Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Soluzioni del distretto di Kobryn da E a me

Girsk

G_RSK, con autorità ў K_syalev_tsk_m selsaveets. Nel 1897 con autorità ў Blotskay (Balotskay) volasts_ Kobrynskaga di un pavet di Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 80 dvaro ў, 579 zhykharo ў, il forg, 2 krama, 719 dzesyats_n zyaml_ (per il 1890). Pobach z prakhodz pesante і ў gandlyova una strada Garadzets — Navasyolk_. Nel 1905 484 zhykhara. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a Blotskay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo; 68 dvaro ў, 468 zhykharo ў. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g ad Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z il 12.10.1940 sì 31.3.1959 g ad Aktsyabrsk_m selsaveets, z 8.8.1959 g a Kobrynsk_m al rayena. Nel 1940 798 zhykharo ў. Nel 1947 la scuola pachatkovy pratsavat. Nel 1950 42 vyaskovyya gaspadark_ ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Kato¸skaga. Su 1.1.1999 g 138 dvaro ў, 253 zhykhara, magaz_n, a uno skladza di un kalgas "Uskhod". Pomn_k su mag_l 32 partyzan una gioia _mya Kato¸skaga, yak_ya zag_nul_ ў Bai Z g_tlera¸tsam_ ў il 1942 — il 1944.

Gayko¸ka

GAYKO÷KA (myastsovy nazva di Gayk_vk), con autorità ў H_drynsk_m selsaveets. A 1540 karale¸sk_ la Noce di un atrym ў zyamlyu scaldandosi kanyusha vyosk_ Azyata. Nel 1890 con autorità ў Verkhaleskay volasts_ Kobrynskaga di un pavet di Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 797,25 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena M. Kazyaradskay, 430 dzesyats_n zyaml_. Nel 1897 a vyosets 43 dvara, 326 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, 2 vetranyya mlyna, p_tseyna la casa, pobach z pesante un prakhodz_la di Kobryn shash — Vladava; a mayontka 7 zhykharo ў. Nel 1905 233 zhykhara, a un mayontka — 4. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a Navasyolka¸skay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo, la 27esima signora ў, 167 zhykharo ў, scuola. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g a Dz_v_nsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z il 12.10.1940 sì il 30.10.1959 a Verkhalesk_m selsaveets, z 8.8.1959 g a Kobrynsk_m al rayena. Nel 1940 con autorità, 72 dvara, 480 zhykharo ў, pachatkovy scuola. Su 1.1.1999 g. 92 dvara, 255 zhykharo ў, magaz_n, club, a uno skladza di "Zara" kalgas.

