コブリンに関する記事:1941 - 1945

voragの後ろのZmagal_syaў

terytory_ Kobrynshchyna¸dzeln_chal_ sotn_ savetsk_kh gramadzyanの上のRukhへのpartyzansk_mで。Kozhna z _khは、baratsba sprav z nyametska-fashystsk_m_ zakhopn_kam_に、vazhk_¸kladўを持ち去りました。N_zhey pryvodzyatsets karotk_ya zvestk_ pra ty、hto asabl_va vyznachy¸sya、zmagayuchysya z akupantam_。ゲタіbayets partyzansk_kh pharm_ravannyaў、razvedchyk_-padry¸n_kі、partyzansk_ya suvyaznyya、san_tara。Nekatoryya z _kh zag_nul_ўBai、Dnya Peramog_ svetlagのアルヤbolshasts dazhylaはい。

AZARChUK _van Vas_lyev_ch、レーヨンの世紀Myafyodav_chy Kobrynskagaのnaradzіўsyaў1922。vayna(partyzanskag zluchennyaのsuvyazna partyzansk_kh喜びўBrestskaga)のVyal_kay Aychynnayのўadny z argan_zataraўkamsamolskaga padpollyaў爬虫類。1943のpartyzan喜び_mya Kato¸skagaの3つのkastrychn_k。pra vykanann_の1944のsakav_kaのZag_nўに仕事のbayavoga。

AMELYANYUK Vas_l M_nav_ch。terytory_ Zakhodnyayベラルーシіの上のZayma¸sya padpolnay dzeynastsyu(znyavolenaўturmaの3匹目の爬虫類のなんとў1928のўaryshtavanaіだろう)。1941で — 1942は、stvarenn_ g_artyzansk_khのudzeln_chaўですDakhla¸sk_mで喜びў木。ўsuvyazny、atradza _mya Chapayeva(sa studzenya 1944 _mya Pastavalava)へのpartyzansk_mのvayavўのz l_penya 1943はいl_penya 1944。Udzeln_k vyzvalennya Kobryna地獄fashystsk_kh zakhopn_kaў。1945のmab_l_zavanaўChyrvonuyu arm_yuіnak_ravanaў218-aで、連隊suvyaz_は、radystaにそうします。Uznagarodzhana medalyam_。Kobryne(Kasyaへのashchadnayのpratsavў)のvayna zhyўのPaslya。

Antonav_ch(voblasのM_nskayのnaradzіўsyaў1919)のASTRAVUH M_kalay。Natural Sciences、ヴィレッジ会議のpratsavaўstarshynyoy Pav_zze¸skaga、paznyのロシアのAcademyのDz_v_nsk_で1 pryekhaにつき1940でў — tavarystvoのspazhyvedkagのselskagのstarshynyoy Pav_zze¸skaga。argan_zatsy_ partyzansk_khの¸dzeln_chўのvaynへのVyal_kaya Aychynnuyuで喜びў(ўsuvyaznyに)。partyzanam-razvedchykaへの19万4300のўで。vykanann_が仕事を課すzag_nўpraへのVosennk 1943。

BAZhADOMAЎM_kalay Georg_ev_ch、naradzіўsya¸1916g.uv。voblasのKuybysha¸skayのレーヨンのYagadnaye Sta¸rapolskaga。正面の上のdobraakhvotn_ka payshoўへのvaynўl_pen_ 1941へのVyal_kaya Aychynnuyuで。akruzheenaな、ўuzyataўのはしごіўがそうするパッドVyazmayは、それを落します。Baranav_chyの¸chastkaの上の1時間のperavozk_ vayennapalonnyで — Lyasnaya¸tsyok zは、tsyagn_kaです。1943のpartyzan喜び_mya ShchorsaのZ sakav_ka。1943年のkrasav_kaで — atradza _mya Kato¸skagaへのpartyzansk_mの1944年のkrasav_kに、pal_truk。ma_で — l_pen_は、1praにつき1944のznakhodzіўsyaў、Uznagarodzhana medalyam_のKP(b)B.のBrestsk_m地下地方向け委員会を確保します。Z 1945zhyўіは、Brestseのpratsavaўです。

BARYSYUK DZM_TRY Stsyapanav_ch、レーヨンの世紀Turnaya Kobrynskagaの1899のnaradzіўsya。第1のsusvetnay vayna znakhodzіўsyaўevakuatsy_の1時間に。オートメーション化した職場ііのChyrvonayの1922年の優先権の第3の1917。1923のvyarnu¸syaў世紀Turnayaで。KPZB z 1925のメンバー。ラガーのために、kantsentratsyynaのbaratsba suprats akupatsy_ Polypchay Zakhodnyay Belarus_ўaryshtavanaіznyavolenaўByaroza-Kartuzsk_へのpadpolnayの¸dzetは、そうします。Dzのudzelaへのpra vayn akty¸nyへのVyal_kaya Aychynnuyuで。 S. Turnyansk_ antyfashystsk_ kam_tetのstvoranaのBarysyukaўl_pen_ 1941。Padpolshchyk_ vyal_は、レーヨンのKobryneіvyoskaで、パパstvarenn_ antyfashystsk_khのkam_tetaўを働かせます。そして、Rukhўへのpartyzanskagが、kraі(partyzanのためのzb_ral_ I zbroit)である。そして、slukhal_がradyyopryyomn_k zvodk_ Saўіnfarmbyuroへの優先権である、yak_ya raspa¸syudzhval_ syarod partyzansk_khは、喜びўですrayona、dasta¸lyal_ўKobryn。Turnyansk_ antyfashystsk_ kam_tetはatradaіへのpadtryml_vaўsuvyaz z us_m_ t_artyzansk_m_ですそのレーヨンのterytory_ Kobrynskagaの上でdzeyn_chal_、そして、atrada _mya Suvorava P_nskagaへのtaksama zはpartyzanskaga zluchennyaです。dz. S. tolite saへの時間vypla¸k_のgのzag_nў13.3.1943へのBarysyukは、snaradaです。Chyrvonaga Stsyagaの賞への¸znagarodzhanaのPasmyarotna。

