Artigos sobre Kobrin: 1941 - 1945

Partyzansk_ya pharm_ravann і, yak_ya dzeyn_chal_ em Kobrynshchyna

PARTYZANSKAYA BRYGADA _MYA І. V. STAL_NA

Stvorana ў l_pen_ 1943 em uma base a um direito de precedência zagad partyzansk_m zluchenn_ Brestskay voblasts_ z asobny uma alegria ў _mya M. M de Charnaka і _mya K. Ya. Varashylava. Adnachasova de um argan_zavana novyya alegria _mya a M.V.Frunza і _mya G. K. Zhukava. Em um sakav_ka de 1944 de uma alegria de um peradadzena de pharm_ravannya brygada _mya em. І. Len_na.

Brygada dzeyn_chat ў Zhab_nka¸sk_m, Brestsk_m, Kobrynsk_m, Dz_v_nsk_m, Malarytsk_m rayona. Zluchylasya z chastsyam_ Chyrvonay de um local de trabalho automatizado іі 22 sakav_k de 1944 em um skladza a 2a alegria ў agulnay kolkastsyu 1063 partyzana. Z _kh: muzhchyn — 1035, zhanchyn — 28; Belarusian ў — 590, rusk_kh — 253, ukra_nets ў — 75, _nshy natsyyanalnastsy — 145; o membro ў o Partido comunista de todo União (comunistas) — 31, um kandydata ў — 39, o membro ў o Leninista de todo União Liga Comunista Jovem - 189, bespartyyny — 804. Kamandz_ra de um brygada: Zyalen_n Lean_d Pyatrov_ch (l_pen — verasen 1943, a um zag_n ў), Arzumanyan Sumbat Hachaturav_ch (kastrychn_k 1943 — sakav_k 1944); kam_sar Shkavarada Karn_l Alyakseev_ch (l_pen 1943 — sakav_k 1944); nachaln_k a sede K_tsyan Syargey M_k_tav_ch (l_pen 1943 — sakav_k 1944).

Atrad _mya m de m de Charnaka

Argan_zavana ў cherven_ 1941 em Staraselsk_m a madeira de Zhab_nka¸skaga de uma seda artificial z grupos de 84 hectares vayennasluzhachy і 125 hectares stralkovy um pau ў, um pagran_chn_ka ў, yak_ya apynul_sya ў akruzhenn і, і zhykharo ў Staraselskaga do Conselho Rústico. Sim 3 1943 l_penya de um dzeyn_ch ў samastoyna. A Spachatk atrad nazyva¸sya Staraselsk_m, e ў ma_ 1943 um buraco de um prysvoyen _mya um namesn_ka de um kamandz_r um razvedets de M_kha_l de alegria de direito de precedência M_k_tav_cha Charnaka, yak_ a um zag_n ў em ba_ no dia 2 de maio de 1943.

22 sakav_k de 1944 atrad zluchy¸sya zchastsyam_ Chyrvonay de um local de trabalho automatizado іі, um vyysha ў em savetsk_ as costas, um dza ў perafarm_ravana, і no dia 15 de maio zno ў nak_ravana em um akup_ravany terytoryyu. Dzeyn_cha ў samastoyna ў Zhab_nka¸sk_m ao rayena. Tempo de Drug_ zluchy¸sya z chastsyam_ Chyrvonay de um local de trabalho automatizado іі 21 l_penya 1944 Agulnaya kolkasts uma alegria — 607 partyzan. Alegria de Kamandz_ra: Shykana ў Syargey Syargeev_ch (cherven 1941 — cherven 1943), B_zyae ў Lean_d Traf_mav_ch (cherven - zhn_ven 1943), Kozyra ў Ramazan Dzab_ev_ch (zhn_ven 1943 — sakav_k 1944), Hom_ch _van Fyodarav_ch (krasav_k — l_pen 1944); kam_sara: Zyalen_n Lean_d Pyatrov_ch (lyuta de 1942 — l_pen 1943), Kozyra ў Ramazan Dzab_ev_ch (l_pen — zhn_ven 1943), Arshyna ў Arkadz _vanav_ch (verasen 1943 - l_pen 1944); sede de nachaln_k_: K_tsyan Syargey M_k_tav_ch (snezhan 1942 — cherven 1943), Hom_ch _van Fyodarav_ch (cherven — krasav_k 1944), Vyadmedka Anatole de Syargeev_ch (krasav_k — l_pen 1944).

