コブリンに関する記事:ロシア帝国の一部として

レチーPaspalitayのiのknyastvo Lito¸skagaの倉庫Vyalikagaで

L_to¸skayeのKnyastvo(VLK)のVyal_kaye — rannefeadalny manarkh_ya、uzn_klaўは、VKL byl_ roznyya、アルヤperavazhal_ pagadnenn_ z feadalam_ gety zyamel、dzyarzhavaへのzats_ka¸lenym_ўmotsnay、zdolnay abaran_ts _kh地獄zneshnyay agresіі、gaspadarkіのためのstvaryts spryyalnyya¸mova、gandlyuі_nshのXIIIステーションShlyakh_іsrodk_¸klyuchennya belarusk_kh zyamelです。uladza byl_ zats_ka¸lenaіgarada、yak_ya tsyarpel_地獄feadalnay anarkhіі、m_zhusob_tsіzneshn_kh攻撃ўへのワ族¸stoyl_vay dzyarzha¸否。spryyalなі封建的なrazdroblenasts zyamel K_e¸skay Rusі(nats_ska kryzhakoўへのmangola-tatarўіのaslableenaўsuvyaz_ z nashesetsへの_kh)のGetamに。belarusk_khі¸の上で、kra_nsk_khでpratsyag g_story_ INCLに¸s_mの上で球¸sa zhyzzya dzyarzhavaўprykmetnaの上で、タモシャンター_kh uplaўに、VKLўbolsh vysok_¸zroven razv_zzyaはgramadstvo(l_to¸スカ-zhamoytsk_khのchy)のfeadalnagaを手に入れます。

XIV通り(nado¸g zamatsaval_syaўKobryneのl_to¸タバコAlgerd(1345-1377)の王子のnashchadk_ vyal_kaga)のカンの賛成居住者。Adz_n z _kh、ラマンFyodarav_ch、nazyvatsets王子Kobrynsk_mのpachўaf_tsyynaのz 1387。ヤクіmnog_ya z vyal_kal_to¸sk_kh knyazyoў、pakaleena Algerdav_chaўへの下駄は、zvyazana shlyubnym_ adnos_nam_ z pradsta¸n_tsam_ myastsovyでした封建的な類いў。pravasla¸へのspadchynへの地獄sva_kh slavyansk_kh prodkaўヤナ族atrymal_ўは、іmovaіamalですadrozn_val_sya地獄_nshy zakhodnyarusk_kh領主ўでない。賛成knyazyoўKobrynsk_khますadnos_lasyaўpo¸否処置。Adnak paslya Kre¸skayものіі(1385のzaklyuchanay pam_zh PolshchayіVKL)は、peravazhnyyaに正しいўdzyarzhava sprava stal_ atryml_vats katol_k_です。タムpravasla¸nyyaにとって、knyaz_はіznakhodz_l_syaўkarale¸skay sv_etsを熱くします。そして、アルヤVysok_kh posadがmel_ででなくす。Zatoye yany byl_ po¸nym_ gaspadaram_ўsva_kh votchyna、mel_¸lasnaヤード、ラダ(knyazhatsk_議会)、namesn_kaўіp_saraўと賛成tago yashche vyal_znyya zeml_іpushcha(shmat padnyavolny syalyan)。ヤクknyaz_ Galshansk_ya(Slutsk_ya)、Msts_sla¸sk_ya ts_はtserkvўіのbuda¸n_tstvaに_myona堆積にKobrynsk_ya¸vekavechyl_にZasla¸sk_ya knyaz_と類似していますロックў、tolk_は狂暴なf_guruyucha zredkaўですpadzeyakh。Napryklad(Syamyon Ramanav_ch Kobrynsk_)(pamyor暖房1460)、vayena pravasla¸nyのudzeln_chaўは領主ўsupratsですUladz_slav II YagaylaのCaralのpolskaga、raspachatay z metay pashyrennya pal_tychnyは正しいўです。1つのzによる踏みならされたўは、b_tvў(ロックはいlepshy時間ўへのあそこのvymushanaўadsedzhvatsetsўsva_m Kobrynsk_m)です。

XVアートのpalovaへの第2で。knyastvo¸vakhodz_l_ 2 myastechk_のKobrynskagaの倉庫で — Dabuchyn(pazny Pruzhana)іGaradzets。volasts_の上のTerytoryya padzyalyalasya:Kobrynsky、Charavachytsky、Vezhytsky、Dabuchynsky、Bludzensky、Grusha¸空іGaradzetskaya。Knyastva zakho¸バットは、パパ-raneyshamu samastoynastsです。

Nastupnyya¸ladaln_k_が、都市です — ボアknyag_nya Ulyana、yaeが息子_van Syamyonav_ch z zhonkay Fyadorayです — karysts pravasla¸否tsarkvaの上のstal_ vyadoma sva_m_ fundasham_(subs_dyyamі)。救世主のSvyatogaのmanastyrへのkobrynskamへのPra _khが、She¸na(Mukha¸tsaは素早いです)、rybnyya stava、uvalok(valok)の上のbyl_ vydzelena mlynです — 21,36ヘクタールzyamlі、パンі蜂蜜z chastk_城zyamelへのdan_naとprydachへのў — karchma dzva。gety zha manastyra pakhaval_でSyamyonav_cha(pradsta¸n_k knyazyoўKobrynsk_khのmuzhchynskagのaposhnyag)の_vana。