GA3IN VAS_L Pyatrov_ch、レーヨンL_petskay voblasのSha¸skoye Lebyadzyanskagaの村のnaradzіўsyaў1920。ヘラSavetskaga Sayuza (1945)。オートメーション化した職場ііz 1939へのChyrvonayで、gran_etsの上でBelarus_でўに間に合ってください。gのvaynaўadny z prygran_chnyインゲンマメў27.7.1941のVyal_kay Aychynnayの耳ではしごіў、最高(adkul utsyok)はそうです。atradza _mya Kato¸skagaへのpartyzansk_mのVayavaў:kamandz_r addzyalennya、uzvoda。第1のBelarusk_m fronetsの上の3つのchervenya 1944。18.7.1944 V. P. ba_のGaz_nは、Byaroza暖房radava gの農場のpabl_zaですvarozha cellas kulyamyot(prasunutsets naperadのtavaryshaへのchyはいўmagchymasts sva_m)へのサマラ(voblas.のValynskayのNatural SciencesのロシアのAcademyのRatna¸sk_、Ukra_na)zakraўsva_mの村。gによる24.3.1945は穴です。そして、それはpasmyarotnのSavetskaga Sayuzのzvayena Geroyaに流用されます。

                                                             M. G. Bazhadomaўdz. S. Barysyuk

GORBACh M_kha_l Pyatrov_ch、前者のnaradzіўsyaў1923は、mayontka Saveykі(voblasのNatural Sciences M_nskayのロシアのAcademyのKletsk_のtsyaper)です。vayn partyzansk_ suvyaznaへのVyal_kaya Aychynnuyuで。Vyasna 1943は、German_yuによるprymusovyyaの作品ўの上の取り出されたakupantam_です。1943のutsyokのkastrychn_kaで、partyzanaに喜び_mya Kato¸skagaへの百ў。オートメーション化した職場ііのChyrvonayの1944年の3つのkrasav_k — kulyamyotchyk、razl_kへのkamandz_r。vayna II stupenі(medalyam_)のAychynnayの賞へのUznagarodzhana。

                                                                       M. P. Gorbach Z. Z. Dzenisyuk

Zakharav_ch(レーヨンの世紀Myafyodav_chy Kobrynskagaのnaradzіўsyaў1922)のDZEN_SYUK Zakhar。parabkaへのPolshchyўのskladzaへのperyyad znakhodzhannya Zakhodnyay Belarus_ўで、自国のvyostsaのsakratary地方のyacheyk_ KSMZB。adna¸の時間の1940-1941でlenchyがDnyapro¸スカ-Bugsk_mの上で¸znachalvўのチャンネルを動かすことショックkamsamolsky brygada。vayna padpolynchykのVyal_kay Aychynnay、kam_tetaへのnaladzіўsuvyaz z Turnyansk_m antyfashystsk_m、パパdaluchenn_ kamsamoletsўのprayetsへのvyoўの第3の耳にとって、賛成baratsba supratsは、ўをakupantします。atradza _mya Kato¸skaga、razvedchyk、padry¸n_kへのasobny partyzansk_mの第3の1943。賞Chyrvonayゾークі(medalyam_)へのUznagarodzhana。pratsavўstarshynyoyのvaynaのPaslyaは、garadsky kamunalnay Kobrynのgaspadaretsで、ヴィレッジ会議です。

DUZhUK _van _vanav_ch、レーヨンのKal_nk Kobrynskagaの世紀のnaradzіўsyaў1915。vayn zへのVyal_kaya Aychynnuyuで1942のpartyzanのkastrychn_ka喜び_mya Chapayeva、potyグループstarsha padry¸n_koўが、brygada _mya Chapayeva.の喜び_mya Pastavalavaですchal zІの上のGrupa。І。Duzhuk padarvat 13 eshalonўzライブs_layіtekhn_kayばかіўはn_ka、chygunachnaa palatnoへのz razburat時代、shmat回のўzn_shchat l_nііtelefonna-telegrafnay suvyazіです、世紀Stry_はba_ z g_tlera¸tsam_ўをしおれさせました。vyzvalenn_ KobrynaのUdzeln_chaў。vaynaのAychynnayの賞にUznagarodzhanaのstupenに私і、medalyam_。レーヨンの「Peramoga」Kobrynskagaのkalgasaのbrygadz_raへのpratsavўのvaynaのPaslya。

DULKO Kanstants_n E¸dak_mav_ch、voblasのrayena BrestskayへのKamyanetsk_mのnaradzіўsyaў1922。ZakonchaўP_nsky selskagaspadarchy学校。atradza _mya Chapayeva、suvyazna、padry¸n_kへのpartyzansk_mのvayn z 1942へのVyal_kaya Aychynnuyuで。プッシュちゃん手詰まりadkhon 18 eshalonўvoragaのK.E.Dulkoの3つのudzelaに、zn_shchana 13 a¸tamashyn。3つはオートメーション化した職場ііのChyrvonayで1944の夏を過ごします。そして、64ヘクタールのartyleryyskagのskladzaのvayavaўが棒asobnay prots_tankavay brygadaです。vyzvalenn_ Kobryna(Prybaltyk_)のUdzeln_chaў。Uznagarodzhana medalyam_。pratsavўstarshynyoy kalgasa「kamun_zmへの方法はい」、ヴィレッジ会議のstarshynyoy Zaleskaga、sakratary partargan_zatsy_ kalgasa _mya Dz_m_trovaのvaynaのPaslya。

