コブリンに関する記事:1917 - 1941

vystupleena syalyan 1933への¸zbroyenaaへのNavasyolka¸skaye。

4zhnіўnya 1933の上のvystupleena syalyan adbylosyaў夜z 3への¸zbroyenaaへのNavasyolka¸skaye。lopalなtsentra padzy apynul_sya vyosk_ Pa¸、Navasyolkі、pavetのKobrynskagaのgm_naのBelskіDarapeev_chy Navasyolka¸skayで。

ekanam_chnagіのglybokagの背景に対するprakhodz_lのパフォーマンスが、kryz_sўm_zhvayennay Polshchy.へのsatsyyalna-pal_tychnagaですBastaval_ rabochyya Lodz_іBelastoka、ワルシャワのmetal_sta、プールのvugalnagのDambro¸skagaのgarnyak_ S_lezіііshakhtsyora。abarona sva_khでvayavodstvoの正しいўpa¸stal_ dzesyatk_数千syalyan Kraka¸skaga。Nespakoynaは、іўZakhodnyay Belarus_でした。Brestchynaの上のUskladn_lasya s_tuatsyya。Zvychaynay z'yavay stal_ masavyya m_tyng_іzabasto¸k_ rabochy、demanstratsy_ bespratso¸ny、sutychk_ syalyan z sekvestrataram_іpal_tsyyay。

                                                                      L. Bagdanovich A. N. Blyayan

                                                                     A. R. Grabayla M. G. Maroz

Kamun_stychnaya Partyya Zakhodnyay Belarus_(KPZB)のaktyv_zaval revalyutsyyny促進のgety umovaで。1 praguchaにつき1933でўzakl_k KPZB uzmatsn_ts nastup supratsの中央委員会rezhym(baratsb syalyan Kraka¸shchynaへのprayav_ts sal_darnastsіpadtrymats)へのpolskaga。

組合moladz_ Zakhodnyay Belarus_ M_kha_l TabaryskіのBrestchyna prybyl_ adkaznyya rabotn_k_ KPZBіKamun_stychnagaの上でVyasna 1933、M_kalay Dvorn_kaўіReg_naカプラン(sapra¸dnaa _myaіはprozv_shcha Zosya Tsytrynです)、yak_yaはakty¸na¸klyuchyl_syaўrevalyutsyyny作業です。ma_l_pen_でおしゃべりのk_ra¸n_tstva Dvorn_kavaіカプランに手詰まりKPZBのkam_tetのakrugovagの手詰まりFranopal(Natural SciencesのロシアのAcademyのBrestsk_)prayshl_ narady-kanferentsy_ Brestskaga。pratestなsyalyan Brestchynaへのrasheena raspachats shyrok_ya aktsy_にprynyata、ukhvalenaは計画pravyadzennya masavyですmayontk_で耕された土地ўsyalyanパネルў、asabl_va prygnyatal_ syalyanがそうであったyak_ya。Vyrashyl_ pachats z pameshchykaўMalache¸sk_kh(Bulkovの世紀)。4zhnіўnyaの上の、そして、zbor abral_世紀Radvan_chyへのmesetsへのキャンペーンpryznachyl_。M_rny shesets、argan_zava¸shysyaўコロン、Radvan_chyのplanavalasya prybyts、Bulkovのadtul。ブレストへのm_tyngўBulkov rushytsへのPaslya pravyadzennyaは、masavyにm_tynga syalyan Brestchynaで、銀行prynyats udzetを取り入れました。KPZB Vas_l Laskov_ch、Feados_y Chara¸ko、M_kha_l Charnak、Luk'yan Puchyk、Lyavonts_y Bagdanov_chі_nshのprapagandystsky kampan_yu¸klyuchyl_syaメンバーで。
                               A. P. Sakharchuk