Atrad _mya a m de V. Frunza

Stvorana 3 l_penya 1943 z asabovaga a um armazém, vyluchanaga a atrada _mya M. M. Charnaka. 22 sakav_k de 1944 atrad zluchy¸sya z chastsyam_ Chyrvonay de um local de trabalho automatizado іі, um vyysha ў em savetsk_ as costas, um dza ў perafarm_ravana, і no dia 25 de maio zno ў nak_ravana em um akup_ravany terytoryyu. Dzeyn_cha ў samastoyna ў Zhab_nka¸sk_m і Kobrynsk_m rayona. Tempo de Drug_ zluchy¸sya z chastsyam_ Chyrvonay de um local de trabalho automatizado іі 21 l_penya 1944 Agulnaya kolkasts uma alegria — 407 partyzan.

Alegria de Kamandz_ra: Sp_rydona ў Pavel Pyatrov_ch (l_pen — snezhan 1943), Kanuko ў Alb_n Harytonav_ch (snezhan 1943 — lyuta de 1944), Kadzaye ў M_kha_l Barysav_ch (lyuta — krasav_k 1944), Martysyuk M_kalay Andreev_ch (krasav_k — l_pen 1944); kam_sara: Kanuko ў Alb_n Harytonav_ch (l_pen — snezhan 1943), Gogale ў Alyaksandr Pa¸lav_ch (studzen — sakav_k 1944), Sa¸chuk M_kha_l Andreev_ch (krasav_k — l_pen 1944); sede de nachaln_k_: Martysyuk M_kalay Andreev_ch (l_pen 1943 — krasav_k 1944), Klyabana ў Uladz_m_r Syamyonav_ch (krasav_k — maio de 1944), Kazlo ў Anatole Zakharav_ch (Pode — l_pen 1944, VA.).
 

PARTYZANSKAYA BRYGADA _MYA V. І. CHAPAYEVA

Stvorana ў studzen_ 1944 a um pavodla a um direito de precedência zagad partyzansk_m zluchenn_ Brestskay voblasts_ com base em um asobnag uma alegria _mya em. І. Chapayeva. Pra pharm_ravann_ brygada atrad _mya em. І. Chapayeva ў razbuynena. Z vyluchanaga _m asabovaga a uma alegria argan_zavana armazém _mya І. І. Arlova, _mya І. P. Pastavalava, _mya G. M. Malyankova. Brygada dzeyn_chat ў Kobrynsk_m і Antopalsk_m rayona.

Zluchylasya z chastsyam_ Chyrvonay de um local de trabalho automatizado іі 19 l_penya 1944 em um skladza a 4a alegria ў agulnay kolkastsyu 886 partyzan. Z _kh: muzhchyn — 613, zhanchyn — 156; Belarusian ў — 469, rusk_kh — 184, ukra_nets ў — 75, _nshy natsyyanalnastsy — 41; o membro ў o Partido comunista de todo União (comunistas) — 18, um kandydata ў — 15, o membro ў o Leninista de todo União Liga Comunista Jovem — 114, bespartyyny — 622.