ZAREMBA Pa¸la¸nのV_ktoryya、radz_lasyaў1923の上でV_tsebskuの。1942で、paslya zakanchennya spetsyyalnyは、zborへのコースўAsobaga Belaruskagaです、sa spetsgrupay padry¸n_koўが、nak_ravanaўBaranav_tskaya voblasts.ですstudzen_で、1943sa¸tvorana作業は、partyzansk_ atrad Kastrychn_k(partyzansky brygada Pershamayskayaのyak_ўma_ 1943 uvayshoў)を強制します。varozhyに、eshalonў、アイテムZhaludokを熱している橋、zn_shchenn_ telefonnay suvyazі、razburenn_ケーブルslupoўを吹き飛ばしているV.P.Zaremba¸dzeln_chatў。padry¸ny spravaへのnavuchannya partyzanのためのperavedzenўpartyzansk_ atrad Grozna(brygadza「BSSRの25年め」へのpartyzanskayのsa snezhnya 1943)の1943のl_stapadzaで。Udzeln_chalaў「vayenaへのreykavay」、_nshyアクションsupratsはakupantなўです、pra vykanann_の耳l_penya 1944で、仕事のbayavogaは傷つきました。Uznagarodzhana medalyam_。第3には、博物館_mya Suvoravaのvayenna-g_starychnagのKobrynskagaのnavukovy supratso¸n_kaにとって、1944はpartyynay raboyetsの上にありました。死なれたўma_ 1993。

Alyaksandr Emyalyana¸n ZUBROVA(KAVALChUK)、レーヨンのマツーラKobrynskagaの世紀のgのnaradz_lasya 12.8.1928。3つのuzn_knenny partyzanskagは、Rukh suvyaznyになりました。1943(katarzhnyya作業ўGerman_yuの上のkal_ akupantなnameryl_sya vyvezts_ moladz)年の耳で、時代z _nshym_ kamsamoltsam_ vyosk_へのA.E.Zubrovaはpayshlaўです。そして、木のіはpartyzanskagのファイターになりました。そして、喜び_mya K_ravaはtaksama san_tarkayでそこでありました。Antopalўによって手詰まりと戦うKal_ў時間は、傷ついたdrug_ numarですrazl_k(tolk_が戦うためにイアーゴZ分野に外へ持っていかなかったヤナ族)にkulyamyotnagaアルヤіにkulyamyotを熱しているzamyan_la。Udzeln_chalaўBaiのchygunetsの上でdyvers_yakh、そして、パパzadann_のўstudzen_ 1944は、Brestskay voblasts_のRukhへのpartyzanskagの本部です正面へのl_n_yuのためのhadz_la。partyzana nazyval_ yae「byasstrashnyさん」のNezdarma。vayna II stupenі(medalyam_)のAychynnayの賞へのUznagarodzhana。AntopalіのPaslya pratsavat vayna telefan_stkay、potyўKobrynіはいは、perayekhalなpashpartystkayを1992に売りました。

                                                         A.E.Zubrova(Kavalchuk)K. K. Kra¸chuk

KAVALEUSK_ Ya¸世代_vanav_ch。1940で — 1 pratsavaにつき1941レーヨンのKobrynskagaの学校のPav_zze¸skayのdyrektaraへのў。ヴィレッジ会議の第3のpershy vayna禅naladzіўsuvyaz z bylym_ supratso¸n_kam_ Pav_zze¸skaga。stvarenn_ partyzansk_khのUdzeln_chaўは、喜びўです。atradza _mya Kato¸skagaへのpartyzansk_mの第3の1943。タスクvosennyu 1943のZag_nўpra vykanann_ bayavogaに。

KOSHAL Rygor M_khaylav_ch、voblasのSmalyav_chy M_nskayのnaradzіўsyaў1909。Zakonchaўコースgalo¸ny bukhgaltaraў(1933)、P_nsk_ kaaperaty¸na-harchova労働者の能力。Syanno V_tsebskayでvoblas状態にあるPratsavaў。peravedzenaўの1939のkastrychn_kaで、galo¸のposadの上のKobrynは、bukhgaltarのBelgandalplodaagarodn_nのm_zhrayonnay朗詠者を悩まします。partyzansk_ atrad _mya Kato¸skaga(上級dyvers_ynayが集めるў)の1943のpayshoўで、partyzanaіへの1942のustanavіўsuvyaz zで。Pomstsyacha、fashystsk_ya zakhopn_k_ 11 verasnya 1943 rasstralyal_ syam'yu R.M.Koshalya — zhonka Efras_nnya Afanasye¸naіtra_kh malaletn_kh dzyatsy — Alyaksandra、ValeryyaіM_kha_la。正面へのl_n_yuのためのvyyshўのatradaへの時代zへの1944で

KRAUCHUK Kanstants_n K_rylav_ch、世紀のnaradzіўsyaў1917。TatarstanのレーヨンのMamadyshskagaのそり、dza syam'yaは、z時間ўから逃げているўでした第1のsusvetnay vayna。第1920の爬虫類syam'ya vyarnulasyaўKobrynで。brygada _mya Chapayevaのatradza _mya Chapayevaへのpartyzansk_mのvayavўの1943の賛成chervenya 1944の3つのsakav_k。mnog_kh partyzansk_khアクションでUdzeln_chaў、¸syo vyznachy¸syaのためのアルヤBolshは、ヤクpadry¸n_kです:イアーゴRakhunka 23 varozhyya標準上で、uzarvanyya Abo pushchanyyaは、手詰まりadkhonです。vaynaのAychynnayの賞にUznagarodzhanaのstupenに私і、medalyam_。レーヨン(Kobryneのpazny zhyў)の世紀Dakhlava Kobrynskagaのpratsavўlesn_kyのvaynaのPaslya。

