コブリンに関する記事:ロシア帝国の一部として

zvyazana木z Kobrynshchynayに

GrybayedaўAlyaksandr Syargeev_ch(15.1.1795(pavodla _nshy kryn_ts 1790 Maskvaへの) — 11.2.1829)。Ras_ysk_ p_smenn_kіdyplamat。Vuchy¸syaўMasko¸sk_m un_vers_teets、第3には、1812はオートメーション化した職場іі(BrestsaへのKobryneіの1813-1816)で、ўに間に合います。第3には、1816はPetsyarburgu(syabravўz A. S. Pushk_nyのdza)です。Shyrokaya vyadomasts pryneslaは、kamedyya「理由への山地獄」(1822-1824nap_sanaў、vydadzenaў1833)を沈めます。1828のadpra¸lenaでPers_yu(zag_nўへのdza)の大使がfanatykўの手の無茶をすること。

Malakho¸スキーUladz_slaўYulyanav_ch(1827、pavetのbyla mayontak Matsy Kobrynskaga、ロシアの自然科学学校のKobrynsk_の感染症 — 7.10.1900)、adz_n z k_ra¸n_koўpa¸stannya 1863 — Polshchy(L_tvaіBelarus_)の1864。ўZakoncha Sv_slatskaya g_mnaz_yu、Petsyarburgsk_ _nstynutは、_nzhynerўです方法ўznos_n。Adz_n z k_ra¸n_koўparty_「chyrvony」、naybl_zheysha pamochn_k K. Kal_no¸skaga。k_ra¸n_tstv prav_ntsyyam_ L_tva(L_tvaのaddzelのpoty Vykana¸chaga)のAdtszelの倉庫のZ chervenya 1863 uvakhodzіў。激しいもので — sakav_k(cherven_)に — zhnіўn_ 1863 pa¸stantsk_ nachaln_k V_ln_。revalyutsyyanerі(z argan_zatsyyay「іがそうするZyamlya」)へのNaladzhvaўsuvyaz_ z rusk_m_。違法なstanov_shcha、Petsyarburgのvyekhaў、Kyon_gsbergのpoty中のmyazhy(dzaўpradsta¸n_ky Kal_no¸skaga)のためにSa zhnіўnya 1863、vydann_のudzeln_chaўは、グラウスZ L_tva紙(pa¸stanetsўのためのzayma¸sya購入іdasta¸k zbro_)です。イギリスのііの第3の1866zhyўが、prozv_shchaレオンVarnerke.への手詰まりですナバは、方鉛鉱fotatekhn_kіのsheraga vynakhodakへのўに広がるvyadomastsです、1 skanstruyavaにつき1875でўfotaaparat sa skruchanay kasetay、「コダック」のpratatypaへのyak_ spetsyyal_sta l_chats。第1880の爬虫類nekalk_時間ўでRacesіі状態にある、モスクワіPetsyarburguのt.l.状態にあるpabyvaў(fotavysta¸kaのudzeln_chaў)zasnavann_ sektsy_でfatagrafііRas_yskaga tavarystvoのtekhn_chnagの_mperatarskaga。ジュネーブのAposhn_ya爬虫類zhyў。

Genadz K_syalyoў、VyachaslaўShalkev_ch。
Entsyklapedyya g_story_ Belarus_。Mn 1999Tの5ページ57。

Mitskevich Yulyan Alyaksandr(1801 ― 16.11.1871)、yuryst、それが正しくそうであるprafesar。詩人アダムM_tskev_chaのMalodsha兄弟。NavagrudkへのNaradzіўsyaў。un_vers_tetのZakonchaўyurydychna能力V_lenskaga。1823年のl_stapadzaへのなんとўaryshtavanaіўだろう、f_laretўのtavarystvoのdzeyn_chўのakty¸nのstudentstvの1時間に — znyavoleenaўへのadbyvўの1824のkrasav_kにとって、フランシスコ会士はV_ln_のklyashtaraўです。1826のuznagarodzhanaでlepshaのヤク学生、1歩につきatrymaўmag_str abodvukhのうち正しいў。_へのKramyanetsk_m l_tse_のnasta¸n_kaへのpratsavўの1828で第3にはあります、rymskagaが正しくそうであるprafesarVA Harkava(3 1840)への聖Uladz_m_rのun_vers_tetaўK_ev(z 1835)іў。