Demagraf_chnyya danyya em 117 chalavek não ¸stano¸lena. Kamandz_ra de um brygada: Gapasyuk Kanstants_n Stsyapanav_ch (studzen — maio de 1944), Baran ў Fyodar M_kalayev_ch (Pode — l_pen 1944); kam_sara: Leanov_ch Maks_m Prakopav_ch (studzen — l_pen 1944), Karp_chenka M_kalay Syargeev_ch (l_pen 1944); sede de nachaln_k_: Kurapa ў _van Pyatrov_ch (studzen — maio de 1944), Stsyopk_n Valyants_n Vas_lyev_ch (cherven — l_pen 1944).

Atrad _mya V. І. Chapayeva

Argan_zavana ў a krasav_k 1942 Letam 1941 em Kobrynsk_m ao rayena ¸tvaryl_sya grupos vayennasluzhachy І. І. Arlova, V. Aladz_na — em. І. Boyk_ і myastsovy zhykharo ў Zas_mskaga do Conselho Rústico do chal z A. G. Navumchykam. 8 krasav_k de 1942 de Yana ab'yadnal_sya ў atrad _mya em. І. Chapayeva, yak_ sa zhn і ў nya 1942 de um dzeyn_ch ў samastoynym_ os grupam_ paralisam agulnay nazvay "чапаеўскія". Kaardynatsyyu _kh bayavy dzeyannya ў azhyzzya¸lya ў І. І. Arlo ў. Pavodle a uns grupos de direito de precedência zagad partyzansk_m zluchenn_ 20 l_penya 1943 getyya zno ў ab'yadnana ў atrad. Sim 28 studzenya 1944 pravodz і ў aperatsy_ samastoyna.

Em dzen zluchennya z chastsyam_ Chyrvonay de um local de trabalho automatizado іі nal_chva ў 247 partyzan. Alegria de Kamandz_ra: Aladz_n V_ktar (krasav_k — zhn_ven 1942, a um zag_n ў), Arlo ў _van _vanav_ch (zhn_ven 1942 — krasav_k 1943, a um zag_n ў), Pastavala ў _van Pyatrov_ch (krasav_k — zhn_ven 1943, a um zag_n ў), Gapasyuk Kanstants_n Stsyapanav_ch (zhn_ven 1943 — studzen 1944), Maskalenka Fyodar _l_ch (studzen — l_pen 1944); kam_sara: Boyka V_ktar _l_ch (l_pen — zhn_ven 1943, a um zag_n ў), Pyatro ў _van Vas_lev_ch (zhn_ven 1943 — studzen 1944), Abraztso ў M_kha_l Syamyonav_ch (studzen — l_pen 1944); sede de nachaln_k_: Usts_na ў M_trafan Yaka¸lev_ch (l_pen — kastrychn_k 1943, a um zag_n ў), Kurapa ў _van Pyatrov_ch (kastrychn_k 1943 — studzen 1944), Anatole _gnatsenka Fyodarav_ch (studzen — l_pen 1944).

Partyzana de um brygada _mya em. І. Chapayevazsuvyaznym_. Zleva — kamandz_r brygada K. S. Gapasyuk, krayn_ à direita — urach As_po¸sk_.

Atrad _mya І. І. Arlova

Stvorana ў studzen_ 1944 z um asabovaga a um armazém da 1a companhia uma alegria _mya em. І. Chapayeva. Atradu de um prysvoyen _mya _vana de um _vanav_ch de Arlov (a zag_n ў 27 krasav_k de 1943), kamandz_ra alegria _mya V.I.Chapayeva. Em dzen zluchennya z chastsyam_ Chyrvonay de um local de trabalho automatizado іі nal_chva ў 153 partyzana.

Kamandz_r uma alegria Gudy Rygor M_khaylav_ch (studzen — l_pen 1944); kam_sar Cinco ў _van Vas_lyev_ch (studzen — l_pen 1944); nachaln_k a sede Dudko Dzm_try _vanav_ch (studzen — l_pen 1944).