Kal_ў1501イアーゴSyastraハンナSyamyona¸naは、karale¸skaga Václavがそうであるzhonkayになりましたmarshalka(Ventslava)Kastsev_cha(pra peraysho¸sha gety z pravasla¸)あなたўkatal_tstva、adrasaへのパパ_nshyのfundatsy_ stal_ nak_ro¸vatsets。yak_mで、Kobryne z'yavіўsya kastsyolで、ヤクsvedchatsは実証します、ハンナの上で、Kobrynskay-Kastsev_chはペニーўuzvedzena祭壇です。

za¸syodaのKobrynのspadchynへのatrymayenaўの上で、shmatはpretendentaўでした。zagadўCaral Zhyg_monta I StarogaのPavodle、yak_はパシャўprav_ts z 1506です、getyya¸ladann_の上の口ひげpretenzііは綿密なf_ksaval_syaўですspetsyyalny kn_ga。kankurentなўbyl_のl_kaでtaksama pradsta¸n_k_ pravasla¸否іkatal_tskay tserkvaў。カロルはspyasha¸sya z vynyasenny rashennyaўででなくす、ばあ、それ自体、namerva¸sya prybratsはい下駄手vyal_k_іは豊かな¸dzetです。Veducha akty¸ny¸nutranyіは、zneshny pal_tyka(あそこにpatrebў-場所srodkaへの私ў)ですイアーゴ財務省tolk_ z asab_sty uladannyaўのyak_ya magl_ pastup_ts。Adnak radav_tyya領主、zykhodzyacha z yurydychna asvechany tradytsy、taksamaにsuprats byl_ pamnozhyts堆積bagazz_でない。shlyakhtaな、pakolk_ yae zyamelnyya _ntaresaўtak_kh vypadka _gnaraval_syaが行ったSuprats magnatskay al_garkhіі。

1519のハンナSyamyona¸naの耳で、Kobrynskayaはknyag_nyaになって死にました。Kobryn skonchy¸syaのKnyazhatsk_時間。アルヤyashcheにdo¸ga、menshが、knyastvoのbudza pratsyagvats _snavats Kobrynskayeへのパパneykay dzіўナイg_starychnay _nertsy_のe¸rapeysk_khカードの上で、ヤク2 stagoddzіででなくす — Cobrinol Ducatus。

Yashcheўzhnіўは、n_ 1516(znakhodzyachysyaўV_lnі)ですカロルZhyg_mont私¸ladayenaへのpazhyzzyovaaへのvotchyn z us_m_ knyazhatsk_m_ mayontkam_ўへのAre前のpaabyaetsўVatslaўKastsev_chu。i sapra¸da∥その百ўgaspadary前者knyastvo(dzyarzha¸expiration of term of serviceへの)。アルヤにda Guetaga zvannya karale¸sk_ pryv_ly、dadzena Krakava 7 chervenya 1519にў、dadavaўyashche adno — 頭。starostvo(Caralへのyaky adm_n_stratsyyna padparadko¸valasya)への時間へのKobryn z pryleglym_ zemlyam_キャンプіўsya z getaga。イアーゴの地獄_myaіは、正しいіўですKastsev_chのdzyarzha¸expiration of term of serviceのtsyaper。Get日付までそれが¸mo¸na l_chytsがnavagaを賛成に聴く候補者であることperyyad g_story_都市。

ロック(starostvoの「grodavag」のyak_ tsyaper peratvara¸syaў本部syadz_ba)のatrymўklyucha地獄KobrynskagaのKastsev_ch卿。カロル、sayuzn_kのvernagのatryma¸sha — 大物、私ўperadacha pal_tychny(materyyalnyが利益を得ないことを時のアルヤn_ўyak_m)の行為のgetagの地獄。ボンSforts D'Aragonのrazvazhl_vy zhonkaがpram_nut¸kazatsイアーゴの穴にしなかったnedaskanalasts getay zdzelk_中、私がで、faktychnのyaky praz nekator時間は、starostvoの¸ladaln_tsay Kobrynskagaになりました。

prybaўkarale¸sk_のKobrynの1563でrev_zor Dzm_try Sapega。Menav_taはap_sayena¸syoy家政婦ііにイアーゴK_ra¸n_tstvam skladalasyaを行き詰まらせます。そして、ヤクstal_ўdaleyshy nazyvats下駄がイアーゴの¸ladayena vyal_kasts_に狂暴です。rev_zіі¸pershynyu z'yav_l_sya nazva vul_tsで、budynk_і_myona _khは、uladaln_kaў(zanyatk_ zhykharoな数ў)です。Zrazumela、rev_zorは遠くspravaの¸n_kўのasab_stのza¸syodaでありません。そして、bolshがpamochn_k¸-p_saraўіsvedchann_ myastsovy zhykharoўの上のrazl_chvaўです。abyshlosyaにpamylakіnekatoray blytan_naのないタムにでなく。