Garadzets

GARADZETs (myastsovy nazva di Gorodets), con autorità, tsentr Garadzetskaga del Consiglio di Villaggio і kalgasa-kamb_nata _mya Dzyarzhynskaga. Vyadoma z la XII Arte., zgadvayetsets ў il 1142, a un'ora knyazhatsk_kh m_zhusob_ts. A 1286 valynsk_ il principe Uladz_m_r Vas_lkav_ch a dukho¸nay gramayets di uno zavyashch ў svayoy zhonets a Volza Ramana¸na a tempi z il sig. Kobrynam і syalo Garadzets. Pazney Garadzets — la città a votchynny uladann_ knyazyo ў Kobrynsk_kh, z a un orecchio della XVI Arte. a un l_ka karale¸sk_kh "sale da pranzo un mayontka ў". Nel 1563 il sig. Garadzets — la città і l'iarda Kobrynskay il governante іі (z il 1532), z il 1566 a Brestsk_m VKL vayavodstvo. A un goradza _snaval_ il mercato, 5 vul_ts (Kobryn, Pryshykhotsky, P_nsky, Grusha¸sky, vul_ets ¸zdo¸zh tsarkva), un _l_nsky tsarkva (gesso 2 volnyya valok_ zyaml і), zvysh 193 gaspadarak (al pavodla dasledavannya ў Yu. Yak_mov_cha, 205 dvaro ў), pradmesets, agaroda. A Garadzetsk_m mel_sya dvara agaroda, 2 mlyna, un akhova. Volasts Garadzetskaga di dvar skladalasya z 2 voyta¸stvo ў (l'inferno di reddito volasts_ — il 275esimo poliziotto del 11esimo penny ў). Nel 1589 Hannah Yagelonka karaleva accordò alla città di Magdeburgskaye del diritto senza ulasnag k_ravannya: Garadzets di una precedenza ¸s_kh sprava padparadko¸va¸sya a Kobrynskam a un mag_strat. Nel 1597 a goradza 60 è zyaml traballante і, z yak_kh 57 byl_ "su una terra di parata", 1 nalezhal a Voight, 2 — un tsarkva; mercato di mel_sya, _l_nsky tsarkva, casa di uno svyatar, agaroda, mlyna, 5 p і ў New York і 1 myadovy karchma. Su terytory_ un dvara sv_ran, la casa chelyadz і, cucina, pyakarnya, Boccale da birra in ceramica і, un granaio, uno stadol. Nel 1618 la città di nal_chv ў 222 plyaets, z yak_kh zb_ralasya al reddito il 218esimo poliziotto і il 13esimo penny ў. Nel 1633 un dzeyn_cha ў Garadzetsk_ kastsyol, per uno yakog a un pavodla di un l_st di un karale¸skag di un rev_zor di Ya. Valov_cha byl_ admerana 15 "asely" і 3 "пустыя" valok_ zyaml_ ў a Grushava syala. Nel 1742 _l_nsky un_yatsky tsarkva karystalasya 2 volnym_ valokam_ zyaml і, nel 1789. porti I tsarkvoit a un punto morto l_chylasya 13 "manomissioni" di plyaets ў. Paslya il 1757 il sig. Garadzets — un myastechka, tsentr Garadzetskaga di una chiave (uvakhodz_l_ vyosk_ Asmalov_chy, Vugla, Grushava, la Pietra Karale¸sk і, Hudl_n і Chal_shchav_chy). A 1784 aposhn_ polsk_ Karol Stan_sla ў A¸gust una calunnia ў una precedenza myastechka a un daroza a dieta Grodzensk_. Adnachasova Karol a tempi sa I sv_tat a un agledza ў pabudavana il canale Karale¸sk _, un prayekh ў una precedenza il canale su spetsyyalny boyets 0,25 vyarsta sì di altra serratura. Z il 1795 a uno skladza di Ras_yskay _mper і, a Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. A zhn і ў n_ il 1820 di uno zhykhara і al syalena un myastechka adma¸lyal_sya vykonvats pav_nnasts_ su karysts svaygo un ¸ladaln_ka. 24 zhn і ў nya ў Garadzets di un pryba ў kobrynsk_ zemsk_ spra¸n_k, è stato un team militare adpra¸lena ў 50 chalavek. Nel 1860 un myastechka, 149 dvaro ў, prystan e il 1866 di un dzeyn_chal katal_tsky paraf_ya. Nel 1878 1264 zhykhara, pashtovy stazione; nel 1876 a Garadzets di un peravezen Svyata-Vaznyasensky tsarkva dra¸lyany z secolo. Kamen-Shlyakhetsk_ (zakhavalasya sì nashaga a ora). A 1886 Garadzetskay volasts tsentr і, 74 dvara, 1331 zhykhar, valasny al pra¸leena, 2 tsarkva (nel 1888 2576 un vern_ka ў), 2 s_nagog і, scuola, 4 krama, 3 zayeznyya dvara, 2 vetranyya mlyna, p_tseyna la casa. Scaldando una latteria di formaggio myastechka, reduci mlyn. Nel 1890 a myastechka 822 dzesyats_na zyaml_. Mayontak Garadzets, P. uladayena di Shter, 5800 dzesyats_n zyaml_ (a tempi z a 4 falvarka і). Nel 1897 un myastechka, scaldando un gandlyovag a una strada Kobryn — P_nsk, Paleskay chygunk і, il canale Dnyapro¸ska-Bugskaga; 279 dvaro ў, il 275esimo ha abitato nella signora ў, 1691 zhykhar, 2 tsarkva, 2 ya¸reysk_ya mal_to¸nyya le signore, un s_nagoga, vuchyl_shcha nazionale (a 1889/90 navuchalny godza ci sono stati 82 hlopchyk і, 20 dzya¸chynak, a 1892/93 89 hlopchyk ў, 17 dzya¸chynak; a 1905/06 185 hlopchyk ў, 15 dzya¸chynak), valasny al pra¸leena, un myashchansky ¸prava, una posta, hlebazapasna magaz_n, 14 Crumb, 4 vetranyya mlyna, 4 kuzn і, tsagelna impianto, 3 signore p_tseynyya. Al Santo di Troytsa dzen pravodz_l_sya k_rmasha. Pobach z a myastechka znakhodz_l_sya adnaymennyya: mayontak (pra chygunets), 7 dvaro ў, 51 zhykhar; pasyolak (scaldandosi chygunachnay stanets і), 6 zhykharo ў; la casa і mlyn, 3 zhykhara — uladann_ P.P. Shtera. Canale di Pra Dnyapro¸ska-Bugsk_m di un _snaval di no. 1 z plats_n a case akho¸ny di 2o ¸chastk di Brestska-L_to¸skaga addzyalennya distretto Kovenskay і, 8 zhykharo ў. Nel 1905 a un myastechka di 2949 zhykharo ў, a mayontka 22 zhykhara, lo stato platsena — 7. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, tsentr gm_na di Kobrynskaga di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo. Myastechka і falvarak nal_chval_ 99 dvaro ў, 688 zhykharo ў, chygunachny stazione Garadzets — 10 dvaro ў, 65 zhykharo ў. Nel 1931 Garadzetsky gm_na nal_chvat 418 sq.km, la 58esima soluzione ў, 9500 zhykharo ў. Nel 1932 a pabudavana di Narodna di Garadtsa ў la casa (è stato spazzato la sala sa stsenay), un pazharnaa depo, z il 1928 di un dzeyn_chal di un b_bl_yatek (znakhodz_lasya ў plyaban іі), 611 kn_g in mova polacco, 82 chytacha. Z il 1939. a BSSR, z 15.1.1940 g ad Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 tsentr il Consiglio di Villaggio, z 8.8.1959 g a Kobrynsk_m al rayena. Nel 1940 un myastechka, 305 dvaro ў, 1153 zhykhara, 2 paravyya mlyna, nyapo¸ny russo syaredny scuola, felcharsk_ punto, una capanna-chytalnya, un kaaperaty¸ny la¸ka. A Garadzetsk_ i punti di Consiglio di Villaggio uvakhodz_l_ 34 naselenyya (578 dvaro ў, 2410 zhykharo ў). Su 1.1.1999 g con autorità, 574 dvara, 1461 zhykhar, budynk_ un vykankoma del Consiglio di Villaggio і adm_n_stratsy_ un kalgasa-kamb_nata _mya Dzyarzhynskaga (nel 1977 che scalda un ¸stano¸lena budynka il petto di F.E.Dzyarzhynskaga), club, baln_ets, kafe, syaredny scuola, dz_tsyacha un giardino, ambulatoryya, una farmacia, un b_bl_yateka, magaz_n. Pomn_k di un arkh_tektura — Svyata-Vaznyasensky tsarkva (1799). Pomn_k su bratskay a mag_la 20 vo_n ў 12esimo gvardzeyskay stralkovay dyv_z іі, yon a un ushano¸vaa di un taksam pamyats il 78esimo compatriota ў, yak_ya zag_nul_ ў a un baratsba z g_tlera¸tsam_ ў il 1941 — il 1945.