Atrad _mya І. P. Pastavalava

Sfarm_ravana ў studzen_ 1944 z um asabovaga a um armazém da 3a companhia uma alegria _mya em. І. Chapayeva. Atradu de um prysvoyen _mya um _vana Pyatrov_cha Pastavalava (a zag_n ў 3 zhn і ў nya 1943), um kamandz_ra uma alegria _mya em. І. Chapayeva.

Em dzen zluchennya z chastsyam_ Chyrvonay do local de trabalho automatizado іі nal_chva ў 164 partyzana. A alegria de Kamandz_r Bondar ў Alyaksey Kanstants_nav_ch (studzen 1944 — l_pen 1944); kam_sar Yakun_n M_kalay Fyodarav_ch (studzen 1944 — l_pen 1944); nachaln_k a sede Tsyapk_n Ya¸gen M_kalayev_ch (studzen 1944 — l_pen 1944).

Atrad _mya G. M. Malyankova

Argan_zavana ў studzen_ 1944 z partyzan a 2a companhia uma alegria _mya em. І. Chapayeva. Em dzen zluchennya z chastsyam_ Chyrvonay do local de trabalho Automatizado іі nal_chva ў 189 partyzan. A alegria de Panf_l de Kamandz_r ў Syamyon Fyodarav_ch (studzen — l_pen 1944); kam_sara: Stsyopk_n Valyants_n Vas_lyev_ch (studzen — maio de 1944), S_peila Franz _vanav_ch (Pode — l_pen 1944); sede de nachaln_k_: Dzm_trye¸sk_ Alyaksandr Pa¸lav_ch (studzen — maio de 1944), Bara¸ko ў M_kha_l M_khaylav_ch (Pode — l_pen 1944).

Em 1943 atrad _mya zn_shcha B.I.Чапаева ў 7 nyametska-pal_tseysk_kh ponto forte ў, 11 mayontka ў. Tolk_ ў feroz — ma_ 1944 de um partyzana de brygada pravyal_ 32 dyvers іі em chygunachny ao Brest-P_nsk de sítio, zn_shchyl_ 22 a¸tamashyna, 7 masto ў em caminhos shasheyny, em cherven_ ў hora "reykavay vayna" padarval_ 940 ripas, vyal_ ba_ z a voraga, yak_ um neadnarazova de um sprabav ў uvarvatsets ў uma zona dyslakatsy_ brygada.

Kamandz_r uma alegria _mya eu I.Арлова R.M.Gudym (zleva), em um tsentra — K. S. Gapasyuk i C.І. S_korsk_.

Alegria de Partyzana _mya M. Ts. Shysha. Z 17 chalavek isto em gety a um zdymk, 9 zag_nul_ ў Bai.

Atrad _mya M de Ts. Shysha de um brygada _mya V. M de Molatava

3 zhn і ў nya 1941 em Kobrynsk_m ao rayena dzeyn_chal_ partyzansk_ya M. Ts. Os grupos de Shysh і Dz. K. Udov_kava, em base yak_kh em um krasav_ka de 1942 em Drag_chynsk_m ao rayena ў stvorana atrad. Pazney em Iago ¸l_l_sya grupos M І. Geras_mava, A. A. L_tv_nchuka, P. P. Patalakh, V. M. Syamyonava, S. V. Zharkova і M. M. Papova. 28 alegria de 1942 chervenya de um prysvoyen _mya zag_nu¸shaga de um kamandz_r de M. Ts. Shysh. Sim um krasav_ka de 1943 atrad um dzeyn_cha ў um samastoyna, z 4 krasav_k — em um brygada skladza _mya V. M. Molatava. Em dzen zluchennya z chastsyam_ Chyrvonay de um local de trabalho automatizado іі nal_chva ў 316 partyzan.