都市ўのDzelavyセンターに市場(¸vogulaにそれが、syarednevyako¸のために独特であるあなた) — 広々としたploshcha、chastka yaky zaymal_ gandlyovyyaは、喜ばしいі居酒屋です。Ploshchu z us_khバコウўabkruzhal_ roznyya budynkі、peravazhna dvukhpavyarkhovyya。zvychayn advodzіўsyaの上のVerkhn_は、手詰まりzhyllyo(n_zhn_サーブўkramay ts_ ramesnay maysternyay)です。アマルpramavugolnyўは、pershapachatkov pharm_raval_ 4 asno¸nyya vul_etsの市場ploshchaを計画します:Ratnensky、P_nsky、BerastseyskyіAstrametskaya。_kh nazva簡単にで¸gadvayetsets suvyaz z方法でnapramkam_ў、yak_ya _shl_ z dalyok_kh Abo bl_zk_kh和解ў。Aposhny vul_tsa、pra¸da、syuda prab_ralasya z-ガンіのために、gublyayuchaはnazv(SlushnayのnazyvayetsetsのXVIIIステーション・ヤナ族のカンの居住者のKobrynの計画に関して)への堆積pramal_neynastsіnavatです。皮膚z gety vul_tsは、¸lasna vugat ploshchaの上のvykhodz_laです。mesetsの上のdn_がそうする我々のもので市場 — Svabodaは、ploshchです。そして、vul_etsがnazv _nternatsyyanalnayへのRatnensky atrymalaである、P_nskayaがPershamayskay(Berastseysky)になりました — SavetskayとAstrametskaya — Kamun_stychnay。

_shlaўpa¸dnyovyがそうするRatnenskay vul_etsにnapramk、zhyl_ўasno¸ny ramesn_k_і販売業者。paznachana tak_ya _myona、ヤクBagdanクラベツ、Matsveyクラベツ、Traf_m Rymar、ジャンStralets、Yatsyna Kapusts_ch、パナスKadzyanets、Radzets Matseykav_ch、Stsyapan Maskav_ts_n(Torahs aposhn_ya、veragodna、商人ts_ gandlyara)のrev_zіі1563で。ヤナ族mel_の口ひげは、優先権です第3のロッド(ロッド — 23,72 sq.m)第4がagarodの棒を取り付けるsyadz_ba(і子会社pamyashkannyaўに居住しました)і。

¸skhod(gandlyova starazhytna pachynayucha Paless_の優先権の方法で)の上の_shl¸zdo¸zh rak_ MukhavetsのVul_tsa P_nskaya。yoyの上でtaksam syal_l_sya ramesn_kі、syarod yak_kh vylucha¸sya _vanets Yurkav_ch Kaval、zaty — agarodn_kўのdzesyatkaを熱しているGrytsリバールі。zha byl_¸chastkі、はいmanastyrіkastselnay plyabanііのSpaskagaの_gumenへのそのnalezhal_。そして、カンvul_ets razmyashchal_sya女性ya¸reyskay abshchynaのў居住者(t.lの)。kagatіは、s_nagogです。

地獄vul_ets P_nskay adgal_no¸valasya vul_ets Balotskaya(chastka suchasnay vul_ets K_ravaіvul_ets Chyrvonaarmeyskaya)。Asno¸ny zanyatka myastsovy zhykharoўに、agarodn_tstvaはありました、vyrablyal_はtaksamaです、pryvatnasts_ bochkіで、異なる容器タモシャンターpazny vul_ets atrymatにBachkarskayのnazva。Kozhna plyats sklada¸sya z 3ロッドўsyadz_baі3は、ўagarodaに棒を取り付けます。Balotaの世紀の間のperakhodz_lўgasts_netsのVul_tsa。

市場pachynalasya vul_ets Berastseyskayaへのvuglの3つのpa¸dnyova-zakhodnyag。yoy mests_l_sya bolsh zamozhnyya dvaraの上で、yak_ya skladal_sya zは、第5のロッドўsyadz_baі8–15ロッドўですagarodaў。ここのnazva vul_etsへのN_baўsuguchchaが、prazhyvaўnekhta M_khno Berastsyan_n.です

進行中のMukha¸tsのberaza razmyashchalasyaに、Raqqahを越えて、都市のasno¸ny chastkaを残されて — もう一つ(男性嫌いの) — 「Zamukhavetskayeの位置」、paznachanのўrev_zііのヤク。pravabyarezhzh tsyagnulasya vul_ets(Dzm_tryya Sapeg_ヤナ族のrev_zorで、進行中のchamusts_ apynulasyaはberazaを去りました)と、napramk amal Charavachytskayaへのzakhodn_mのAstrametskayのAkramya vul_etsは、平行です。syalo Charavachytsaの上のberaga _shoўgasts_netsへの地獄yae amal pobach z。agarodўの王国のsapra¸dnaaへの¸ya¸lyal佐波の都市のZamukhavetsky chastka — 第13のロッドўі痛みのuchastk_ ploshchay地獄。陶芸家がramyastvoにそうであるzaymal_syaі、v_dats、すでにўで、ここのAdnakはありますXVIIアート。vul_etsのうち、CharavachytskayaはGancharnayのnazyvatsetsになりました。そして、uzn_kla nekalk_ tsagelnyをpo¸nach paznyの上で間隔を置きます植物ў。