KRA÷CHUK Ts_mafey M_khaylav_ch、レーヨンのnaradzіўsyaў世紀Turnaya Kobrynskaga。ўRacesііから逃げることの第1のsusvetnay vaynaўの1時間に、vayenaへのgramadzyanskayのprymўudzet。KPZBのpadraykomのpadpolnagのraboyetsの¸dzeln_chўのradz_maの上のPaslya vyartannya。1940で、ўはrayenaカリウムガスにargan_zavўKobrynsk_mをくすぐります。zhnіўn_ 1941ўadny zでargan_zataraў、世紀Turnayaのkam_tetのantyfashystskagのpadpolnagaは、kam_tetのchalの上の百ўとしての1942で、sakratarのnamesn_kaに選ばれます。karn_kaі(yak_ya akruzhyl_世紀Turnaya)への1時間のperastrelk_ zの1944年のZab_ta 19 krasav_k。

                                                        Ts。 M. V. V. Kra¸chuk-MitskinのKra¸chuk

                                                             dz. K. M. M. LameykのKuryshka

KRA÷CHUK-M_TSK_NAボルガ川Vas_lye¸na、レーヨンの世紀Turnaya Kobrynskagaのnaradz_lasyaў1910。男性Tsへの時代zへのzhnіўn_ 1941で。 M. baratsb supratsへのKra¸chuk uklyuchylasyaўは、akupantなўです:1pra varozhyyaなzb_rala _nfarmatsyyuは、і、dasta¸lyalaўKobryn l_sto¸k_ sa zvodkam_ Saўіnfarmbyuro、uzry¸chatkaとpaznyを中隊に編成します — m_na、色あせたag_tatsyyu syarod vayennapalonny、グループpolsk_kh pal_tseysk_khへのdapamagla peraysts_はいpartyzan、yak_ya sluzhyl_ўkobrynskay指揮官のオフィス。紙іへのpryvoz_lの3つのKobrynaўTurnuyuはkap_rkaです。そして、Katsyaryna L_so¸skayaによるperadavat yoyでした、yakyはパパzadann_です。そして、kam_tetのantyfashystskagaはgeb_tskam_saryyaetsでperakladchytsayに間に合いました。Paslya g_bel_はV. V.の1944のkrasav_kへの夫ўです。そして、時代z dzetsm_へのKra¸chuk-M_tsk_nはpayshlaўpartyzansk_ atradです、razvedchytsayでした。zakhopn_kaўがうろたえさせたrayona地獄fashystsk_khで、Paslya vyzvalennyaはありますKobryneіの家がそうであったdz_tsyachaイアーゴzagadchytsay。1946のperayekhatўPadmasko¸eで。Pakhavanaў世紀Pamerlaў1988さんTurnaya。

KURYSHKA DZM_TRY Kuzm_ch、レーヨンのBalota Kobrynskagaの世紀のnaradzіўsyaў1904。chygunetsの上のKobryneのpratsavўのvaynaのNapyaredadn_ Vyal_kay Aychynnay。Balotaのvayna耳vyarnu¸syaў世紀で、chyrvonaarmeyetsへのdapamogへのakazvaўはakruzheenaへのそのtrap_l_ўです、argan_zatsy_ partyzansk_khのudzeln_chaўは喜びўです。3つのl_penya 1943はいl_penya 1944 partyzan-razvedchyk喜び_mya Kato¸skaga。Uznagarodzhana medalyam_。KobryneのpratsavўのvaynaのPaslya。1984のPamyor。

Traf_mav_ch(レーヨンのSukho¸chytsa Kobrynskagaの世紀のgのnaradzіўsya 20.3.1927)のKUTs M_kalay。1942で — メンバーpadpolnay antyfashystskayへの1943のўは集まります。そして、suvyazny partyzansk_khが喜びў_mya Charnaka、_myaフルンゼ、_mya Stal_naです。オートメーション化した職場іі(第115のgvardzeyskay dyv_zііのstralok)のChyrvonayの第3の1944。1948で — 体unutranyのўで1 pratsavaにつき1980ありますspraў。Uznagarodzhana medalyam_。

LAMEYKA M_kha_l M_kalayev_ch、voblasのBrestskayのレーヨンの_vatsev_tskagのV_shnyo¸kの世紀のnaradzіўsyaў1919。vayna syam'ya M. M.のVyal_kay Aychynnayの耳で、Lameyk_ akazvatはchyrvonaarmeyets(akruzheenaへのyak_ya trap_l_ў)へのdapamogaです。そして、zb_ralaіperadavatは死体へのzbra partyzansk_mです。suvyaz z partyzanam_ファシストў1942 rasstralyal_ syam'yu Lameyk_のために。3 verasnya 1942ミスター。M_kha_l M_kalayev_chは、ファイターです喜びў_mya Shchorsaі「Savetskyベラルーシ」、zが1944年のkrasav_kの1943のはいのkrasav_kaです — partyzanskagが、喜び_mya Kato¸skaga.ですChyrvonaga Stsyaga(medalyam_)の賞へのUznagarodzhana。機関車depoブレストのpratsavўのvaynaのPaslya。gのzag_nў17.2.1977へのTrag_chna。

LEVA RYGOR Vas_lyev_ch、レーヨンのBalota Kobrynskagaの世紀のnaradzіўsyaў1913。pratsavўstarshynyoyヴィレッジ会議のPaslya¸z'yadnannya Zakhodnyay Belarus_ z BSSR。vaynaファシストrasshukval_イアーゴのVyal_kay Aychynnayの耳でaktyv_stのヤク。chyrvonaarmeyets、akruzheenaへのyak_ya trap_l_ў、ўsuvyazny partyzansk_kh喜びў_mya Suvoravaі_mya K_rava.へのdapamogへの時代z _nshym_ patryyotam_ akazvaўにpartyzanaに喜び_mya Kato¸skagaへの百ўのl_pen_ 1943で、グループへのzmaga¸syaўaperaty¸否。ba_ z fashystam_のzag_nўへの1944年のkrasav_kaで。