Alegria de Kamandz_ra: Shysh M_kalay Ts_mafeev_ch (krasav_k — cherven 1942, a um zag_n ў), Geras_ma ў M_kha_l _vanav_ch (cherven 1942 — krasav_k 1943), Pappoe ў M_kalay M_khaylav_ch (cherven 1943 — sakav_k 1944); kam_sara: Udov_ka ў Dzm_try Karpav_ch (krasav_k — kastrychn_k 1942), Zha¸no ў _van Ya¸menav_ch (kastrychn_k 1942 — sakav_k 1944); sede de nachaln_k_: Udov_ka ў Dzm_try Karpav_ch (cherven 1942 — cherven 1943), Syamyona ў Vas_l M_k_tav_ch (l_pen 1943 — sakav_k 1944).

Atrad _mya A. V. Suvorava de um brygada _mya V. M de Molatava

Stvorana ў a um l_stapadza de 1942 em base partyzansk_kh grupos A. S. Kuz_chk_na, S.D.Chubarava, B. M. M_khaylo¸skaga, Virgínia. І stom_na і _nshy. Dzeyn_cha ў naterytory_ Drag_chynskaga і chastkova de Antopalskaga і Kobrynskaga de uma seda artificial ў. Em 1943 feroz em atrad ul_lasya grupo vayennapalonny no chal z І. G. Shub_tydze, yak_ya ¸tsyakl_ z cerveja leve ў Polshchy. Sim um krasav_ka de 1943 atrad um dzeyn_cha ў um samastoyna, z 4 krasav_k — em um skladza partyzanskay brygada _mya V. M. Molatava. Em dzen zluchennya z chastsyam_ Chyrvonay de um local de trabalho automatizado іі nal_chva ў 269 partyzan.

Alegria de Kamandz_ra: Kuz_chk_n Alyaksandr Syargeev_ch (— krasav_k 1943), _stom_n Venyam_n Alyaksandrav_ch (krasav_k 1943 — sakav_k 1944); kam_sara: M_khaylo¸sk_ Barys M_kalayev_ch (l_stapad 1942 — krasav_k 1943), Chubara ў Syargey Dan_lav_ch (krasav_k 1943 — sakav_k 1944); sede de nachaln_k_: Chubara ў Syargey Dan_lav_ch (l_stapad 1942 — krasav_k 1943), Karabl_n Kanstants_n Syamyonav_ch (krasav_k 1943 — sakav_k 1944).

Bayava ¸zvod imya alegria A. V. Suvorava, 1943.

ASOBNA ATRAD _MYA R. І. KATO÷SKAGA

Argan_zavana 26 krasav_k de 1943 em Gantsav_tsk_m a P_nskay voblasts_ rayena a um pavodla a um zagad de um ¸pa¸navazhanag do Comitê central de KP (b) B і BShPR de um direito de precedência de Brestskay voblasts_ com base no 55o grupo (companhia) de um asobnag uma alegria _mya M. A. Shchorsa.

Dzeyn_cha ў em Antopalsk_m, Byaroza¸sk_m, Kobrynsk_m, Dz_v_nsk_m rayona. Zluchy¸sya z chastsyam_ Chyrvonay de um local de trabalho automatizado іі 31 sakav_k de 1944 em skladza 448 partyzan. Z _kh: muzhchyn — 423, zhanchyn — 25; Belarusian ў — 307, rusk_kh — 80, ukra_nets ў — 33, _nshy natsyyanalnastsy — 28; o membro ў o Partido comunista de todo União (comunistas) — 11, um kandydata ў — 8, o membro ў o Leninista de todo União Liga Comunista Jovem — 55, não-partidos — 374.

Alegria de Kamandz_ra: Lyap_cha ў Frol Karneev_ch (krasav_k — cherven 1943), Lyashcho ў Alyaksandr Vas_lyev_ch (cherven 1943 — sakav_k 1944); kam_sara: Lyashcho ў Alyaksandr Vas_lyev_ch (krasav_k — cherven 1943), Maroza ў Andrey _l_ch (l_pen 1943 — sakav_k 1944); a sede de Hamenk de nachaln_k _van Syargeev_ch (krasav_k 1944 1943-sakav_k).