Zrazumela(¸syo galo¸nyya vul_etsのためのrev_zor ts_kav_l_ pershのkarale¸skaga)garadzhenaへのyak_kh prazhyval_の上でそれがそうであるそのmel_ nerukhomastsіbolsh ts_ mensh規則的なplats_l_ padatk_。Veragodna(goradza dzesyatakのў)-drug_はわずかなvulachakіですzavulkaў、dza tul_lasyaは貧しい者です。paznachana(іnekatoryya _kh nazva velm_ typovyya)のヤナ族のKobryn XVIII卿計画に関して:小さくて、Market、Small Sv_nskaya(n_dzaにVyal_kayのbachnaを熱くしません)、Rachnaya、Slushnayaі_nshyyaに、Smallは無茶をします。Nekatoryya vulachk_ atrymal_ nazvaはtserkvўの無茶をします。そして、そこのyak_yaがznakhodz_l_syaです:M_kolskaya、Prachystsensky。

まるごとローンўdavol_の都市でvyal_ky ploshcha(yaky razmyashchalasya 377 dvaroўz damam_の上の)。Akramya prysyadz_bnyは、garadsky myazhyの後のagarodaўzhykhara apratso¸val_ vornyya nadzelaです。Ploshcha getay palyavy zyaml_ dasyagat Tatsは、130本目のロール(pravasla¸ny tserkvaへのz yak_kh 10 nalezhal_)です:Spaskay(manastyrskay)、Rastva Bagarodz_tsy(Prachystsenskay)、M_kolskayіPetrapa¸la¸skay(城)。

ロック(もはや1adn 100の爬虫類ўへのyak_ nal_chvaўでない)へのMyastsovy adm_n_stratsyya razmyashchalasyaўN_zhn_m Kobrynsk_m。

manastyrのSlushnuyu pachynalasya terytoryya Spaskagaのvul_etsへのロックtserazのVerkhnyagaの側への3つのzakhodnyag。時間knyazhannyaでSyamyonav_chaіイアーゴzhonk_ Fyadoraの_vana禁欲的なtsarkvaі_nshyyaここでbudynk_、byl_ zrublena zは、drevaです。XVIアートの耳でAdnak。muravanyya∥_kh zamyan_l_∥zbudavann_ — galo¸naは救世主のケースz tsarkvy Svyatogaです、yaky zaymalaは中心chastkaとstsyan z dekaryravanay bramayのtaksamです。第3の横のrak_ byl_にとって、掘り出されたrybnyya sazhalk_іzakladzena vyal_k_は、庭です。Roznyya収入dazvalyal_ nyabednaa zhyzzyoへの侍者vests_にmanastyrsk_m、そして、manastyr私ў系reputatsyyu syarod vysheyshy tsarko¸ny chynoў。

_nventarnag ap_sannyaのセットアップに関して、bayaryna Syamyonam Yaskov_chamへのzroblenaga yashcheў1549は、ボナのkaralevaのzagadzaへのパパです、可能性があるmerkavatsが、救世主のSvyatogaのtsarkvaへのそのўmanastyrskayですzakho¸val_sya vyal_k_ya kulturnyya kashto¸nasts_。異なるAkramyaは古い職場のカルトへのpradmetaўです、pryvatnasts_抱擁ўで、namalyavanyパセzalatyはvyglyadza syarebrany v_ty gry¸nyaўіkashto¸ny kamyanyoўへの背景、z padveskam_ўです、tsarko¸nyコーラスrazmyashchalasyaの上でb_bl_yateka velm_ redk_kh kn_g。Evangellaの上のuvagへのzvyarnўへのBayarynは、p_sm、akavanaaўserabro、dzesyats(sama vyal_k_ z _snava¸はフォーマットўのTatsを避けます)のpamerへの_nshyya rukap_snyya kn_g_の上のіのstarazhytnagaです。ここのByl_が、іpershyya kn_gі(drukavanyya k_ryl_tsay)です — 「staradrukі」、Akto_khі「Tryyodzі」、Krakaveのvydadzenyyaў1491 Shvaypoltam F_yolem。

イアーゴPa¸dnyovykh rubyazhaの上のTurtsy_і汗の権限Krymskagaの側への1558-1583のіagres_ya zのvaynaの耳L_vonskayへのasabl_v¸skladn_l_ nya¸ダーチャўのstanov_shchўVKLのPal_tychnaye。Usyoは組合z Polypchayの上のVKL paysts_のvymus_lの下駄です、VKL、іが正しくそうである統合された銀行atrymats tak_ya pryv_le_、yak_m_ karystal_sya polsk_ya領主のわずかなshlyakhtaで、yakoga damagalasyaはあります。大物іはrashuch vystup_l_ supratsのVKLの狂暴なshlyakhtaですそのような組合、アルヤはzatsverdzhana Lyubl_nskaya un_ya 1569でした、adpavednasts_ z yakyでutvorana federaty¸ny dzyarzhava — レッシュPaspal_taya。PavodleものііVKL zakhavatは堆積samastoynastsです、異常、財務省、軍隊、zakanada¸stvoを掃きます、dzyarzha¸ny mova(belaruskyはいはXVIIアートのカンの居住者です。)。

