Klyashcha. Não abshchugi, não pavuki-parazita, e com autoridade ý Kobrynskim ao rayena

Hto i kali даý vyosets tal nazva, gistoryya não pomnits. Pershaye upaminanne um getaga paselishcha yosts em Kobrynskay ekanomii ý 1563 a um godza. Houve Bilra de ý a um syala até 11 двароý.

Em bolsh pozni hora com autoridade ý Charavachytskim de um klyucha, eu uladalnik syala de mim zyamel praz упраýляючага polski Karol. 3 1795 gaspadary vyoski з'яýляýся geral de Сувораý e filho de Iago zaty de Arkadziy, yaki a um krykh pazny syalo z zyamlyoy прадаý a Yang a Nyamtsevichu, brestskam marshalka.

E residente z de Kan de 18 Arte. syaly валодаý tipo Shadurskikh, znakamitykh магнатаý Rechy Paspalitay, zyamelnyya ýгоддзi yakix nalichvali aqui bolsh 600 dzesyatsin. Em hora geta em vyosets aquecimento de 150 жыхароý, um geta, mabyts, cabanas assim um empate forçado 30. Na maior parte de panskim um mayontka – 25 жыхароý i syam'ya uladalnika.

Hora захаваý em vayennay vikhury i partyzanets aposhni a casa Shadurskikh no syal de Klyashchy. Iago pomnyats yashche i syonnya. Bo ý 50-yya esteve escola, um dza não tolki vuchylisya hlopchyki i дзяýчынкi, Alya i zhyli настаýнiкi lá. A casa razbyaruts em pastroyki em 70-yya. Eu pabuduyuts nekalki дамоý, em yakikh i syonnya ý susednikh Ластаýках zhyvuts lyudzi. Vyalizny драýляны panski casa быý absadzhana a beza, konskim para mim castanheiros melkalisnay lipay. A Uletk tsvilo mnostvo kvetak. Jardim de Быý.

Usya syadziba z trokh бакоý houve um akhvachana lipavay aleyay (uma via de marcha) Pratsyag getay alei – 260 метраý. Nepadalyok, em um lado Lastavak, быý vadayom z peixe, z prystannyu i byasedkami. Na casa os быý descansam para kazhdadzyonnay malitvy. Lá imagens de viseli de Matsi Boskay de mim Santos drugikh. Zapalvalisya svechki. E sim dia narodzin Hrysta (25 snezhnya) skladvali vyartsep.

Em Senhores vyalikiya ezdzili sim um kastsyola de Kobryn ý são Santo. Para "polskim a horas" com autoridade pavyalichylasya. Houve um pabudavana em pênis do ulada polonês pachatkovy escola. Novo Polshcha aryentavalasya em normas заходняеýрапейскай demakratyi. Em um kamuna não zachynyali, zyamlyu i a um zhyvyol não zabipali. A moeda polonesa naquela hora stabelizavalasya. 3'yavilisya ashchadnyya banki. Svabodnyya lyudzi ekhali em zarobki ý a Ameryk o i Canadá. Assim zha sou vyartalisya livre sim cabanas. Grosha peravodzili ý blizheyshyya banki e прыехаýшы – ix zabirali. Kuplyali zyamlyu, inventar selskagaspadar-cha, zhyvyola, budavali zhyllyo.

3 koshykami yablyk sustreli чырвонаармейцаý vosennyu 1939. Em uma cabana zaprasili. Eu zdzivilisya ix a um zneshnyam vidu i a um vyglyad de cavalos. E kali davedalisya pra de um kamuna, portanto zusim znikli. Cavalos de Hilykh svaikh chyrvonaarmeyets zamyanili em dobryya, não pytayucha гаспадароý. Sal Z Saba prykhvatsili i praz yaki tydzen z'ekhali. Persh chy pryekhali em provisões z вiнтоýкамi chyrvonaarmeyets, syam'ya Shadurskikh de um z'ekhal de ý nevyadomy a um napramk, аддаýшы um grande chastka svayoy mayomastsi susedzyam z Кляшчоý de mim Lastavak. Deste modo, em uspamin. E praz паýгода, no 1940o, pachali syalyan zabirats em Bridewealth. Sem navios sledstvo i.
Em shchasets, z Кляшчоý não zabrali nikoga. Vidats lá não foi nenhum banco incluído актывiстаý, padkazali MKVD "ворагаý pessoas".

Prytsikhli ao syalena … E aqui uma lesma de 1941 sobre chygunkay z'yavilisya aviões, z kryzhami em kryla. Bombas kidali, eu não desbastando dzen. Fashysta ý Klyashchy não zaglyadvali, bo com autoridade staits ubok inferno darogi. Em um partyzanka z vyoski nikhto não пайшоý, não payshli i ý palitsai.

Nos fogos de um vayna não gareli. A Alya ý 1944o Saveta ý Armiyu zabrali bolsh dzesyatsi muzhchyn. 3 vayna não vyarnulisya três. E hto прыйшоý z vayna, вярнуýся sim syam'i e zyamli. Arali zyamlyu, platsili nalogi i radavalisya zhyzzyu. E aqui em 1948 a um novo ýлада godza começou stvarats um kamuna.