LYaChOЎAlyaksandr Vas_lyev_ch、レーヨンN_zhagarodskay voblasのSon_n Balakhn_nskagaの世紀のnaradzіўsyaў1907。はい、Brestsk_m ablvayenkamayetsでvaynaўのVyal_kay Aychynnayの耳に間に合ってください。Brestseの黄砂のUdzeln_chaў。akruzheenaのはしごіў、ўは、それが落した傷ついたі¸zyataў(adkul utsyok)です。atradza _mya Kato¸skagaへのpartyzansk_mの1944年のkrasav_kの1942のはいの3つのsakav_k。Uznagarodzhana ordenam_ Chyrvonaga Stsyaga、vaynaのAychynnayのstupenに私і、medalyam_。1944で — Brestsaへのgaspadarchay raboyetsўの上の1970。

MURA÷SKAYA(AVYARK_EVA)Pelageya Maks_ma¸na、voblasのSvyardlo¸skayのレーヨンの_rb_tskagのHudzyakovの世紀のnaradz_lasyaў1903。男性、vayennasluzhachy、レーヨンのpryekhatў世紀_myan_n Kobrynskagaへの時代zへの1939で、vayskovay chasts_のpratsavalなmashyn_stkay。時代z _nshym_ zhanchynam_ zへのvaynaのVyal_kay Aychynnayの耳でvayennaga garadka perayekhatўvyoska。partyzanaіに1942 suvyaz z、partyzanskagのsuvyazny ustanav_laを持ちます喜び_mya Chapayeva。Paslya stvarennyaўstudzen_ partyzanskay brygada _mya Chapayevaは、幌馬車隊にsan_tarnagのnachaln_kaに、1 pryznachanaにつき1944でした。Udzeln_chalaўvyzvalenn_ Kobryna地獄fashystsk_kh zakhopn_kaў。Brestsaへのvayna静脈іpratsavalaўKobryneіのPaslya。

MYaChYKAЎKanstants_n M_khaylav_ch、voblasのGomelskayのレーヨンの世紀Chabatov_chyブダ-Kashalyo¸skagaのnaradzіўsyaў1916。農学者へのpratsavўのtekhn_kum (1935)のselskagaspadarchagのPaslya zakanchennya Danetskaga。Chyrvonuyu arm_yuとしての1939のpryzvanaўで、Brestsaに第125のstralkovyのўに棒ўを出してください。Brestseのvayavўのvaynaのむずがゆさdzen Vyal_kay Aychynnayで、poty時代z _nshym_に増卒塔婆ў、pushchaのakruzheenaўBelavezhskayのはしごіў。グループskladza z 15 chalavek perabaz_rava¸syaўDakhla¸sk_のPazneyは、木です。1941年の3つのl_stapadは、pravyalなnekalk_アクションsupratsのakupantなўを集めます、brygada _mya Molatava P_nskagaのuvayshlўpartyzansk_ atrad _mya Suvoravaの1942のl_stapadzaでpartyzanskaga zluchennya。 K. M. Myachykaўuznachatіўdyvers_yna-padry¸nyグループ、uzarvalな24のvarozhyya eshalona、4つのchygunachnyya骨折り仕事、第2がロックするpadarvat、zn_shchyl sp_rtzavod、7kmのtelegrafnay suvyazі、udzeln_chatў8 Baiの1943の賛成chervenya 1944のkrasav_kaで、yaky zはあります、zakhap_laは45-m_l_metrovy garmataі200 snaradў、5つのa¸tamatў、40のv_ntovak、7000のボスўです。 K. M. Myachykaўpravodzіўag_tatsyynyは、syarod naseln_tstva、raspa¸syudzhvaўl_sto¸kі、バッグўperakanatsіpryvests_ўatrad 15 chalavek、yak_ya sluzhyl_ўpal_tsy_を働かせます。dvum ordenam_ Len_naのUznagarodzhana(賞Chyrvonayゾークі(medalyam_)への)。

NESTSYARUK Maks_m M_k_tav_ch、レーヨンのPav_zza Kobrynskagaへの世紀のnaradzіўsyaў1904。vayna¸klyuchy¸syaўのVyal_kay Aychynnayの耳で地下baratsba。第3の1942の賛成1943ўsuvyazny partyzansk_kh喜びў_mya Shchorsaі_mya Kato¸skaga。1943年のkastrychn_kaのZag_nўに。