lyudzyのsvetapoglyadへのnalezhalなvyaduchy rolyaўpharm_ravann_ dukho¸ナーガのtsarkvaへのtyya時間で。人々ўsuprats polsk_khіl_to¸sk_kh領主ўのbelaruskagі¸kra_nskagaの3つのpravasla¸否rel_g_yay zvyazva¸syaў-場所stupen_ vyzvalencha Rukh。terytory_レチーPaspal_tay pravasla¸否tsarkva z katal_tskayの上のab'yadnayenaへのargan_zatsyynaaへのvyn_ka padp_sannya Brestskayものіі1596 adbylosyaで。Pravasla¸ny tsarkva、zakho¸vayuchaは、堆積_erarkh_yuです、Rymskaga神父がそうであるpryznavat vyarshenstvoіkatal_tsky dagmatykaіchyna peratvaralasyaўにtak_m greka-katal_tsky(un_yatsky)tsarkva。側にまた別の第3、¸sa pravasla¸nyya abradaへのヤナ族zakho¸バット、tsarko¸na-slavyanskayіbelaruskay movaの上のbogasluzhenn_іpropavedz_(Ukra_naの上で — ¸kra_nskayの上で)。P_nskuのep_skapaへの百ўun_yatsk_mのmanastyr arkh_mandryt _van GogalのAposhn_ pravasla¸na _gumen Kobrynskaga Spaskaga。

Peravazhny bolshastsは、naseln_tstva supratsіўlyalasyaものіі、¸syo stanav_l_sya領主のための浮浪者un_yatam_іkatol_kam_ persh、z _myonam_ yak_kh zvyazva¸sya prygonna¸ts_skです。つまり雌ブタzである気高さの、Tolk_は、n_zheyshagaがそうするchastka svyataroўですランク、drobnag — shlyakhta — zakhaval_ addanasts pravasla¸yu。Nyaredka zdaral_sya pabo_shchaў時間tsarko¸否サービス。tserkva¸saўKobryne perayshl_ўruk_へのKal_はun_yataўです、prykh_ln_k_ pravasla¸はあなたです。そして、前SpaskamへのLepyasaのsyala altzrnaty¸naへのzasnaval_ўbl_zheyshyは新しいmanastyrです。manastyrのSvyatadukha¸skagaの兄弟の関係V_lenskagaのpadtrymkayのためのFundatarイアーゴBayaryn Pryshykhvostsk_ z世紀Grushava zvyarnu¸sya — belarusk_khの上のあなたが着陸させる1つのz支持pravasla¸。_snavalіのmanastyraのpraがbratsky学校を積み重ねるveragodnのZus_m。Tak_ya学校z'ya¸lyal_sya Tats amal adz_nym_ argan_zatsyyamі、人々のyak_ya adstoyval_ natsyyanalny培養物。Pra_snava¸shaはい1691、prystupaіrazrabavana un_yatam_へのvel_kodna dzenўuzyataの下駄manastyr。

m_trapal_taІへの3つのmetay prym_rennya pravasla¸nyіun_yataўレチーPaspal_tay un_yatsk_m。 V. 1626のRutsk_mіkaralyom Zhyg_montam III Vazayは、大聖堂のskl_kayena Kobrynskagaへのabveshchanaでした。

XVIアートのpalovaへの第2で。百ўkarale¸skay ulasnastsyuのうちKobryn、そして、Kobrynskaya ekanom_ya — Caralの「テーブルmayontka」にvyal_k_m、yak_私100ヘクタールのsenazhatnyルーゴўを熱しているўamal 800ヘクタールのvornay zyaml_і。

1586人のKobryn dasta¸さんで、sya karaleve-ўは、ハンナYagelontsy(dachtseボナіZhyg_monta I Staroga)に急落しました。Akty¸nyўpal_tychnyіgaspadarchy sprava、ヤナ族taksama zaymalasya nova¸vyadzennyam_。統合された銀行stymulyavats razv_zzyo ramyostvoўіgandlyu、pavyal_chyts dakhodnasts garadsky gaspadarkі、右のKobryn Magdeburgskayeへのvyrashyl datsのkaraleva。prybylўのasab_stの1589人のGanna Yagelonkaさんで都市і1¸zhykhara pryv_ly(nyada¸n abrany karalyom Zhyg_montam III Vazay(1587–1632)のpadp_sana)への¸ruchylのrachysta。atrymўの1589人のKobrynさんが武器のおおう10のsnezhnya:syarebrany pol_で、vyyava dzvyukh zhanochy postatsyは、一致してdz_tsyaを載って手渡します。chyna(都市z samak_ravannyへの百ўのKobryn)へのTak_m。Pavodle pryv_leya(kobrynsk_ya zhykhara)(doma¸lasn_kі)zが、uladaの時間magl_メスadm_n_stratsyyna ulasna体へのgetagaです — mag_strat。イアーゴyany vyb_ral_ radetsўで、l_k yak_kh vyb_ral_sya burgam_straへのz。us_mの上のAdnakはўにボイトを包みます、yak_ vyb_ra¸sya tolk_ saはshlyakhetskaga asyaroddzyaіです加盟ўに選ばれるvalodaўpa¸namotstvam_ zatsvyardzhats mag_strata。ヤンzhaはsudzaへのmyastsovy garadsk_mのstarshynstvavaўです、1穴につき1dza as_sts_raval_ la¸n_k_(zasyadatsetі)。

それがそうであるGaradzhanam dazvalyalasyaは、zaymatsetsを解放しますgandlyにramyastvoі(karchmへのAboのtrymatsシャンク)(ne¸zabava kolkasts p_tseynyに、rezkaが栽培した女性ўが、上がます — 賛成40のadz_nak;下駄は、sapra¸dny bedstvoになりました)。karystatsets agulnadzyarzha¸nym_ meram_іの権利がそうするZhykhara Kobryn atrymal_はіをてこで動かします。そして、naladzhvats shtotydzenが1年間市場でgandalなパパpanyadzelkaとdvoychaです、 — vosennyuіz_my — pravodz_ts k_rmasha。木のіlo¸lyu魚に刻むことに、Dadzena byl_іnekatoryyaは、gramadsk_kh patrebのためにvykarystayena chastk_ agulnagaradsk_khの上で収入ўに特権を与えます。