Garyzdrycha

GARYZDRYChY (myastsovy nazva di Goryzdrychy), con autorità ў Bukhov_tsk_m selsaveets. A 1563 syalo ў Astrametsk_m un voyta¸stvo di Kobrynskay il governante іі VKL, 15 è zyaml traballante і, 10 gaspadarak. A 1598 vyal_k_ il principe di VKL і Karol Polshchy Zhyg_mont ІІІ il Vaso è ў necessario pryv_ly a uno zyamyan_n di Berastseyskaga di Benyasha Bukhavetskama vayavodstvo su Garyzdrychy ў syalo un pazhyzzyovaa il ¸ladayena. Il 25.5.1589 al syalena admov_l_sya vykonvats a un panshchyn і _nshyya pav_nnasts_ su karysts un navaga di un gaspadar. B. Bukhavetsk_ di uno stallo ў a uno skarg su syalyan a un voznam di Berastseyskaga di un pavet a Ya. B. Lepyaso¸skam. A 1710 syalo, 15 è zyaml traballante і, S. Rusetskaga ¸ladayena, pazny Iago zhonk_ Hannah Tryznyank і, nel 1760 — il 1791 all'uladayena Lyasko¸sk_kh. A 1786 falvarak, 12 è zyaml_ traballante. Z il 1795 a uno skladza di Ras_yskay _mper і, a Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Z il 1890 con autorità ў Padaleskay volasts і, 320,5 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena di P. Shyrayev. Nel 1897. a vyosets 37 dvaro ў, 249 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, il forg, a mayontka 21 zhykhar, il sindacato di agricoltori. Nel 1905 a vyosets 355 zhykharo ў, a mayontka 27. Z il 1921 a skladza di Polshchy, a Padaleskay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo, con autorità, 34 dvara, 172 zhykhara, і falvarak, 2 dvara, 10 zhykharo ў. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g a Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z il 12.10.1940 a Yarom_tsk_m, z 19.7.1976 g a Bukhov_tsk_m i Consigli di Villaggio. A 1940 Garyzdrychy: fattorie, 35 dvaro ў, 225 zhykharo ў, і byla mayontak, 3 dvara, 12 zhykharo ў. A 1950 argan_zavana kalgas "12 sakav_k" (starshynya M. Dubov_k). Su 1.1.1999 g 22 dvara, 45 zhykharo ў, a uno skladza di un kalgas di "Zvyazd".