pav_nnのAdna zコロンは、pharm_ravatsetsўPa¸lopal_でした。Lyavonts_y Bagdanov_chのKPZBのpadraykomのvyoska 3zhnіўnya prybaўsakratar Pa¸lopalskagaで3 getay metay、人々z chlenam_ KPZBіへのyak_ pravyoўは、zakl_kaўです賛成パフォーマンス。時代z Rygoram GrabaylamあそこににPa¸lopal_のzanya¸sya argan_zatsyyay syalyan。Darapeev_chy nak_raval_sya Matsvey Grabaylaі_laryyon Alshe¸skіとўNavasyolk_で — Alyaksey GrabaylaіAlyaksey Guzyuk。そこのPerad _m_は、タスクargan_zavats syalyanіprybytsがlopalなzborўPa¸にmesetsの上でvecharaにそうするpasta¸lenaでした。Pa¸lopalなіのパッドvechar(lopalなskryzhavann_道Pa¸の上の) — Navasyolk_ — Darapeev_chy、死体syalyan kolkastsyuを集めますprykladna 100 chalavek。syalena abstralyal_ジャンKnaro¸skagaのpal_tseyskagaへのzbor navasyolka¸sk_yaへのmesetsのdarozaはいにパパ、velas_pedzaўNavasyolk_ paslya vykanannyaの上のyak_ vyarta¸syaは、タスクўDarapeev_chakhのsluzhbovagaです。k_nўvelas_ped(sluzhbovyバッグі百ўutsyakats)へのPal_tseysk_。utsyokўの1時間に、あそこのўは傷つきます。

                                                                                     A. Kazlovich R. M. Matsyuk V. M. NikanchukのT. S. S. Bagdanovich

                                                                                    K. L. Grabayl E. S. Gryshkevich A.S.のM. Pilipukのアイテムマルチューク

revalyutsyynyへのAkhoplenyyaは、rukhatsetsўRadvan_chyのsyalena vyrashyl_¸zbro_tsetsіtolk_ paslya getagaに走ります。Praguchaўzakl_k razzbro_tsは、NavasyolkakhのBelskuіrazgram_ts pal_tseysk_ pastarunakのasadn_kaўです。2つのグループのPa¸stantsa razdzyal_l_sya。Adna z Alyaksandr Blyayanのskladza(M_kalaya Maroza)で_kh、Stsyapan GrytsukіアンドレイSakharchuk nak_ravalasyaўは横のNavasyolakです、統合された銀行razburytsはl_n_yuにそのzvyazvatを電話で知らせますvyoska z KobrynamіDz_v_nam。Syalyan sp_laval_ nekalk_は、slupoў(pravada perab_l_ syakeray)に電話をかけます。pa¸stanetsўのAdnachasova他gruia(nekalk_は、dzesyatkaўchalavekです)razzbrayennyaにasadn_kaўに賛成のnak_ravalasyaўBelsk。Apo¸nacha asadn_k_ Kaz_m_r Ksensk_(_nstruktar vayen_zavanay argan_zatsy_ Stralets)、Frants_shakパトカіアンドレイVyzhyko¸sk_ byl_ razzbroyena。時代z _m_ўNavasyolk_へのKsenskam _sts_へのSyalyan zagadal_。

