Sukhovchitsa

M_k_tav_chaўを分類するKol_shny syadz_ba。1563の¸pam_nayetsetsўp_smovy kryn_etsのUpershynya。syadz_ba倉庫¸vakhodz_l_ syadz_bnaのはい1939は、家、sherag gaspadarchy pabudoў、公園、庭、sazhalkaです。Syadz_bnaは、ハウスўdra¸lyana、adnapavyarkhova、dra¸lyany slupaの上のガーナ人へのz nevyal_k_mです。

1939で — syadz_ba razmyashcha¸sya perasylnaのmesetsの上の1941人は、aryshtavanyのためにポイントします。第2のsusvetnay syadz_bna vaynaの1時間に、ハウスўは燃やされます。syadz_ba razmyashchalasyaのsavstsk_時間でzhyvelagado¸chyが耕作すること。Tsyaperは、bezgaspadarna(zanyadbana)の駐車します。_m時間-myashchayezza letn_ラガー暴力的な作品ragatay zhyvyolaのLetam。公園rastuts akayetsі、カエデ、クリ、l_pa、Baz、オークіで、_nshyya l_stsevyyaは育ちます。手詰まりがそうする¸l_kіの上の公園Reshtk_ patrabuyuts uzyazzyaにdzyarzhava akhov。

写真

連絡先


ナビゲーション

捜してください

我々のパートナー