90 navuchalny godza ci sono stati 60 hlopchyk ў, 1 dzya¸chynka, a 1892/93 — 72 hlopchyk і, 5 dzya¸chynak, a 1905/06 — 76 hlopchyk ў, 11 dzya¸chynak). A 5 mayontka nal_chvalasya 70 zhykharo ў. Nel 1905 a syal 896 zhykharo ў, a 5 mayontka 36 zhykharo ў. Herman Z 1915 syalo і mayontk_ akup_ravana voyskam_ kayzera¸skay іі, z il 1919 — polsk_m_ voyskam_. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a Garadzetskay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo, con autorità, 68 dvaro ў, 312 zhykharo ў, і 5 falvarka ў, 36 zhykharo ў. Ai 1930esimi rettili pratsaval_ scuola, chytalnya, vyachern_ya corsi, teatralna і harava gurtk_. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g ad Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 tsentr Aktsyabrskaga del Consiglio di Villaggio, z 31.3.1959 g a Garadzetsk_m selsaveets, z 8.8.1959 g a Kobrynsk_m al rayena. Nel 1940 152 dvara, 681 zhykhar, nyapo¸ny syaredny scuola (257 vuchnya ў), una capanna-chytalnya, un kaaperaty¸ny la¸ka, il Consiglio di Villaggio. Nel 1949 40 vyaskovy gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas (starshynya A.P.Sha¸chuk), a vyosets la capanna-chytalnya pratsavat. Su 1.1.1999 g 277 dvaro ў, 641 zhykhar; budynak adm_n_stratsy_ un kalgasa di "Kastrychn_k", 2 magaz_na, felcharska-akushersk_ punto, dz_tsyacha un giardino, selsk_ centro di Ricreazione, un b_bl_yateka, syaredny scuola, pomn_k arkh_tektura — Svyata-Pakro¸sky tsarkva (dra¸lyany, un pabudavana ў il 1937). Pomn_k_ sul ¸shanavayena pamyats_ il 129esimo compatriota ў і su 2 partigiano mag_la, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu a un vayn.

Alkho¸ka

ALKHO÷KA (myastsovy nazva di Olkh_vk), con autorità ў Navasyolka¸sk_m selsaveets. Nel 1897 con autorità ў Verkhaleskay volasts_ Kobrynskaga di un pavet di Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 19 dvaro ў, 190 zhykharo ў, 368,5 dzesyats_na zyaml_ (per il 1890). Nel 1905 238 zhykharo ў. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a Navasyolka¸skay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo, con autorità, 12 dvaro ў, 73 zhykhara. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g a Dz_v_nsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z il 12.10.1940 a Verkhalesk_m selsaveets, z 8.8.1959 g a Kobrynsk_m al rayena, z il 30.10.1959 a Navasyolka¸sk_m selsaveets. Nel 1940 85 dvaro ў, 155 zhykharo ў, pachatkovy scuola. Nel 1949 40 vyaskovy gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Kal_n_na (starshynya P. І. Pshano). Su 1.1.1999 g 60 dvaro ў, 145 zhykharo ў, magaz_n, a uno skladza di un kalgas _mya Chkalava.