紋章KobrynがそうであったAkramyaは、taksamaにpyachatkaを与えました。terytory_ N_zhnyagaの上でそこのロックがpabudavanaであったこと市役所。

gaspadarchaa zhyzzyo Ramesn_k_і販売業者ab'yadnal_syaўtsekh_へのazhyv_lのprykmetnの右のUvyadzenne Magdeburgskaga。Pavyal_chy¸sya tavaraabmen pam_zh Kobrynamіが、navakolnym_重いі(Mukha¸tsa.の上のchastsy stal_ z'ya¸lyatsets gandlyovyya sudna)ですUzhoチャンネルz P_nay ts_ Prypyazzyuへの¸zn_kl _deya zluchytsイアーゴのTats、統合された銀行stvaryts vodna zruchnaは方法です、adnak yae real_zatsyyaは始まるtolk_ prazでしたpa¸tara stagoddzya。

Pa¸syadzyonnaye zhyzzyo Kobrynのsyarednevyakovagaはpadzaіにvazhnyyaの上で豊かでありませんでした、kal_はl_chyts redk_khででなくすv_z_taўkaralyoўіCaralў。spravaіへのgaradzhena zaymal_sya gaspadarchym_への時間まで大きいchastka svaygo、でmuzhchynaの自由な時間が、nak_ro¸val_syaўshynk_і居酒屋です、そして、ўrel_g_ynyyaは、神聖なіўnyadzelyu bolynastsですnavedvalなtsarko¸nyサービスのnaseln_tstva。Syarod getayマーシャlyudzyはі(bezumo¸na)でした。そして、іtak_yaはそのsprabaval_ dumatsです優先権-nshamにі、_mknul_syaはneshta zmyan_tsです、アルヤPra _kh dakhodzyats tolk_ glukh_yaіは頻繁なskazhonyya vodgalasaです。異なる集会文書(VKLのyak_ya zmeshchanaўmetryets)でkn_gaで¸syoのためにspraўbolshを出荷することў1pra事実zyamelnyya tsyazhba、asab_styyaイメージ、svyatatatstvіvyadzmarstvoのpra。賛成v_navaty uzhyval_sya roznyya pakarannі、af_tsyyny zakanada¸stvoへのyak_ya vyznachal_syaў大物stupen_でないとmyastsovym_ zvychayam_。そこのSyarod _kh naybolsh papulyarnayは、publ_chny luptso¸ka pastronkam_でした(ベルトts_が、vyaro¸kaです — 馬vuprazhaのchastka)樺і(vystoyvayenaў「カンі」)(ashyyn_kへの鉄、市役所stsyanaのprykavany lantsugはい)にііが、pakarayenaへのzaklyuchnaaへのヤクです — 1時間のabedn_ў1 Abo va¸s_kh市tserkvaの「vylezhivaniye kryzhy」。Asabl_va tsyazhk_ya zlachynstva karal_sya vygnanny z市(ban_tsyya)ts_ smertsyu。

Paslya smerts_ハンナYagelonk_ (1596) uladaln_tsay Kobrynaは、Zhyg_mont III Kanstantsyyaのzhonka(大公のa¸stryyskagのダーチャ)になりました。haraktaryzuyetsets narastanny katal_tskay ekspansіі(uvasablenny yaky byl_ ezu_ta)の時間都市іekanom_yay z 1605はい1635 Getyさんへのヤナ族valodat。

1654-1667 Racesііz Rechchu Paspal_tay、terytoryyu Belarus_の上のrusk_ya voysk_¸stup_l_のvaynaの1時間に、1654で。1655年のl_stapadzaで、手詰まりBrestam apynu¸sya S. Urusはvayavodaўです。そして、ここのyak_ razbіўが首長Pa¸l Sapeguです。Drug_はvayennyya dzeyann_ adbyval_syaўgetay pa¸dnyova-zakhodnyay chastets belarusk_kh zyamelを1660に調節します。そして、kal_ rusk_がHavansk_ zanyaўブレストのvayavodaです。アルヤpadze_にrechyshch zの_nshaaにhutka pavyarnul_ў-¸myashannyaがスウェーデン人ў、お金のvayuyuchyバコウўのためのyak_ya _mknul_sya pazhyv_tsets。Kobrynўakup_ravana shvedam_。そして、syuda¸vayshloのў1662は、VKL手詰まりkamandavanny元師Zharomskagaの集まります。dachaka¸shysyaはサービスに対するCaral支払いの無茶をしません。そして、shlyakht(「rakashena」)がその¸vakhodz_laўイアーゴ(k_nulasya rabavats karale¸sk_ya mayontk_)です。spustoshyl都市bolsh(chy papyarzdn_ v_z_tスウェーデン人ў)のゲタ。