Glinyanki

GL_NYANK_ (myastsovy nazva di Glynyanky), con autorità ў Tevelsk_m selsaveets, tsentr kalgasa "Gl_nyansk і". Nel 1563 il Sig. di Gl_nyanka (Gl_nyank і), syalo ў Gl_nyansk_m un voyta¸stvo (Voight Volas H_l_manov_ch) Kobrynskay il governante іі VKL, 27 è zyaml traballante і, 26 dvaro ў. Z il 1795 a uno skladza di Ras_yskay _mper і, a Pruzhansk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. Nel 1890 con autorità ў Mura¸yo¸skay volasts і, 156,75 dzesyats_na zyaml_. Scaldandosi vyosk_ znakhodz і ў sya mayontak Gl_nyansk і, l'uladayena S. Tsyalshe¸skaga, 653 dzesyats_na zyaml_ (a tempi z Huth. Pestsenk_ і a Krasnalesk і ¸rochyshcha). Nel 1897 a vyosets 19 dvaro ў, 150 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, a mayontka 6 dvaro ў, 65 zhykharo ў. Nel 1905 su mesets suchasnay vyosk_ _snaval_: con autorità, 167 zhykharo ў, la fattoria, 11 zhykharo ў, 2 mayontk_ — 16 і 48 zhykharo ў. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a Matsyasa¸skay a Pruzhanskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo, con autorità, 10 dvaro ў, 62 zhykhara, і falvarak, 3 dvara, 26 zhykharo ў. Z il 1939. a BSSR, z 15.1.1940 g a Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z il 12.10.1940 a Stryga¸sk_m, z 11.8.1959 g a Tevelsk_m i Consigli di Villaggio. A 1940 fattorie, 52 dvara, 224 zhykhara. Su 1.1.1999 g 98 dvaro ў, 323 zhykhara, budynak adm_n_stratsy_ un kalgasa, un club, un b_bl_yateka, magaz_n, felcharska-akushersk_ punto, dz_tsyacha un giardino. Pomn_k sul ¸shanavayena pamyats_ il 27esimo compatriota ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu a un vayn.