An_skav_cha

AN_SKAV_CHY (myastsovy nazva di Onyskovychy), con autorità, tsentr An_skav_tskaga del Consiglio di Villaggio. Vyadoma z XVI Arte. (1563) yak syalo governante di Vugla Kobrynskay іі VKL. A 1563 syalo razmyashchalasya syarod paludi su inferno po¸dzen di secolo Barodz_chy e valok_ (rezanyya) razdaval_sya a syalyana astra¸kam_. Usyago di 21 valok zyaml і, la manomissione z yak_kh 1 è stata un nadadzena a Voight І. Valatkov_chu; 18 gaspadarak. Z il 1795 a uno skladza di Ras_yskay _mper і, a Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Nel 1890 con autorità Vugla skladalasya z la 8a soluzione ў: An_skav_cha, Vantaggio, Vashchev_chy, Dashev_chy, Dub_na, Melyankov, So¸pl і, Staradubtsa, 1130 dzesyats_n zyaml і, a Garadzetskay volasts_. Nel 1897 con autorità Vugla (An_skav_chy), 44 dvara, 251 zhykhar, hlebazapasna magaz_n. A 1905 An_skav_chy, 321 zhykhar. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a Garadzetskay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo, 70 dvaro ў, 394 zhykhara. Ai 1930esimi rettili la scuola pratsavat. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g ad Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 tsentr An_skav_tskaga del Consiglio di Villaggio, z 8.8.1959 g a Kobrynsk_m al rayena. Nel 1940 64 dvara, 454 zhykhara, pachatkovy scuola, kaaperaty¸ny Briciola, Consiglio di Villaggio. A 1949 argan_zavana kalgas _mya A. Ne¸skaga (starshynya M. Da¸zhuk). Su 1.1.1999 g 86 dvaro ў, 239 zhykharo ў, budynak un vykankoma del Consiglio di Villaggio, selsk_ centro di Ricreazione, un b_bl_yatek, felcharska-akushersk_ punto, syaredny scuola, a uno skladza di un kalgas _mya K_rava.

Andronava

ANDRONAVA, con autorità ў Batchynsk_m selsaveets, tsentr agraf_rmy-kalgasa "Patryk і". Upam_nayezza ў il 1465. Nel 1563 a Kobrynskay il governante іі Padlyashskaga, z 1566 Brestskaga di un vayavodstvo ў VKL. A 1729 syalo, 14 è zyaml traballante і, il tsarkva è stato spazzato (un_yatsky). A 1704 brestsk_ un gennaio padstarosta Benkle¸sk_ patsverdz і ў Androna¸skay a tsarkva 1,5 valok_ zyaml і, yak_ya byl_ nadadzena yoy Iago prodkam_. Z il 1795 a uno skladza di Ras_yskay _mper і, a Kobrynsk_m paveets di Slon_mskay, z 1797 L_to¸skay, z 1801 Grodzenskay gubern_. A 1886 syalo ў Stryga¸skay volasts і, 23 dvara, 264 zhykhara, mel_sya un pravasla¸ny tsarkva і p_tseyna la casa. A 1890 syalo, 393 dzesyats_na zyaml і, vakol_ets Andronava (uladann_ diverso un ulasn_ka ў), 93 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, all'uladayena F.Banko¸skaga, 552 dzesyats_na zyaml_. Nel 1897 ad Andronave 53 dvara, 329 zhykharo ў, un prykhodsky tsarkva, tsarko¸na-prykhodsky scuola, hlebazapasna magaz_n. Vakol di un syal razmyashchal_sya: mayontak Andronava, 41 zhykhar, pratsava ў maslaboyna impianto; casa di vene Andronava, 6 zhykharo ў і 4 pryvatna¸lasn_tsk_ya syadz_ba Andronava, yak_ya nal_chval_ adpavedna 7, 16, 5 і 5 zhykharo ў. Nel 1905 su mesets suchasnay vyosk_ _snaval_: syalo, 452 zhykhara, і mayontak, 84 zhykhara. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a Stryga¸skay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo. A 1921 Andronava — con autorità, 35 dvaro ў, 183 zhykhara, і 2 falvark_: Andronava 1o, 4 dvara, 43 zhykhara; Andronava 2o, 2 dvara, 7 zhykharo ў. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g a Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z il 12.10.1940 a Batchynsk_m selsaveets. A 1940 Andronava — fattorie, 11 dvaro ў, 77 zhykharo ў, scuola; bylyya falvark_ 1-a, 2-і, 3-і, 4 dvara, 25 zhykharo ў. Su 1.1.1999 g 132 dvara, 339 zhykharo ў, selsk_ club, adm_n_stratsyyna budynak gaspadark_.

Arekha¸k_

AREKHA÷SK_ (un myastsovy nazva Or_khovsky), pasyolak a Dz_v_nsk_m selsaveets, tsentr un sa¸gasa di Dnieper-Bugsk_ (uno stvorana ў studzen_ il 1981). Pabudavana ў i 1980esimi rettili su mesets di un neprakhodnag di una palude. Su 1.1.1999 g 324 dvara, 1248 zhykharo ў, ambulatoryya, dz_tsyacha un giardino, pryyomna kompleksna punto di un bytavog abslugovannya un naseln_tstva, un bagno, 2 magaz_na, un tavolo, syaredny scuola, selsk_ centro di Ricreazione, un b_bl_yatek.