NovyyaはXVIIIアートの耳にchakal_ zhykharoўKobrynshchynaўを悩ませます。suvyaz_ z Pa¸で、時代vystup_l_ suprats Shvetsy_へのyakyレッシュPaspal_tayaіRas_yaで、nochnayは1700-1721の戦います。Vayennyya padze_ znoўakhap_l_ベラルーシ。yae terytoryyuの上の1706のカルル12世z asno¸nym_ voyskam_¸varva¸syaで。Zakhopn_k_і_kh myastsovyya pamagatyya rabaval_ m_rnyya garada、nakladval_ kantrybutsy_。Tak_は、napatkaўіKobrynに薪を供給します。pazhyv_tsetsўの¸dalosya asabl_vaがgaradzhanでzbyadnelyしないMaradzyoram。naseln_tstvのneshmatl_kaaへの市場usyoの上のタダyany sagnal_。stayal_ shyben_ets、すでにはい、padrykhto¸kはいpakarannya smertsyuの_shla。zalozhn_kўbyl_іburgam_stra TorahsのSyarod。¸sa zberazhennі、yak_ya zastal_syaў_kh、ratuyucha zhyzz_同国人ўへのLyudz_ addal_。

Paslya 1709、parazheena Pyatr Iの地獄へのpatsyarpaўへのkal_カルル12世はPaltavayの手詰まりです、スウェーデン人byl_はBelarus_による放出されたzです。

zanyapad vytvorchasts_へのPapyaredn_ya戦争pryvyal_はいrazarennyaі。Agulny s_tuatsyya、krayenaへのyaky sklalasyaўgetyya dzesyats_goddz_ў、Kobryneのspravaの上のnepasrzdna adb_valasyaі。Gorad zakho¸vўMagdeburgskayeのfaktychnaが正しくそうであるtolk_、znakhodz_lasyaででなくamalにありますmag_stratの優れたўのためのkandydataў。3-for shlyakhta svavolstvoіは、rezkaga skarachennya spazhy¸tsoўですramyastvoіgandal zanyapal_。Ledz funktsyyanaval_ 2 tsekh_ — kravetsk_іkushnersk_。

Abvastryl_sya supyarechnasts_іpam_zh myastsovym_ feadalam_。Shlyakhta da¸なし¸ゾーは、magnatsk_yaіkarale¸sk_ya¸ladann_を侵しました。それが、¸bakіにtsarkvaであるとわかりませんでした。l_pen_ 1710 brestsk_先頭の1月でPakhom_yu Alyde¸詐欺(イアーゴのpaprakayuchaўhts_vasts_)へのmanastyrのSpaskagaのun_yatskagの_gumenへのp_sўのFryderyk Sapega:。.. mayomasts nespravyadl_va prysvoyvayesh、女性zab_rayesh、paddany prymushayesh、vykuraўのミツバチ」。

口ひげgetyyaトラブル、yak_ya padryval_ praduktsyyny pratsa garadzhanіpazba¸lyal_ _kh収入ў、uzmatsnyal_sya shyrok_m raspa¸syudzhvanny p'yanstvo。gramadstvoのmyastsovagaが似合ったDemaral_zatsyya nastolk_ v_davochnay vymushana byl_ prynyatsのuladaのそのўty zha 1710 spetsyyalny pastanova、yaky abmyazho¸vala dzeynasts shynkoўіprasledavat p'yan_ts。アルヤsamyya zhudasnyya vyn_k_ mel_ ep_demііに。猛烈なў1711であったMaravy poshastsは、palova zhykharoўKobrynのために、bolypを取りました。床へのmuzhchynskagのgoradza nal_chvalasya¸syago 690人への第1760の爬虫類ўで。

Zykhodzyacha z tagoはそのKobrynですヤクmagdeburgsk_都市zus_m perastaўprynos_ts収入、pavodla rasparadzhennya Caral Stan_slava A¸gusta Panyato¸skaga(1764–1795)への1766で、あそこのўはpazba¸lena samak_ravannyaを直します。Kobrynskaya magdeburg_ya pra_snavatは、第177の爬虫類ўです。Adnak Kobrynskaya ekanom_yaはヤク「stalova mayontak」Caral zakhavalasyaです、欲情іはpatrebaў-場所reargan_zatsy_を掃きました。Yoy zanya¸sya Anton_y Tyzenga¸z(1733-1785)、padskarb_ nadvorna l_to¸sk_(会計係)、terytory_ INCLの上のyak_ rasparadzha¸sya karale¸sk_m_ mayontkam_。Adm_n_stratsyyaは家政婦ііzですロック、yak_ znakhodzіўsyaўzus_m neprygodnyはキャンプです、syadz_bにperayshlaў、それがそうであったbuda¸n_tstvのヤエのpa¸dnyovay uskra_naを熱しているpabudavanyはTyzenga¸zのnepasredny naglyadaに手詰まりをしおれさせました。ここ、zhaўzakladzena vyal_k_は、規則的なstylіの公園です、そして、イアーゴda私がdarogu赤くするCobrynaの地獄pravyal_ pramy、absadzhany l_pam_。ヤナ族tsyagnulasya、vul_etsへのperatvary¸shysyaўと市場へのsamaga。女性ўが溶かしたyoyの上でTolk_¸syago nekalk_ shlyakhts_etsへのそのnalezhal_。syadz_bay zamatsavalasyaが(prychyにnado¸ga — はい、XXアート。)nazva Gubernya。地獄yae vul_etsはGubern_yalnayaのnazyvatsetsになりました(tsyaper taksamのヤナ族、ヤクіは公園(nos_ts _mya Suvorova)です)。