Grushava

GRUShAVA (myastsovy nazva di Grushovo), con autorità ў Garadzetsk_m selsaveets. Vyadoma z XV Arte. yak syalo Kobrynskaga di un knyastvo di VKL. A 1404 upam_nayetsets ў l_sets del principe V_ta¸t syarod _nshy la soluzione ў, yak_ya yon Adda ў al principe Raman Fyodarav_chu (rodapachynaln_k knyazyo ў Kobrynsk_kh). Del principe Syamyon Ramanav_cha knyag_nya Ulyana zavyashchat Zhonk paslya svayoy smerts_ palats Charavachytsa і syalo Grushava dachtse a Hannah (zhonka di Fyodar Belskaga). 22.8.1495 vyal_k_ il principe l_to¸sk_ Alyaksandr di un vyd ў knyag_n_ a Hannah al patsvyardzheena su getyya zeml_. Hannah Z 1519 paslya smerts_ syalo znakhodz_lasya va ¸ladann_ yae altro marito un marshalka di VKL di Václav Kastsev_cha, z il 1532 a Kobrynskay il governante іі, l'uladayena di un karaleva di Bona. A 1o palova della XVI Arte. il pam_zh vyoskam_ Kobrynskay il governante іі _lask, Byarozna і Grushava znakhodz_lasya "è gentile" zyamyan grusha¸sk_kh — Esk_ Alyakhnov_cha z bratam_. Nel 1563. il syalo ў Grusha¸sk_m un voyta¸stvo volasts_ Garadzetskaga di un dvar di Kobrynskay il governante іі, 23 dvara, 24 valok_ zyaml_ (zyamlya drennay yakasts і), syarod _kh 1 valok la manomissione è stato un dadzena su Voight І. _lyashev_cha; il syarod gaspadaro ў Grushava è stato 2 la¸n_k_. Mel_sya un tsarkva z syadz_bay S. svyatara di Grytskov_cha (su tsarkva 3 valok_ zyaml і) і mlyn (mlynar A. Ansapov_ch). Il 1668 con autorità che zha il governante іі, a yaky D. Valov_ch ha un atryma ў il 6o rotolo zyaml_. Z il 1795 a uno skladza di Ras_yskay _mper і, a Kobrynsk_m paveets, z 1801 Grodzenskay gubern_. A 1886 syalo _laskay volasts і, 78 dvaro ў, 917 zhykharo ў, un tsarkva (nel 1888 3206 vern_k ў), p_tseyna la casa, un _laskaa valasny al pra¸leena. Nel 1890 a syal 1344,25 dzesyats_na zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya mayontak Grushava, uladayena di Radzev_cha di Genrykh, 1741 dzesyats_n zyaml_ (a tempi z lyasnym_ dacham_ Studzenka, Belalesse). A un mayontka di un'ora pe¸na là visse p_smenn_tsa polacco vyadomy di Maryya Radzev_ch. Nel 1897. syalo, 175 dvaro ў, 1040 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, tsarkva, mayontak, 7 dvaro ў, 76 zhykharo ў, v_nakurna impianto, forg, 2 cripte v_nnyya. A 1905 syalo, 1065 zhykharo ў, vuchyl_shcha nazionale (a 1905/06 navuchalny godza ci sono stati 100 hlopchyk ў, 3 dzya¸chynk і), a mayontka Grushava 47 zhykharo ў. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a _laskay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo, con autorità, 101 iarde, 431 zhykhar, і falvarak, 5 dvaro ў, 39 zhykharo ў. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g ad Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z il 12.10.1940 a Hudl_nsk_m selsaveets, z 16.7.1954 g tsentr il Consiglio di Villaggio, z 8.8.1959 g a Kobrynsk_m al rayena, z 21.1.1961 g a Garadzetsk_m selsaveets. Nel 1940 a vyosets 877 zhykharo ў, pratsavat MTS (5 traktaro ў, 2 a¸tamashyna), a precedente un mayontka 11 cavalli, 23 vacche. Nel 1948 12 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Len_na (starshynya S. Zhaglya). Su 1.1.1999 g. 224 dvara, 599 zhykharo ў, selsk_ club, un b_bl_yateka, una scuola fondamentale, dz_tsyacha un giardino, 3 magaz_na, a uno skladza di un kalgasa-kamb_nat _mya Dzyarzhynskaga. Parcheggi XVII dell'Arte. Pomn_k sul mag_l savetsk_kh un vo_na ў, yak_ya zag_nul_ ў l_pen_ il 1944 di un pra vyzvalenn_ vyosk і, yon a un ushano¸vaa di un taksam pamyats il 37esimo compatriota ў, yak_ya zag_nul_ ў Vyal_kaya Aychynnuyu a un vayn.

Gutsk_

GUTsK І, con autorità ў Batchynsk_m selsaveets. Upershynya di ¸pam_nayetsets ў il 1737. Nel 1890 con autorità ў Stryga¸skay volasts_ Kobrynskaga di un pavet di Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 156 dzesyats_n zyaml_. Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena A. B_cha, 92 dzesyats_na zyaml_. Nel 1897 a vyosets 17 dvaro ў, 166 zhykharo ў, hlebazapasna magaz_n, a mayontka 12 zhykharo ў. Nel 1905 a vyosets 197 zhykharo ў, a mayontka 27. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a Stryga¸skay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo, con autorità і falvarak, 25 dvaro ў, 151 zhykhar. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g a Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z il 12.10.1940 a Batchynsk_m selsaveets. A 1940 fattorie, 45 dvaro ў, 170 zhykharo ў. A 1950 argan_zavana kalgas _mya Malyankova (32 gaspadark і). Su 1.1.1999 g 3 dvara, 3 zhykhara, a uno skladza di "Patryk і" kalgas.

Navigazione

Cerchi nel sito web

Nos partenaires