Asmolav_cha

ASMOLAV_CHY (myastsovy nazva di Osmolovychy), con autorità ў Garadzetsk_m selsaveets. A 1786 syalo ў Brestskay il governante іі Brestskaga di un vayavodstvo di VKL, 1 Margo valok 90 ў zyaml_ (1 obitorio = 0,71 ettari). Z il 1795 a uno skladza di Ras_yskay _mper і, a Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Nel 1897 con autorità ў _laskay volasts і, scaldando un gandlyovag a una strada Antopal — Pruzhansk_ pavt, 33 dvara, 198 zhykharo ў, 189,25 dzesyats_na zyaml_ (per il 1890), vuchyl_shcha nazionale. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna pasyolak, 16 zhykharo ў, karchma. Nel 1905 a vyosets 194 zhykhara; all'insediamento — 17. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a _laskay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo, 25 dvaro ў, 97 zhykharo ў. Ai 1930esimi rettili pratsaval_ scuola, vyachern_ya corsi, teatralna un gurtok. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g ad Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z il 12.10.1940 a Dzyam_da¸shchynsk_m, z 16.7.1954 g a Grusha¸sk_m, z 21.1.1961 g a Garadzetsk_m i Consigli di Villaggio, z 8.8.1959 g a Kobrynsk_m al rayena. Nel 1940 210 zhykharo ў. Su 1.1.1999 g 28 dvaro ў, 51 zhykhar, a uno skladza di un kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga.

Astra¸lyana

ASTRA÷LYANY (myastsovy nazva di Ostrovlyana), con autorità ў H_drynsk_m selsaveets. Nel 1897 con autorità ў Pruska¸skay volasts_ Kobrynskaga di un pavet di Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 22 dvara, 133 zhykhara, hlebazapasna magaz_n, maysternya, 106 dzesyats_n zyaml_ (a tempi z a urochyshcha di Vyal_k_ ro ў, per il 1890). Nel 1905 159 zhykharo ў і a un adnaymennaa di un ¸rochyshch, 9 zhykharo ў. Nel 1921 a uno skladza di Polshchy, a Pruska¸skay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo, 2 dvara, 19 zhykharo ў. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g a Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z il 12.10.1940 a Peska¸sk_m, z 16.7.1954 g a Petska¸sk_m, z il 18.12.1972 a H_drynsk_m i Consigli di Villaggio. Nel 1940 25 dvaro ў, 131 zhykhar. A 1949 argan_zavana kalgas _mya Astro¸skaga. Su 1.1.1999 g 60 dvaro ў, 163 zhykhara, a un agraf_rma skladza "Belarus".

