Klyashcha。abshchugiでない、pavuki-parazitaでないと厳然とrayenaへのy Kobrynskim

Hto i塩生植物даývyosetsは、そのようなnazva(gistoryya pomnitsにでなく)です。Pershaye upaminanneは、godzaへのKobrynskay ekanomii y 1563のgetaga paselishcha yostsです。yのTatsが、syala均一な11двароýにありました。

klyuchaの権限y Charavachytskimによるbolsh pozni時間で、i zyamel prazупраýляючагаpolskiカロルのi uladalnik syala。Сувораýで総3 1795のgaspadary vyoskiзяýляýсяとArkadziy、Nyamtsevichuへのヤンへのkrykh pazny syalo z zyamlyoyпрадаýへの焼、brestskam marshalkaのzatyイアーゴ息子。

そして、18人のアートのカンのz居住者。syalyなвалодаýはShadurskikh(znakamitykhмагнатаýレチーPaspalitay)を分類します。そして、ここのzyamelnyyaýгоддзi yakix nalichvaliが600のdzesyatsinでbolshにあります。150のжыхароýを熱しているvyosetsの下駄時間に、下駄(mabyts)はそう手詰まり30を小屋に泊まらせます。汎皮膜で最高でもあるmayontka – 25のжыхароýi syam'ya uladalnika。

vayennay vikhury i partyzanets aposhniの時間захаваýは、Klyashchyのsyalの家Shadurskikhです。イアーゴpomnyats yashche i syonnya。ボーy 50-yyaは学校でした。そして、dzaがvuchylisya hlopchyki iдзяýчынкi(そこのアルヤi zhyliнастаýнiкi)ででなくtolkiにありました。70yyaのpastroykiの上のハウスrazbyaruts。i pabuduyuts nekalkiдамоý(yakikh i syonnya y susednikhЛастаýкахzhyvuts lyudziの)。beza(i栗色melkalisnay lipayへのkonskim)へのVyaliznyдраýляны汎スキー・ハウスбыýabsadzhana。Uletk tsvilo mnostvo kvetakに。Быýは庭いじりをします。

 そこのUsya syadziba z trokhбакоýは、akhvachana lipavay aleyay(歩いているルート)Pratsyag getay aleiでした – 260のметраý。Nepadalyok(横のLastavak、быývadayom z魚、z prystannyu i byasedkamiの)。家で、быýはkazhdadzyonnay malitvyのために休みます。そこで、viseliはi drugikhのMatsi Boskayの聖人を画像化します。Zapalvalisya svechki。そして、賛成日narodzin Hrysta(25のsnezhnya)skladvali vyartsep。

vyalikiyaなezdziliはい様状態にあって、y Kobrynのkastsyolaは、セイントです。権限pavyalichylasyaによる「時間へのpolskim」のために。pabudavanaが、ポーランドのulada pachatkovy学校のペニーの上にありました。基準заходняеýрапейскайdemakratyiの上の新しいPolshcha aryentavalasya。zachynyaliでないkamunaで、zabipaliでないzhyvyolへのzyamlyu i。その時間stabelizavalasyaの上のポーランドの通貨。3'yavilisya ashchadnyya banki。Ameryk iカナダへのzarobki yのSvabodnyya lyudzi ekhali。zhaが空いているvyartalisyaはい小屋であるように、私。Grosha peravodzili y blizheyshyya bankiとпрыехаýшы – ix zabirali。Kuplyali zyamlyu、inventar selskagaspadar-茶、zhyvyola、budavali zhyllyo。

3つのkoshykami yablyk sustreliчырвонаармейцаývosennyu 1939。小屋zaprasiliで。馬のvyglyadへのzneshnyam vidu iへの私zdzivilisya ix。そして、kamunaの塩生植物davedalisya pra、それで、zusim znikli。Hilykh svaikhは、dobryya(pytayuchaгаспадароýでない)の上で、chyrvonaarmeyets zamyaniliを馬に乗らせます。サルZ佐波prykhvatsili i praz焼tydzen z'ekhali。進行中のPersh chy pryekhaliはzвiнтоýкамi chyrvonaarmeyets(napramkへのy nevyadomyのz'ekhalのsyam'ya Shadurskikh)を供給します。そして、аддаýшыがi Lastavakの大きいchastka svayoy mayomastsi susedzyam zКляшчоýです。それで、uspaminの上で。そして、prazпаýгода(第1940(Bridewealthの上のpachali syalyan zabirats)の)。sledstvo船i.なしで。
shchasetsの上で、zabraliにnikogaでないzКляшчоý。そこのVidatsは、統合された銀行актывiстаý(padkazali MKVD「ворагаý人々」)でありませんでした。

syalenaへのPrytsikhli … そして、ここでは、chygunkay z'yavilisyaの上の1941年のカタツムリは滑べります。そして、z kryzhamiがkryla中です。爆弾kidali(adzinに私でないdzenに)。zaglyadvaliでないFashysta y Klyashchy、権限staits ubok地獄darogiをもつ浮浪者。partyzanka z vyoski nikhtoでпайшоý(payshli i y palitsaiでない)でない。

gareliでないvaynaの火事で。アルヤyに第1944のSaveta y Armiyu zabrali bolsh dzesyatsi muzhchyn。3つのvaynaは、vyarnulisya 3ででなくす。そして、htoпрыйшоýz vayna、вярнуýсяはいsyam'iとzyamli。Arali zyamlyu、platsili nalogi i radavalisya zhyzzyu。そして、ここではgodzaへの1948で、新しいýладаは、stvaratsにkamunaを始めました。