                                                                                                                                    F. A. Nikanchuk A.は、あなたです。i. F. SakharchukのRogach

戦うPolsk_ya¸ladaўNavasyolkakh byl_¸ゾーgatovyyaはい。指揮官Dambro¸詐欺腹筋syalyansk_m bunetsへのzdolaўdabratsetsはいpastarunkaіpavedam_tsへのParanena pal_tseysk_ Knaro¸sk_。Adm_n_stratsyya gm_naіpal_tseysk_ya zabarykadz_raval_syaўはgm_na budynkaです(akruzhany syalyanam_で家znakhodz_l_sya pal_tseysk_ya Dambro¸skі、SlyanokіKnaro¸skі、sakratar gm_na Zeler、イアーゴは兄弟іですzhonka z dz_ets)。pa¸stanetsўadchyn_ts dzverのpatrabavayenaの上でpraguchўvystratのgm_naのbudynka。Stralyaў指揮官Dambro¸sk_。taksam adkazal_ vystralam_のSyalyan。Kamendantўsama momantがそうであったaposhn_成功するzvyazatsets z Dz_v_nam(abstano¸kіpapras_ts dapamog_(paspel_ yashche pashkodz_tsがl_n_yuに電話で知らせないsyalena)へのdalazhyts)のパパ電話。perastrelkaが燃やしたタイ時間まで。ヤナ族pratsyagvalasya z perapynkam_ nekalk_ gadz_n。ўは、傷ついた_van K_tselです。syalyan skonchyl_syaカートリッジで、優先権が小屋に泊まらせるヤナ族razyshl_syaのdosv_tkaの上のі。Zbro_ў_khは、それでした小さい — nekalk_前のv_ntovakіは、p_staletaўです。Rygor Grabayla、M_kalay Maroz、アントンP_l_puk、¸skhodの上のAlyaksey Bagdanov_chі_nshyya nak_raval_sya(ソ連(それが働かせた_mは、myazhのためにperaysts_を湧き出させます)の)。perakhodへのgetagの1時間に、ўは傷ついたAlyaksandr Blyayanです。

Ran_tsay 4zhnіўnyaўvyosk_ gm_na prybyl_ pal_tsyyaіzha¸ner。Kobrynsk_mіで、susedn_kh pavetaは、stanov_shchのasadnaaへのab'ya¸lenaでした。Karnay ekspedytsyyay kamandavaўnachaln_k sledchaga¸pra¸lennya kam_sar Budz_nsk_。1時間のpravyadzennya patsyf_katsy_(uts_kham_rvannya)karn_k_ razb_val_ўpecha小屋іkom_na(raskryval_ salamyanyya strekhі)で、穀物іは、zmeshval_ z pyasky Abo abl_val_ガザ、adzeenaへのrezal_іpal_l_、lamal_ meblyuіb_l_ posudに粉をかけます。Dzesyatk_ chalavek byl_ aryshtavana。zag_nўパーベルP_l_puk(K_syalyo¸tsaのRybna暖房世紀の農場の)へのperastrelets z pal_tsyyayで。sledstvo vyaskovy muzhykoўstav_l_ў流(dynamamashyna)іの1時間に、_nshは優先権10にうれしいです — gm_na dvaraіz yaeの15のchalavekは、udzeln_kaўがそうするvoknaўです反乱apaznaval_ガス、vykarysto¸val_ elektrychna。sledstvo hodza _vanマルチューク、ピョートルKryganchuk、Lyavonts_y Bagdanov_ch、Rygor Ts_mashchuk、_van K_tselі_nshへのMotsna patsyarpel_ў。lyutavўsledcha Uladz_m_r Mazurkev_chのAsabl_va。Aryshtavanykh k_nul_ўkobrynsky turma。ヤナ族rykhtaval_はutsyokўの計画です、アルヤYonにとって、ўは開けられます。8つのpa¸stanetsўbyl_ addadzenaが、vayenna-palyava手詰まり法廷です — Lyavon Bagdanov_ch、Alyaksey Guzyuk、_van K_tsel、Syamyon Kazlov_ch、_van L_skov_ch、ラマンMatsyuk、Vas_l N_kanchuk、Rygor Ts_mashchuk。KPZB Reg_naカプランのkam_tetのakrugovagのBrestskagaの時代z _m_ sudz_l_ sakrataraに。Kobryne z 2パセ9 verasnyaўのprakhodzіўは、tsyaperashnyag rayaddzet法廷m_l_tsy_のbudynkaです。Syalyanamўsmyarotnaは、prygavorです取り出します。