Astrom_cha

AASTROM_CHY (sì 1970 Astrom_chy Karale¸sk_ya, myastsovy nazva di Ostrom_chy), con autorità, tsentr Astrom_tskaga del Consiglio di Villaggio і kalgasa _mya M_churyna. Vyadoma z XVI Arte. yak syalo і mayontk_ Astramechana ў Kobrynsk_m paveets di VKL. A 1559 adz_n mayontak Astramechana znakhodz і ў sya va ¸ladann_ Barysa, Vask_ і un _vana di Harycha ў, drug_ — Matsvey, Andrey Zhalabov_cha ў і Bogusha Kazlov_cha. A syal di Astramechana una pila un chastka aselasts_ і mayomasts_ mel_ Lazare Matchalov_tch (a tempi z lyudzm і), La¸ryn Lubv_ch і Fyodar Matskev_ch. A 1563 Astramech syalo a Kobrynskay il governante іі, 24 valok_ zyaml_. A 1597 syalo (Astravets), a Kobrynsk_m uno starostvo, 24 valok_ zyaml і, znakhodz_lasya ў pazhyzzyovy uladann_ ў Kryshtofa Zyanov_cha, vayavoda di un brestskag. A 1612 Astramech va mayontak ¸ladann_ K. Garno¸skaga, a Brestsk_m un vayavodstvo. Nel 1786 a Margo syal 24 valok_ 50 ў zyaml_. Z il 1795 a uno skladza di Ras_yskay _mper і, a Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Nel 1890. Astrom_cha di Karale¸sk_ya, con autorità ў Padaleskay volasts і, 430 dzesyats_n zyaml і; vakol_ets (roznyya ¸ladaln_k і), 134 dzesyats_na zyaml і; mayontak, Uladz_slav Bayaro¸skaga's uladayena, 345 dzesyats_n zyaml_. A Nepadalyok razmyashchal_sya: con autorità Astrom_chy Shlyakhetsk_ya, 38,75 dzesyats_na zyaml і; adnaymenna mayontak, Stan_slav Manko¸skaga's uladayena, 236,5 dzesyats_na zyaml і; il falvarak Astramech, uladayena di P. Shyrayev (a tempi z a mayontka della Diga, i lyasny cuciono G_rka¸k 736 dzesyats_n zyaml і). A 1897 Astrom_chy Karale¸sk_ya (Zarub_chy), 17 dvaro ў, 133 zhykhara; secolo Astrom_chy Karale¸sk_ya (Gadk і), 30 dvaro ў, 71 zhykhar; secolo di Astrom_chy Karale¸sk_ya (Abitante di Kan), 18 dvaro ў, 109 zhykharo ў; l'adnaymenna la soluzione, 9 zhykharo ў, il forg è stato spazzato. Tra pasyolk_ Astramech Karale¸sk_ (pra di Masko¸ska-Varsha¸skay di Shashi) nal_chval_ 36 zhykharo ў, mel_sya reduci mlyn, Crumb di uno shtuchnag gandlyu; adnaymenna mayontak, 35 zhykharo ў. In secolo Astrom_chy Shlyakhetsk_ya 13 dvaro ў, 76 zhykharo ў; ad adnaymenny: vakol_ets — 10 dvaro ў, 56 zhykharo ў; un mayontka — 35 zhykharo ў. A 1905 vyosk_ Astrom_chy, 336 zhykharo ў, і Astramech Shlyakhetsk і, 129 zhykharo ў; mayontk_: Astramech Karale¸sk і, 16 zhykharo ў, і Astramech Shlyakhetsk і, 17 zhykharo ў. Pratsavala vuchyl_shcha nazionale, a yak_m a 1905/06 navuchalny godza ci sono stati 70 hlopchyk ў, 8 dzya¸chynak. Nel 1906 al syalena di secolo Astrom_chy adma¸lyal_sya pratsavats a un pameshchyk. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a Padaleskay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo. Astramech Karale¸sk і, con autorità, 52 dvara, 299 zhykharo ў, і falvarak, 2 dvara, 30 zhykharo ў; Astramech Shlyakhetsk і, con autorità, 20 dvaro ў, 108 zhykharo ў, і falvarak, 4 dvara, 30 zhykharo ў. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g a Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z il 12.10.1940 a Zhukhavetsk_m selsaveets, z 16.7.1954 Astrom_chy — tsentr il Consiglio di Villaggio. Nel 1940. le fattorie di Astramech di _snaval_ Karale¸sk і, 61 iarde, 361 zhykhar, parava mlyn, magaz_n, і Astramech Shlyakhetsk і, 30 dvaro ў, 190 zhykharo ў, pachatkovy scuola; adnaymennyya mayontk_: 2 dvara, 15 zhykharo ў, і 1 iarda, 20 zhykharo ў. Su 1.1.1999 g 285 dvaro ў, 908 zhykharo ў; budynk_ vykankoma del Consiglio di Villaggio і adm_n_stratsy_ kalgasa _mya M_churyna, magaz_n, selsk_ centro di Ricreazione, b_bl_yatek, muzychny і syaredny scuole, felcharska-akushersk_ punto. Pomn_k su mag_l 18 savetsk_kh un vo_na ў, yak_ya zag_nul_ pra vyzvalenn_ vyosk_ inferno nyametska-fashystsk_kh uno zakhopn_ka ў nel 1944 l_pen_.

Navigazione

Cerchi nel sito web

Nos partenaires