N_K_TS_N ALYAKSEY Dzm_tryev_ch、naradzіўsyaў1920VA Ulyana¸skay voblastsі、第1のsusvetnay vaynaのў時間を避けているdza batsk_ byl_ў。Kobrynshchynaの上の爬虫類ўsyam'ya vyarnulasyaの第1920の耳で。KSMZBとpraz年のメンバーへの第16の爬虫類ў百ўで — sakratary yacheyk_。1939のpryznachana starshynyoyのPaslya¸z'yadnannya Zakhodnyay Belarus_ z BSSRはkam_tetўのsyalyanskagのメンバーへのre¸komaіです固有のvyostsa Kastrychn_k、paznyはPeravesseの世紀のzagadvaўpachatkovay学校です。vayn(軍隊іへの時代zへの増卒塔婆ў)のKal_ Vyal_kaya Aychynnaya、Kobrynshchynaの上のakruzheenaіvyarnu¸syaのはしごіўがそうであったアルヤは、始まりました。木のіdaluchy¸syaの時代z adnavyasko¸tsam_-kamsamoltsam_ payshoўにとって、賛成partyzanskayは、大尉のS. Grytsenkі(pushchaのyaky baz_ravalasyaўRuzhanskay)を集めます。adny zインゲンマメўの1942で、グループはznachnyya条線を招きました。そして、zag_naўі自体がkamandz_rでした。Tyyaは、ベース¸tvary¸syaへのyaeの上のma_ 1942のそのzastal_sya(ab'yadnal_sya z grupay P.V.Pranyag_na)ですdzeyucha atrad _mya Shchorsaのasobna。Pazney A. dz.partyzansky brygada「Savetskyベラルーシ」іўzal_chana va¸zvod padry¸n_koўのN_k_ts_n perayshoў。kamandz_ra razvedvalna-dyvers_ynayグループへの1943のpryznachanaで、オートメーション化した職場ііのyaky vykonvala zadann_ razvedupra¸lennya Chyrvonay。Grupa baz_ravalasyaўGrusha¸sk_mが、木、kam_tetaへのpadtryml_vat suvyaz z Turnyansk_m antyfashystsk_m、atrada _mya K_ravaіpadpolshchykam_ Kobryn.へのpartyzansk_mですGadz_nn_kavyya m_naіtolite、peradadzenyya grupay A.D3。N_k_ts_na、¸zryva af_tserskay gasts_n_etsўKobryneのためのpryznachal_sya、本部tankavay dyv_zііі_nshy dyvers_y。l_pen_で1944がіyae kamandz_r udzeln_chal_ўvyzvalenn_ Kobrynshchyna地獄fashystsk_khを集めることzakhopn_kaў。vaynaのAychynnayの賞にUznagarodzhanaのstupenに私і、medalyam_。pryzvanaўChyrvonuyu arm_yuのカンl_penya 1944の居住者で、黄砂ワ族Ushodnyayプルスііのudzeln_chaў。demab_l_zavanaの1945のsakav_kへの傷ўのPaslya。Kobrynshchynaの上のVyarnu¸sya。Zakonchaўped_nstynut Zavochn、nasta¸n_ka g_story_へのpratsavў。2000のPamyor。

A. dz.muzeiのNikitsin(右の上のctaits drugi)。

PETRUKOV_CH _van Arsenyevich、レーヨンの世紀Barshchy Kobrynskagaのnaradzіўsyaў1920。padpolynchykaへの百ўのvaynaのVyal_kay Aychynnayの第3のpershy禅。darucheena partyzanへのadkaznaaにVykonvayucha、ruk_のはしごіўは、akupantなўです。Kal_ zakavanagaўlantsug_І。 A. Petrukov_cha vyal_はいshyben_ets、padaspel_ partyzanaіvyrataval_。partyzansk_ atradの3つのgetagachasaあそこのpayshoў。イアーゴRakhunkaの上で、19のuzarvany varozhy eshalonўіshmat g_tlera¸expiration of term of serviceўが、ありました。l_nііブレストの上のchygunachnay stantsy_ Te¸l_の上の13のchervenya 1944の上の夜で — 息をのむようなeshalonな、アルヤўza¸vazhanaのvarozhagのchargovagを吹き飛ばすことにM_nskあそこのrykhtava¸syaはいіakruzhana。G_tlera¸tsa hatsel_¸zyatsІ。 A. Petrukov_chaўは、彼になりました生きます、syabaіへのsnaradaへのuzarvўのアルヤYonにvoragaў。Len_nの賞への¸znagarodzhanaのPasmyarotna。

RYFER GENRYKH Melkh_yorav_ch、rabochay syamの世紀Valrot(navakoll_さんカッセル(German_ya)で)のgのnaradzіўsya 24.9.1913』і。1939のўdemab_l_zavanaўnyametsky arm_yuで、後部のchastsyakhでўに間に合ってください。ロシア人のKobrynsk_のオートメーション化した職場ііprybaўへのskladza akupatsyynayの1942で、Natural SciencesのAcademyはakhova chygunkіでўに間に合います。そして、stantsy_の上のdzyazhurnyがl_nііZhab_nkaの上のNatterです、 — Baranav_chy。Partyzana naladz_l_ z _m suvyazіはパパzadann_です喜び_mya Chapayeva G. M. stantsy_の上のkrusheena tsyagn_koўへのargan_zavўのRyferはNatter、boyeprypasa partyzanaへのperadavў、Rukh tsyagn_koўへのzvestk_腹筋です、k_shennyのためのratsy_іのためのbatareyk_はl_khtarykaў(爆破m_nのためのyak_ya vykarysto¸val_sya)です。1944で、_m naglyad(brygada _mya Chapayevaのpartyzansk_ atrad _mya Arlovaのpayshoў)のための¸stanav_lのkal_ゲシュタポ。uznagarodzhanaへのantyfashystskayの¸dzetのために、vayna自我のAychynnayの賞へのbaratsbaは、Kobryneでvayna zhyўのPaslの踏み出します。B. 9.1979g.のPamyor

SALYA Andrey Ts_mafeev_ch、レーヨンのBalot Kobrynskagaの世紀のnaradzіўsyaў1900。vaynのVyal_kaya Aychynnayaは、Pav_zzaにイアーゴў世紀を見つけました。1943で — 1944のўsuvyaznyはpartyzanskagです喜び_mya Kato¸skaga、zb_rўіはpartyzana zvestk_へのperadavўですpr dyslakatsyyu akupantなўіI zbroit。Uznagarodzhana medalyam_。