Kama hatselasya addavats zyamlyuよく、カン、雌?そして、大部分の「palitsuの上の歯」?Addali。Sa slyazami、моýчкi addali。pomniliに1940ヘクタールのvyasnにボー、Bridewealthの上でヤクzabirali(その時間represiravanyyaдамоývyarnulisyaの上で、アルヤはyceででなくす)。Kalgas nazvali「Chyrvona volat」(mova「赤いアスリート」(inaksh)へのruskayの上の) – 巨人、巨人、巨人 … Galawaýзнiклаへのi y篭yは、slovazlucheenaへのそれです?私は、わかりません。

そして、praz nekator時間nekalki takikh「асiлкаýab'yadnalisya yカリウムガス」Shlyakhはいkamunizmu」(dayshliでない賛成kamunizmuと賛成「ruchki」 – adnaznachnの下駄)。

60yyaで、賛成syalyanskikhは、padvyali「Ilicha球」を小屋に泊まらせます。Pravyali radyyo。groshay(「棒」のためのkalgasa pratsavaliで)のないiýсё。godzaへの1966は、ýведзена安い支払いprayetsを持ちました。自我Pomala lyudzi pachali kuplyap televizary、meblyu、matatsykla。そして、第80のvysypaliのカンのy居住者da Cobrynのgraveyka。下駄時間blizheyはいКляшчоý(Стаýпыで)peranesli chygunachna prypynakのDzestsi y。

Uvyali adpuski。Prafsayuzдаваýmagchymasts z'ezdzits「南側で」(sanatoryiの)。Klyashchakh z'yavilasya pershy(syonnya解凍(私adzinayaに)に関して)で車。90yya zrabiliで手詰まりgazifikatsyyuがpryrodnyにそうするプロジェクト・ガス。mesetsの私がstatsyyanarnaa gazaskhovishchaに行き詰まらせるКляшчоýnametsiliのLa。Persha sakratar地区委員会タウ。Kryvetski yýжоは、вiншаваýкалгаснiкаýz「blakitnym palivam」を打ちます。

ソ連の自我rapta崩壊に … adn syam'yaпенсiянераýのprazhyvaaへのpastayannと蒸気дачнiкаýへのýлеткуのsyonnya y Klyashchakhの上で。ýсёsyaloの上の自我adnaは、牛です。2つのyは、パン(shyrpatrebaへのdrugi z)に、そこのzayazdzhaaにtydzenにpryvatnik zの時間を計ります。Adno shchasets、yosts電話i televizar。

i yashche tsikavyya zvestki。Adnoycha(とてもdzesyatsにタモシャンターへのгадоý)z Polshchy pryyazdzhali syuda nashchatkiが、ýладальнiкаКляшчоýのaposhnyagaです – タイプShadurskikhへのz。mogilkiの上のHadzili。私は、ix i bachylaでありませんgavaryla z imiでない。アルヤIにとって、y独身者yakimへのi bachylaは、タイプへのpakhavayena znakamitaga新塩生植物へのgetaaへのキャンプです。datuyetsets 1939のAposhnyae。ゲタpolskiは、カン18 stagoddzyaの居住者の共同墓地「прыняý」pershy Shadurskikhです。


Shadurskikhの紋章

syameyny sklyapaの豊かなпакойнiкаýのHavali Tats。そう3×3m y pamer、ýбокへのz nishami、Thrunへのdza staviliのzbudavayenaへのGlyboka y zyamli z tsegla vykladali。iзамуроýвалi.。pamerlyに賛成замуроýкi krypili doshka z nadpisam腹筋。地下室быýの3つのgetagは出口です、2つはdzvyareyでした。聖人の「pakoi」viseliイメージで。mesets zapalvannyaは、mesets pryklenchyts perad abrazamiのsvechak iでした。

Bolsh pozniya sklyapa byliは閉じ込められます。Pershuyu susvetnyкайзераýскiя兵士で、vidats(パパmagilkakh hadziliにでなく)。冒涜chapatsへのi myastsovyya lichyliは、死者の休みます。chuvatsに、vandalizma i yは、partyzankaでありませんでした。ボーmyastsovyya Tats znali i pomniliは、adzenniに単純なупрыгожанняýi yのない死者でsvaikhにgaspadaraにxavaliにとてもpolskiyaにあります。bolsh pozni時間lastavetski polskiでadzinにでなくdzesyatakに共同墓地гадоýkapali心ない破壊者。

Ластаýкахznayuts htoразбで、y pabudova svaikhのためのmogilkakhの上のiраýsklyapaは、печаýを小屋に泊まらせます。Tseglu、agarodzh klali y padmurkiへのnadmagilnyya kamyani i。Shukali金i、浮浪者mnogiyaは、byli razkopanaをmagilyします。そこのTsyaper zhaは、usyoに密告しました、hmyznyaky i byareznikam。Daroguda Mogilac peraarali。まわりでkalgasnaaにとって、守備についてください。

Yashche i syonnya valyayutsets nareshtkiが、magile adnago z Shadurskikh.の上のanyolのchugunnagaですUrasli y i kycki草chygunnay agarodzha …
アルヤに、Adnuはgetay kobrynskay zyamliの上でictotu htos z Shadurskikhпакiнуýを送ります。naradzilaダーチャ様のAdna z myastsovy pakayovak地獄。y 1939の下駄が、godzaにありました。

私は、y susednikhЛастаýкахでgety prygazhunyaを栽培しました。私は、pryvabnayにnastolkiにそのadzin z starshynでしたカリウムガスdzelya yae iのmyastsovaga zhonkaпакiнуý … gety sveets ni tago starshyni(niとてもprygazhuniに)の上のnyamのUzho。アルヤy ix narad-zilasyaダーチャ(zhyva dzestsi Kobryneのyへの私)に。

2009.

材料我々のパートナー