Em verasn_ — a um kastrychn_k de 1943 de um partyzana de um dvoycha ¸dzeln_chal_ ў razburenn_ um chygunachnaga Kobryn ¸chastka — Garadzets. 21 zhn і ў nya 1943 em Kobryne zn_shchyl_ drukarnyu, 2 verasnya — nyametska-pal_tseysk_ ¸chastak, em Garadzets spal_l_ stantsy_ um armazém de um zbozhzh, um padrykhtavanag akupantam_ para adpra¸k_ ў German_yu. Udzeln_chal_ ў abaronchy Bai no rayena Dnyapro¸ska-Bugskaga do canal.

ASOBNA ATRAD _MYa P. І. KATO÷SKAGA (o outro a um armazém)

Sfarm_ravana ў ma_ 1944 em base razvedvalnay і dyvers_yny grupos que dzeyn_chal_ ў as costas de um vorag paslya zluchennya ў a um sakav_k de 1944 asno¸ny s_l um asobnaga uma alegria _mya R. І. Kato¸skaga z chastsyam_ Chyrvonay de um local de trabalho automatizado іі. Atrad de um dzeyn_ch ў em Antopalsk_m, Dz_v_nsk_m, Kosa¸sk_m rayona. Zluchy¸sya z chastsyam_ Chyrvonay de um local de trabalho automatizado іі ў l_pen_ 1944 em um skladza de 91 partyzan.

A alegria de Paznyako de Kamandz_r ў _van _vanav_ch, kam_sar Kasyma ў Kameya M_rsal_kav_ch, nachaln_k a sede da Furadeira ў Alyaksandr Fyodarav_ch (um maio de bigode — l_pen 1944). 25 1942 l_penya em Grusha¸sk_m a madeira de Antopalskaga de uma seda artificial z um partyzanskaga uma alegria _mya M. Ts. O grupo de P.N.Papla¸skaga's de Shysha vyluchylasya, um yaky dzeyn_chala de um samastoyn. No verão de 1943 pachatak o grupo de um kolkasn cultivou sim 50 chalavek і 6 chervenya 1943 a um pavodla a um direito de precedência zagad partyzansk_m zluchenn_ Brestskay voblasts_ é emitido um iaque atrad _mya S. M. K_rava. Atrad de um dzeyn_ch ў em Antopalsk_m ao rayena.

Zluchy¸sya z chastsyam_ Chyrvonay de um local de trabalho automatizado іі 12 chervenya 1944 em um skladza de 331 partyzan. Z _kh: muzhchyn — 320, zhanchyn — 11; Belarusian ў — 254, rusk_kh — 15, ukra_nets ў — 43, _nshy natsyyanalnastsy — 19; o membro ў o Partido comunista de todo União (comunistas) — 4, um kandydata ў em membros do Partido comunista de todo União (comunistas) — 12, o membro ў o Leninista de todo União Liga Comunista Jovem — 78, bespartyyny — 237.

Alegria de Kamandz_ra: Papla¸sk_ P_l_p N_kanav_ch (cherven — zhn_ven 1943, a um zag_n ў), Shysh Syamyon Ts_mafeev_ch (zhn_ven 1943 — l_pen 1944); kam_sar — Reva Rygor Yaka¸lev_ch (l_stapad1943 — l_pen 1944); sede de nachaln_k_: Shysh Syamyon Ts_mafeev_ch (cherven — zhn_ven 1943), Alendar Rygor Dan_lav_ch (verasen 1943 — l_pen 1944).