Andreev_ch(レーヨンのBalota Kobrynskagaの世紀のnaradzіўsyaў1924)のSALEY M_kalay。ped_nstytut (1954)のGomelskagaのvuchyl_shch (1952)іg_starychna陣容のvayenna-pal_tychnaaへのZakonchaўLen_ngradskaye。百ўpadry¸n_kyのma_ 1943でpartyzanskaga喜び_mya Kato¸skaga、vykonvўzadann_のpastayannaは、優先権を吹き飛ばしているshasheyny道іchygunakです。partyzanaіイアーゴBatskaへのdapamagўのAkty¸na — suvyazna A. Ts。Salya。Paslya vyzvalennya Kobrynshchyna地獄fashystsk_khは、zakhopn_kaўM. A. SalyaўpryzvanaўChyrvonuyu arm_yu(NKUSのprayetsў体のpoty nak_ravana)です。1954のdemab_l_zavanaで、vyarnu¸syaўrodnyya myasts_na。1959で — 1 pratsavaにつき1976レーヨンのK_syalyo¸tsa Kobrynskagaの学校ў世紀のdyrektaraへのў。Uznagarodzhana medalyam_。

                                                              M. A. Salya M. T. Sv_rydzyuk

SV_RYDZYUK M_kalay Tarasav_ch、レーヨンのTurnaya Kobrynskagaの世紀のgのnaradzіўsya 27.4.1925。vayn z l_penya 1941へのVyal_kaya Aychynnuyuでメンバーkam_tetのantyfashystskagのTurnyanskaga、partyzanskagのpoty suvyaznaが、brygada _mya Chapayeva.の喜び_mya Arlovaですsheraga bayavy aperatsy partyzan supratsのUdzeln_chaўが、zakhopn_kaў(vyzvalenn_ Kobryna.)です¸znagarodaの5月。体unutranyのpratsavўのvaynaのPaslyaは、addzelўkamunalnay gaspadarkіのzagadchykaに、spraўですsatsyyalnaga zabespyachennya rayvykankomのKobrynskaga、starshynyoyはレーヨンのkalgasa _mya Zhdanava Kobrynskagaです。

SVYaTLOЎM_kalay Pyatrov_ch、voblasのLen_ngradskayのレーヨンの世紀Vdul_ Volasa¸skagaのnaradzіўsyaў1920。第3には、オートメーション化した職場іі(第1のフロンティアの上のstralokとしてのサーブў)へのChyrvonayの1940人は、pagran_chnagのBrestskagaの喜びを掲示します。gran_etsの上のvayn sustreўへのVyal_kaya Aychynnuyu。adstupўna¸skhod、ўkantuzhana、それのはしごіўの3つのreshtkam_ svayoy chasts_は、いっぱいです(utsyok)。kosa¸sk_yaのPayshoўは、おしゃべりです。partyzanaへの百ўのverasn_ 1942で、kamandz_ra addzyalennyaに、喜び_mya Kato¸skaga(ўradavy)asobag addzetのnachaln_kのpamochn_kaに喜び(zは、1944年のkrasav_kの1943のはいのkastrychn_kです)。エージェントへのzab_ta gestapa¸sk_mの1944の6つのkrasav_k。「advagaのために」¸znagarodzhana medalyomのPasmyarotna。

                                                                         M. P. SvyatloўIn.І.S_dzyak_n

S_DZYAK_N Vas_l _vanav_ch、voblasのSarata¸skayのレーヨンのMatsvee¸ka Balako¸skagaの村のnaradzіўsyaў1921。1941年の3つのsakav_kは、No.9858(Belarus_としてのterytory_の上のBaiのudzeln_chaў)に、branyatankavay chasts_でўmekhan_kam-vadz_tselyに間に合います。SlutskのrayenaへのakruzheenaўへのLetam 1941 chasts trap_laў。In.І.S_dzyak_nは、レーヨンの世紀Utsyos Baranav_tskagaの違法なzhyўです。atradza _mya Kato¸skagaへのpartyzansk_m、radavyへのspachatkaў、poty kamandz_ra addzyalennyaのvayavўの1944のkrasav_kの1943のはいの3つのsakav_k。1944年の3つのkrasav_kは、オートメーション化した職場ііにChyrvonayでўに間に合います。1945のpaslya kantuzііのkastrychn_kへのDemab_l_zavanaў。Uznagarodzhana ordenam_ Chyrvonaga Stsyaga、II stupenіのvaynaのAychynnay、Chyrvonayゾークі、medalyam_。

S_LUEK JacўYak_mav_ch、レーヨンの世紀Yagalk_ Kobrynskagaのnaradzіўsyaў1923。1942の賛成studzenya 1944ўsuvyaznyの1時間のfashystskay akupatsy_ z vyasnaで、sa studzenya 1944は、partyzanskagのファイターです喜び_myaフルンゼbrygada _mya Stal_na。1944のatradのsakav_kのカンの居住者でsavetsk_でvyyshaў背中。載って卑しいnekalk_khは喜びўўstvorana partyzansk_ atrad _mya 25-goddzya Savetskayベラルーシіです、praはyakogўYaの本部です。あなた。S_lyuk。Udzeln_k vyzvalennya Kobryna地獄fashystsk_kh zakhopn_kaў。第3には、dzeyuchayの1944は職場ііを自動化しました、ўはtsyazhkaです。そして、krasav_ka 1945 Uznagarodzhany medalyam_さんのzakoncha vaynўに、負傷者はそうです。学校受付і(レーヨンのstarshynyoy kalgasa「ІІra¸da」Kobrynskaga)の地区委員会のKobrynskagaの_nstruktaraへのpratsavўstarshynyoy Petska¸skaga(ヴィレッジ会議ўのYarom_tskaga)のvaynaのPaslya。

partyzana(padtryml_vaўsuvyaz z moladzyu世紀Agarodn_k_)へのCOWARD Vas_l. 3 16爬虫類ўdapamagaў。耳verasnya 1943 V. TrusіV. Kam_saruk sabral_ nekalk_ v_ntovak(kulyamyot)で、shmatは午後にボスўіですnyametskay akhova peraprav_l_¸syoの鼻に手詰まり下駄tseraz chygunkaўpartyzansk_ atrad。Ne¸zabava V.カワードpryyshoўはいpartyzanに。baratsb suprats partyzanへのVyasna 1944 g_tlera¸expiration of term of service¸zmatsn_l_。Byarozn akruzhyl_ファシストの世紀のadny z hutaroўの上のV. Trusの1944年5月のsyaredzenaで。zmagl_ zakhap_tsイアーゴ・ライブіpadpal_l_が耕作しないVorag_。 V. agnіでTrus zgareў、アルヤがzda¸sya.ででなくす