sudzaの上の公然たる非難іўの検察官Yatsunsk_:「¸syoy Kamparty_ Polshchyのための親切なレッスンへのbudzaへのpaveshayenaへのpakarayena prazへのSmyarotnaye」。KPZBіgramadskasts kra_na razgarnul_広い所kampan_yuパパvyratavann_ zhyzzya asudzhany。asab_st M_kalay Dvorn_kaўのgetagのためのShmat zrabіў。narodnagのpratestを誉めているPrakats_lasya magutny。Polypchyのp_smўz patrabavanny vyzval_ts asudzhany pastup_l_ўkantsylyaryyu prez_dentaのTysyacha。Polsk_ya vymushana¸lada byl_ adstup_ts。Smyarotna prysudўは、とって代わられたpazhyzzyovy znyavolenny z pazba¸lenny gramadzyansk_khです正しいў。カプランprygavaryl_は、賛成第15の爬虫類ў_urmaです。Yashche 24 pa¸stanets atrymal_パパ10 — 12の爬虫類ў。Znyavolenne yany adbyval_ўturmas V_lnі、Sedltsaў、Vronak、Rav_chaў。zag_nўピョートルKryganchukへのturmaで。自由vyyshl_ў1939の上で。

Syalyansk_は、pa¸stantsam_ atrymal_ shyrok_ gramadsk_ rezanansі¸vayshl_ўg_storyyuの上の反乱іsudovaばか症ですヤクadz_n z naybolsh vyadomy vyzvaleenaへのsatsyyalnaaへのnatsyyanalnaaіのためのpratso¸ny Zakhodnyay Belarus_のep_zodaўbaratsba。

ワ族¸zbroyeny棚lenn_¸dzeln_chal_:_laryyon _gnatav_ch Alshe¸skі、Syamyon _gnatav_ch Alshe¸skі、Fyodar Markav_ch Alshe¸sk_(世紀Navasyolkі)、Lyavonts_y Bagdanov_ch、Alyaksandr M_kalayev_ch Blyayan(世紀Navasyolkі)、Dzyam'yan M_kalayev_ch Blyayan(世紀Navasyolkі)、Alyaksandr K_rylav_ch Bukrab(世紀Navasyolkі)、Alyaksey Rygorav_ch Grabayla、Kanstants_n Lyavontsyev_ch Grabayla、K_ryla Rygorav_ch Grabayla、Matsvey Grabayla、Rygor Grabayla、E¸dak_m Syamyonav_ch Gryshkev_ch、Stsyapan Grytsuk(世紀Navasyolkі)、Alyaksey _l_ch Guzyuk、Maks_m Kuzm_ch Guzyuk、JacўVas_lyev_ch Dzyam'yanka、ザグレブのEmyalyan Pa¸lav_ch、Syamyon Stsyapanav_ch Kazlov_ch、_van Syamyonav_ch K_tsel、ピョートルGardzeev_ch Kryganuk(世紀Navasyolkі)、_van V_ktarav_ch L_skov_ch、ラマンL_tv_nenka、M_kalay Georg_ev_ch Maroz(世紀Navasyolkі)、アンドレイSyamyonav_chマルチューク(世紀Navasyolkі)、_van S_darav_chマルチューク(Navasyolkі)、ラマンM_k_tav_ch Matsyuk、Vas_l Markav_ch N_kanchuk(世紀Navasyolkі)、Feados_y Ambrozyev_ch N_kanchuk(世紀Navasyolkі、アントンLazarav_ch P_l_puk(世紀Navasyolkі)、パーベルM_khaylav_ch P_l_puk(世紀Navasyolkі)、アントンYaka¸lev_ch Rogach(世紀Navasyolkі)、アンドレイPatseev_ch Sakharchuk(世紀Navasyolkі)、_van Feadosyev_ch Sakharchuk(世紀Navasyolkі)、Artsyom _l_ch Stsepanyuk、JacўN_kanorav_ch Tratsyuk、Matsvey Maks_mav_ch H_nets、Rygor Yur'Ev_ch Ts_mashchuk、_van Pyatrov_ch Ts_baro¸sk_(世紀Navasyolkі)і_nshyya。

学校のbudynkaの上で、pasta¸lena pomn_k (1967)の世紀Navasyolk_の¸shanavayena pamyats_ pa¸stanetsўの上で — 浅浮き彫り(1983)。zberagayutsetsўmuze_ Navasyolka¸skay syarednyay学校のpa¸stayenaへのprのMateryyala。

A. V. Dronets。

コメント