ASOBNA ATRAD "FALCÕES"

Residentes de Argan_zavana ў de Kan de um kastrychn_k de 1942 em base dyvers_yna-razvedvalnay os grupos de K.P.Arlo¸skaga, perak_nutay 26 kastrychn_k ў Gantsav_tsk_ da Academia russa de Ciências Naturais, і z myastsovy partyzan. Dzeyn_cha ў em Navamyshsk_m, Lyakhav_tsk_m, Lun_netsk_m, Brestsk_m, Drag_chynsk_m, Kobrynsk_m, Kletsk_m, Slutsk_m і Nyasv_zhsk_m rayona.

A alegria Kamandz_r a K.P.Arlo¸skam de um prysvoyen a Savetskaga Sayuz zvayena Geroya. Atrad zluchy¸sya z chastsyam_ Chyrvonay de um local de trabalho automatizado іі 5 l_penya 1944 em skladza 150 chalavek. Alegria de Kamandz_ra: Arlo¸sk_ K_ryla Prakopav_ch (kastrychn_k 1942 — zhn_ven 1943), N_kolsk_ Syargey Alyaksandrav_ch (zhn_ven 1943 — l_pen 1944).

Baytsa uma alegria pusts_l_ adkhon 16 eshalon ў de empate forçado, razb_l_ bolsh para o 100o chygunachny o carro ў і plataformas, uzarval_ 41 a¸tamashyna, 4 pramyslovyya pradpryemstva, 2 maçada, bolsh para 10 km chygunk і, 18 km telefonna-telegrafnay suvyaz і, razb_l_ 2 garn_zona, zn_shchyl_ і paran_l_ bolsh para 1000 soldados і um af_tsera ў prats і ў um n_ka. 17 lyutag de 1943 bayets uma alegria no chal z K.P.Arlo¸sk_m zn_shchyl_ um shtatskam_sara de Baranav_ch de um grupenfyurer F.Fents, um geb_tskam_sar de Baranav_tskay akrug_ F.Shtsyura, um obergrupenfyurera de exército ў o CENTÍMETRO CÚBICO F.Zasornasa, 7 af_tser ў, 2 comandantes ў pal_tsy_ і nekalk_ o soldado prats і ў um n_ka, zakhap_l_ documentos, eu zbroit. Yana peradaval_ ў Tsentr zvestk_ ab razmyashchenn_ і ¸zbrayenn_ varozhy um garn_zona ў, aeródromo ў, um armazém ў, peradyslakatsy_ varozhy chastsy і padrazdzyalennya ў і merapryemstvo nyametska-fashystsk_kh ulad em akup_ravanay terytory_. Dzyakuyucha rastlumachalnay raboyets syarod o soldado varozhy pharm_ravannya ў (praz suvyazny і a um myastsovaa de um naseln_tstv) e partyzan perayshlo é muitos soldados prats і ў um n_k. Em um krasav_ka — ma_ 1943 em base uma alegria de Sokala de um stvorana z partyzansk_ya uma alegria: _mya S. M. K_rava (109 conversa., kamandz_r M. P. Bots_n), _mya Ya. M. Svyardlova (96 conversa., kamandz_r V. S. Haletsk і) і atrad um empate forçado kamandavanny K.P.Arlo¸skaga (75 conversa.).

* * *

Em terytory_ suchasnay Kobrynshchyna azhyzzya¸lyal_ bayavyya aperatsy_ і reyda de um taksam _nshyya partyzansk_ya pharm_ravann_: brygada _mya V. M de Molatava і _mya Ya. M. Svyardlova (em Antopalsk_m ao rayena), "para Radz_ma" _mya A. K. Flegantava і o 150o brygada _mya F.M.Yazykov_cha (em Dz_v_nsk_m ao rayena), "a Bielorrússia Savetsky" (em Kobrynsk_m ao rayena), asobnyya partyzansk_ya uma alegria _mya S. M. Budzyonnaga (em Antopalsk_m ao rayena), _mya P.L.Valkova, _mya K. Ya. Varashylava, _mya M. A. Shchorsa (em Dz_v_nsk_m ao rayena).
 

Padrykhtavala N. M. Pl_sko

Comentários