1857の茂みіўmayontakで、GubernyaはKobrynam(dza zhyўz syam『adsta¸k(prykladna z 1859)への出口ўへのyoy paslya』)を行き詰まらせます。はいあそこにperapynka pam_zh gaspadarchym_ spravavam_で、drukなnavukovyyaなprayetsな「Entsyklapedyyaは正しいです」і「右のrymskagのコース」へのrykhtavaўはい。Syam'yu M_tskev_chaўneadnoycha navedval_ plyamenn_k_への爬虫類zhyzzyaのために — dzets_アダムM_tskev_cha — Uladz_slaў(upershynyuに1861の中傷ўKobryn)、Maryya(1862で)、pazny-Yuzaf。

mag_la M_tskev_chaўにsyameynayの上でtsarkva zakhava¸sya pomn_kのピョートル-Pa¸la¸skayを熱しているstarada¸n_kh mog_lkaの上のKobryneで。ここでは、AlyaksandrはイアーゴZhonk Terezі息子Frants_shakのpakhavanaのaprachaです。

Radzevich Maryya[2.2.1863、レーヨンの世紀Pyanyuga Zelvenskaga — 16(?)。11.1944]、ポーランドのp_smenn_tsa(40の分離ベストのようなіのためのa¸タールbolsh)は案内しました。そして、prysvechany zhyzzyu paleskay shlyakhtaіsyalyanstvo、pobyt単純なlyudzyへのpryrodzaіとnastalg_chnamへのtaksamaがpatryyatyzmにありました。そして、_deal_zatsy_がm_nulagのpatryyarkhalnagaでした。大きいchastka zhyzzyaはpravyalaўですmayontka Grushava(Kobrynsk_ pavt)、1dza堆積p_sat tvor(ワルシャワへのyak_ya drukaval_syaў)。

Tra¸は、Ramuald Lyudv_kav_chをさらいます(16.1.1826、レーヨンのShastakov Kamyanetskagaの世紀 — 5.8.1864)、adz_n z k_ra¸n_koўpa¸stannya 1863 — Polyichy(L_tvaіBelarus_)の1864。Padpalko¸n_k ras_yskayは、オートメーション化した職場ііです(1845 — 1862)、pavetのVostrのmayontkaўKobrynskagaの1853-1856のz 1862zhyўのvaynaのudzeln_k Krymskay。1863のuznachatіўKobrynsk_ pa¸stantsk_ atradのkrasav_kaで、yak_はPalessіへのdzeyn_chaўです、ўはtsyazhkaです。そして、負傷者はそうです。ワルシャワ(myazhy(Paryzhyで)のためのpa¸stanetsўのpradsta¸lyaў_ntaresa)へのApynu¸shysyaў。総ўprysvoyena chynを沈めてください。kastrychn_kaのUznachalіў1863ワルシャワіreargan_zavany _m pa¸stantsky arm_yuのNatsyyanalny¸ラドさん。gўaryshtavanaの30.3.1864。paveshanaўVarsha¸skay tsytadel_の法廷のvayennagのprygavorへのPavodle。

chenka Sha¸タラスRygorav_ch(25.2.1814 ― 26.2.1861)、ukra_nsk_は詩人、専門家、revalyutsyyaner-demakratです。Zが、prygonny使用人で1829ўあります — pakayovyコサック — 1¸につきshtabs-rotm_stra leyb-gvardy_、lanskaga Pa¸l Vas_lyev_cha Engelgartは、棒(男爵Rygor Rygorav_cha Engelgartのkobrynskagのyak_ўzyaets)です。1829で、Kustov_chyіnekator時間のzayazdzhalなўmayontak R.R.Engelgartaў世紀のV_lnyu syam'ya P.V.Engelgarta z Tarasam Sha¸chenkamのdaroza z Alypanへの優先権は、そこで生きました。

コメント