Kobrynsk_ya karan_「コダック」

godzaўへの1828でadz_n k_lametrのための15のk_lametrўKobrynの地獄іにとても賛成のMatzoのmayontkaが無茶をすることty myasts_n、私が送るdza、naradzіўsya Uladz_slaўMalakho¸sk_。それの上で、Matzosの時間は、300のnaseln_kўを熱しているまで生きました。Malakho¸sk_ya byl_¸ladaln_kam_ 415 dzesyats_n zyaml_。bl_zkaが権限StrygavaであったZus_m — tsentr volasts_。そらbyl_ pravasla¸ny tsarkva、¸pra¸leena、国家vuchyl_shcha、学校、hlebazapasna magaz_n、karchmaіbrovarへのvalasny。

nabyvўのhatnyag navuchannya Uladz_slaўMalakho¸sk_のPaslyaは、ベーダўSv_slatskay g_mnazіі(方法ўznos_nのPetsyarburgsk_m _nstytuyetsのzaty)です。Menav_tўPetsyarburguイアーゴapanaval_ _de_ valnalyubstvo、іはあそこにそこのmenav_tです。そして、我々はіўsya z Kastusyom Kal_no¸sk_mを学びます。

そして、K. Kal_no¸sk_のgodza¸znachatіўpa¸stanetsўへのkal_ў1862、Malakho¸pryklўshmat namagannyaўのsk_、vystupleenaへのgetaaへの銀行peratvarytsを取り入れますVA、¸にとって、zyamlyuіのためのpa¸stayenaへのsyalyanskaaへのseras_yskaaは、そうします。pa¸stanetsўV_ln_のnachaln_kのposadへのローンўのMalakho¸sk_通りの下駄時間に。plechaのイアーゴのІは、木のўty(人々への篭pa¸stanets l_chyl_ naybolsh v_navatym_ perad)のvyrasheenaのために、tsyazhky adkaznastsを置きました。Zrazumela、¸lada側へのそのような「zachystka」vykl_kat byazl_tasny zhorstkasts z。

Malakho¸sk_は、百ўpradsta¸n_ky K. Kal_no¸skaga(pa¸stanetsўのためのzaymayuchysya購入іdasta¸k zbro_)の、myazhaのためのタモシャンターўzhnіўn_ 1863 adpravіўsyaに、Kyon_gsbergで、nebyaspechnのzastavatsetsのV_ln_で、1dzaにつき距離のとても穴、ўを論じます。敗北pa¸stannyaへのPaslyaは、aryshtへの穴¸dalosya(vyal_k_yaペニーのために、v_dats)pazbegnutsです。І、atryma¸sha angl_ysk_ pashpart、あそこにLondanのvyekhaў。穴は、第36の爬虫類ўでした。

Londane Stで。stvaraўのMalakho¸sk_は、ulasny f_rmaです、爬虫類ўyaeが知っていたі¸ゾーpraz pyats¸sya E¸ropa。そして、zayma¸syaは、fotaspravayにzyamlyakな我々のものです。_nzhyner(Malakho¸詐欺¸dalosya znachna¸daskanal_tsばか症fatagrafavannya)へのヤク。映画のFotaplasts_nk_あそこのzamyanіўは、bromserabryをカバーしました。fotaspravaへのsusvetnayのYagonaye adkryzzyo vykl_kat peravarot。ゲタў1878。

roznyya kra_na(prapano¸vayucha svayo adkryzzyo)の百ўvyyazdzhatsのUladz_slaўMalakho¸sk_。abm_nўあそこににіRas_yu。prakhodz_l Useras_ysky vystava(Malakho¸skaga navat uznagarodz_l_ medalyom)のgodzaへのMaskvaў1882へのKal_ў。Nevyadoma、ts_堆積の上でpryyazdzhaўMalakho¸sk_通り小さなradz_ma。mayontka、nape¸n、yashche byl_ zhyvyya batsk_ Abo hto zでrodz_chaў...

_dza zayzdrastsへのza¸syodaの時代sa栄光へのアルヤに。Znayshl_sya tyya、htoイアーゴ「セットアップіў」。Pachal_sya sudovyya pratsesa。V_nイアーゴにdakazal_でない。アルヤに教訓がў魂を巻いたこと見つけました。Іが、ヤクvyn_kです — samagubstvoへのskonchaўzhyzzyoのジュネーブMalakho¸sk_へのgodzaўへの1900で。そら、іpakhavana。І、mus_ts、shukaaへのyagony mag_la¸ゾーn_khtoでない。

そして、tsyaper nakontな「コダック」。f_rmaの光がそうすることができた¸vesの上のZnakam_tayはbytsにіででなくす、kal_はgetyカートリッジですprydumaўzyamlyakな我々のもの — l_tv_n z-パッドKobryna Uladz_slaўMalakho¸sk_(_myaリオーナVarnerkіの上のpashpartaへのz angl_ysk_m)。そばに、それがそうであったShtoは、地獄にMatzoのmayontkaを見つけましたなんと手詰まりKobrynamがあるでしょう?

そして、n_choga!Navat kamenya z padmurka。そのようなnyamўmyastsovyのІprozv_shchaは、davedn_kに電話をかけます。Malakho¸sk_のprozv_shchaへのnyam zのmog_lkaの上のІkamenya。Yosts tolk_ nevyal_ky davedkaў「Entsyklapedy_ g_story_ベラルーシі」。…

N_naマルチューク、Narodnaya Volya紙、18.01.13

材料我々のパートナー