Bem Kama hatselasya addavats zyamlyu, Kan, vaca? E a maior parte de "dentes em palitsu"? Addali. Sa slyazami, моýчкi addali. Bo pomnili a um vyasn de 1940 hectares, um iaque zabirali em Bridewealth (naquela hora represiravanyya дамоý vyarnulisya, Alya não ýce). Kalgas nazvali "Chyrvona volat", em ruskay a mova "O atleta vermelho", inaksh – um gigante, o gigante, o titã … I ý kago ý a Galawa ýзнiкла tal ao slovazlucheena? Não entendo.

E praz nekator hora nekalki takikh "асiлкаý ab'yadnalisya ý kalgas "Shlyakh sim kamunizmu" (sim kamunizmu não dayshli e sim "ruchki" – um geta de um adnaznachn).

Em 60-yya sim cabanas syalyanskikh padvyali "bulbo de Ilicha". Pravyali radyyo. Eu ýсё sem groshay (em um kalgasa pratsavali para "pau"). 1966 a um godza tinha o pagamento barato ýведзена prayets. Eu Pomala lyudzi pachali kuplyap televizary, meblyu, matatsykla. E residentes ý de Kan do 80o vysypali da Cobryn's graveyka. Dzestsi ý de uma hora geta blizhey sim Кляшчоý (em Стаýпы) peranesli chygunachna prypynak.

Uvyali adpuski. Prafsayuz даваý magchymasts z'ezdzits "no Sul", em sanatoryi. Em Klyashchakh z'yavilasya pershy (em degelo de syonnya, eu adzinaya) o carro. Em zrabili 90-yya o projeto um empate forçado gazifikatsyyu a gases pryrodny. La de Кляшчоý nametsili i de mesets paralisam a um statsyyanarnaa gazaskhovishcha. Comitê de distrito de Persha sakratar tav. Kryvetski ý ýжо clube вiншаваý калгаснiкаý z "blakitnym palivam".

A mim o colapso rapta da URSS … em syonnya ý Klyashchakh de um pastayann a um prazhyvaa de um adn syam'ya пенсiянераý, e ýлетку para cozinhar no vapor дачнiкаý. Eu adna em ýсё syalo uma vaca. Duas vezes ý tydzen a um zayazdzhaa lá pryvatnik z a pão, drugi z a shyrpatreba. Adno shchasets, yosts telefonam a i televizar.

Eu yashche tsikavyya zvestki. Adnoycha, гадоý assim dzesyats a um tam, z Polshchy pryyazdzhali syuda nashchatki um aposhnyaga de ýладальнiка Кляшчоý – z ao tipo Shadurskikh. Hadzili em mogilki. Não sou ix i bachyla não um gavaryla z imi. A Alya sou eu bachyla a ý bach yakim um campo a um getaa ao pakhavayena znakamitaga nekali a um tipo. Aposhnyae de 1939 datuyetsets. Geta polski um cemitério "прыняý" pershy Shadurskikh em residentes de Kan 18 stagoddzya.


Casaco de seções de Shadurskikh

Havali Bilra do пакойнiкаý rico em syameyny sklyapa. Glyboka ý zyamli z tsegla vykladali ao zbudavayena de ý mimam assim 3 x 3 m, z nishami a ýбок, dza stavili a Thrun. Eu замуроýвалi. Sim замуроýкi krypili doshka z nadpisam ab pamerly. 3 getag de uma cripta быý uma saída, foram dois dzvyarey. Em "pakoi" viseli imagens de Santos. Foi mesets zapalvannya svechak i de mesets o pryklenchyts aparou abrazami.

Bolsh pozniya sklyapa byli são immured. Em Pershuyu susvetny soldados de кайзераýскiя, vidats, um direito de precedência magilkakh não hadzili. Eu myastsovyya lichyli a sacrilégio chapats resto dos mortos. Não o chuvats foi vandalizma i ý um partyzanka. Bo myastsovyya Bilra znali i pomnili que polskiya xavali gaspadara svaikh os mortos sem упрыгожанняý i adzenni simples ý. Em bolsh pozni hora lastavetski polski um cemitério que não desbasta dzesyatak гадоý kapali vândalos.

Em Ластаýках znayuts hto разбiраý sklyapa em mogilkakh de ý pabudova svaikh cabanas печаý. Tseglu, nadmagilnyya kamyani i a um agarodzh klali ý padmurki. Ouro de Shukali i, bo mnogiya magily byli razkopana. Tsyaper zha lá usyo grassed, hmyznyaky i byareznikam. Darogu da Mogilac peraarali. Em volta a um campo kalgasnaa.

Yashche i syonnya valyayutsets nareshtki um chugunnaga de um anyol em magile adnago z Shadurskikh. Urasli ý i grama kycki chygunnay agarodzha …
A Alya Adnu vivem ictotu htos z Shadurskikh пакiнуý em getay kobrynskay zyamli. Adna z myastsovy pakayovak inferno do Senhor naradzila dacha. Houve um geta de 1939 ý a um godza.

Cultivei gety prygazhunya em ý susednikh Ластаýках. Fui nastolki pryvabnay que desbastando z starshyn um myastsovaga de um kalgas dzelya yae i um zhonka пакiнуý … Uzho de um nyam em gety sveets ni tago starshyni, ni isto prygazhuni. A Alya ý ix narad-zilasya dacha, eu a um zhyva dzestsi ý de Kobryne.

2009.

MateriaisOs nossos parceiros