Zhukhovtsa

Starada¸ny syadz_ba。沙市ブレスト-M_nskを熱しているZhukha¸tsaの世紀の¸skhod地獄の上のRazmeshchana。Zakhava¸sya syadz_bna家(XVIIIアートのカンのpabudavanaў居住者)。z dreva。vysok_mの上のpramavugolnaの計画のBudynakはpadmurka(adnapavyarkhova)です。そして、chatyrokhskh_lny毛皮のコート(spachatka gontavy、paslya鉄)にカバーされます。住宅ものは、住まれたmyastsovym_ zhykharam_です。

nevyal_k_を駐車してください。2ヘクタールを熱しているイアーゴreshtk_ skladayuts。syadz_bnyへのPobach zは、丸い形のsazhalkaに住宅を供給します。公園rastuts l_pa(クリ)で、それはくっきりしたі(シデі_nshyya l_stsevyya種類)です。手詰まりがそうする¸l_kіの上の公園patrabuyuts uzyazzyaへのハウスіreshtk_で、Syadz_bnaはありますdzyarzhava akhov。

写真

Zhukha¸tsa。家のsyadz_bnagのGalo¸na正面

連絡先


ナビゲーション

捜してください

我々のパートナー