Tyzenga¸z us_m_ sposabam_は、ўmagchymasts_ pavys_ts収入karale¸sk_kh mayontkaўを矛で刺します。国内のsyalyan(budavў製造所)のためのヤンPrydumwaўnovyya pav_nnasts_。t.l.で、sustrel neadolnyya perashkodaのアルヤ・イアーゴpradprymalnasts davol_にhutkaіfeadalna kanservatyzm。vyoska戦争ўで、ep_dem_yіshlyakhetsk_kh不調和ўは、rabochy手(adchuval_sya nastupstva)を押収しませんでした。チャンネル(yak_ pav_nenўzluchyts Mukhavets z P_nay)のKapanの上のprymusov mab_l_zo¸val_の賛成tago mnog_kh zhykharoўKobrynshchyna。

XVIIIアートのsyaredzenaで。sheragaの上でカードўレチーPaspal_tay z'yav_lasya pramy l_n_yaチャンネル、prapanavўkarale¸sk_のyakogのプロジェクトが、地図製作者F.Chak_.ですzruchna budzaへの下駄が方法でzbozhzhな、木のі_nshy商品ўz Palessyaўbaltyysk_yaのzbytaのために移植するMerkavalasya。Pra gety F.Chak_ sprayektavaўイアーゴ・ルートMukha¸tsは、Prypyats_ z perasyachenny P_naの地獄はいです。Adnak、pachal_syaが働かせるkal_ў1775、kartagraf_chnyプロジェクトіrealnastsyuへのvyyav_yaasya _stotny rozn_tsa pam_zh。Motsna zabalochany myastsovastsは、外へprymus_la buda¸n_koўadmov_tsets地獄洗浄ですl_nіііfaktychn pa¸taryts私がドラッグするstarazhytnagのルートそのpachyna¸sya z Mukha¸ts Valok_のprytokのnevyal_kaga。地獄prybyarezhny vyosak Mukha¸lok_іVaratyn_chy — pa¸nochna¸skhod Kobrynの地獄の上の20kmのprykladnの下駄 — 張り出し燭台ўpachatakは、チャンネルです。

Paslya amal爬虫類ўtsyazhkay padnyavolnay prayets数千prygonny syalyanがよく働かせたdzevyats_da P_naのdabratsets。Nazva、チャンネルへのyaky hatsel_ dats — _mya Respubl_kі、ts_レチーPaspal_tay — pryzhylasyaにでなく、naseln_tstvのnavakolnaaは、zvatsイアーゴMukhavetsk_mになりました。

方法rykhtavalasya¸rachystaўprysutnasts_ CaralへのvodnagのAdkryzzyo getaga navaga。prykladza Katsyarynaの_mperatryets(padarozhzhў「再び得られる地面」のyaky zrab_la vyasny 1780)にパパ、razrad tyへの航海zは、そのkarystal_sya papulyarnastsyu syarod adukavanyです君主ў、カンzhnіўnya 1784の居住者の中傷ўのPanyato¸sk_によるStan_slaўA¸突風が、Belavezhsky pushcha.ですプラーツSharashova、ShcharchovaіあそこにKobryn dabra¸syada Garadza、yak_チャンネルのsvezhavykapanagのberazaの上の木のapynu¸syaへのパパvol_。船dasta¸lenaaへのchakalなzagadzyaのGaradtsa Caralで、stsyagaへのbaldakh_naіへのuprygozhanaa。人々へのV_dov_shcha prytsyagnut mnostvo(myastsovy shlyakhtaが誇示したuperadzaへの)。Grymnўstrel garmataにとって、іStan_slaўA¸突風は、デッキでіўにモルタルを塗ります。2kmを熱しているPraply¸sha、syalを熱しているあそこのvysadzіўsya Stone Shlyakhetskі(adkul nak_rava¸syaўzvarotna方法で)。チャンネル、chynaへのtak_m、百ў「aprabavanaのnayvysacheysha」。Magchyma(タモシャンター・イアーゴPoty stal_ nazyvats Karale¸sk_mへの)。そして、pershy¸daly nav_gatsyyuが、hutk_m時間p_nsk_ shlyakhts_ts-negatsyyant Matsvey Butrymov_ch.のグダンスクzrabіўのsamagの方法はいへのパパ新しい水ですチャンネルpaverylіのznacheena Karale¸skagaへのekanam_chnaaで、V_dats、イアーゴの傲慢vyb_l_のpakolk_ў1786は、メダルです。

1784のpaslya adkryzzya Stan_slがチャンネルўA¸突風Panyato¸sk_ znoўapynu¸syaである3つのverasnyaは、Kobryne(イアーゴSustrakalのdza deputatsyya zhykharoў)で運転します。g_story_で都市ますўaposhn_ v_z_t karanavanay人。Kobrynのカンіkarale¸sk_時間のPadyshoўはい居住者。

vyn_ka trokhでpadzelaўレチーPaspal_tay pam_zh Ras_yay、A¸stryyayіが、レッシュPaspal_taya perastat Prus_yay _snavats.のfederaty¸ny dzyarzhavaですそこにいた1795人のKobrynshchynaさんでdaレチーPaspal_tayの3ヘクタールのpadzelへのRas_iscaiのdaluchana _mpery_ paslya。

L.R.Kazloў

コメント