TURAWEZ Jacў_vanav_ch、PetrykўでvoblasのGomelskay状態にあるnaradzіўsya 7.11.1924。時代z syam『yoyは、adna¸lennyaのためのブレストのpryekhaўですチャンネルDnyapro¸スカ-Bugskaga』への1940年の耳で。batsk、マツォーі、2へのvayna syam'yaファシストrasstralyal_のVyal_kay Aychynnayの耳で、syastrへの兄弟ўіと私は、evaku_ravatsets(vosennyu 1942.І)を維持しませんでした。Tura¸tsu¸dalosya¸tsyacha。Staraselsk_ atrad(3つのchervenya 1943 atrad _mya M. M. Charnaka)でPryyshoў、zは1943のpartyzanのkastrychn_kaです、razvedchykはpartyzanskag zluchennyaの喜び_mya Kato¸skaga Brestskagaです。オートメーション化した職場ііのChyrvonayの1944年の3つのkrasav_k。Uznagarodzhana medalyam_。vuchyl_nm、pazny軍のakadem_yu、_nzhyner-palko¸n_k、vykladchyk VNUのvayennaaへのzakoncha vaynaўのPaslya。

FAT対象者ЎピョートルP_l_pav_ch、Maskveのnaradzіўsyaў1924。時代z mats_іmalodshym_ bratam_への17のchervenya 1941は、世紀Garadzets Antopalskaga(tsyaper Kobrynskі)のgosts_はいsvayakoўのpryekhaўですrayona。akup_ravanay terytorіの上のvayna akaza¸syaのVyal_kay Aychynnayの耳で、百ўsuvyaznyのne¸zabavaが、喜び_mya K_rava.です3つのverasnya 1943 razvedchyk partyzanskaga喜び_mya Kato¸skaga、prymaўіapratso¸vaўzvodk_ Saўіnfarmbyuro。1944年5月3日の上ではい、1946年のkastrychn_kaは、オートメーション化した職場ііにChyrvonayでўに間に合います。energetychna _nstynut Pasl(addzel vymyarennyaўіvymyaralnay tekhn_k_ pra _nstytuyetsのzagadchykaへのpratsavў)のdemab_l_zatsy_ zakonchaўMasko¸sk_。Uznagarodzhana medalyam_。

HARYTANYuK _van Vas_lyev_ch(世紀のradzіўsyaў1922の上の)。レーヨンのKobrynskagaのエンターテイメント。akup_ravanay terytory_の上のvayna akaza¸syaのVyal_kay Aychynnayの第3の耳に。suvyazna partyzansk_kh喜びў_myaフルンゼі_mya M. M. Charnakaの3つのchervenya 1942はいl_penya 1944。vyzvalenn_ Brestskay voblasts_地獄fashystsk_khのUdzeln_chaўは、zakhopn_kaўです。Uznagarodzhana medalyam_。

HOM_CH Vas_l Andreev_ch、レーヨンのSychov Zhab_nka¸skagaの世紀のnaradzіўsya 13.10.1923。buda¸n_tstva abaronchy zbudavannyaўの¸dzeln_chўのvaynaのVyal_kay Aychynnayの耳への第3の1940のはいは、手詰まりBrestamです。時代3 syamへの耳akupatsy_で』Chachyna(レーヨンўのZhab_nka¸skagaのmyazhaіKobrynskagaの上のrazmyashcha¸sya)、partyzanのためのnadzeyny prytulkaへのpratsyaga¸syoy vaynaўの上のyak_、病気のasabl_va paranenyіの農場のyoy zhyў。razvedvalna-dyvers_ynayが集めるskladzaへのatradza _myaフルンゼbrygada _mya Stal_naўへのpartyzansk_mのvayavўの1942の賛成l_penya 1944の3つのkrasav_k。zn_shchenn_ 7 varozhy eshalonў(m_n_ravўの4つのasab_st)(8つのshasheyny mastoў)でUdzeln_chaў2つのサイトўが、4つのadkryty Bai Z akupantam_.のpalatn(3つのvarozhy garn_zonўの敗北)のchygunachnagaですvaynaのdvum ordenam_ AychynnayのUznagarodzhanaのstupenに私і、medalyam_。Paslya vyzvalennya Brestchyna地獄fashystsk_khが、Kobryn、植物のkanservavagのKobrynskagaのaddzelのsyrav_nnagの_nspektaraへのpratsavўの1951へのz、z 1967のNKUSの体のzakhopn_kaўサーブўです — M_zhkalgasbudzeのmaystraに。

TS_MOSH_N ALYAKSANDR Pyatrov_ch、トゥーラのnaradzіўsyaў1918。オートメーション化した職場ііのChyrvonayの第3の1938。zakhodnyay gran_etsの上のvayn sustreў、akruzheenaのはしごіў、ўўへのVyal_kaya Aychynnuyuは、uzyata(utsyok)でいっぱいです。partyzanaに喜び_mya Shchorsaへの百ўの1942のkrasav_kaで。partyzanskag喜び_mya Kato¸skagaの1944のkamandz_r uzvodaのkrasav_kの1943のはいの3つのkrasav_k。オートメーション化した職場ііのChyrvonayの1944年の3つのkrasav_k — 1293ヘクタールのstralkovagのradavaは第160のstralkovay dyv_zііの棒です。そして、第70は職場ііを自動化しました。terytory_ Polshchyの上の黄砂のカンl_penya 1944の居住者のZag_nўに。

SHVAYKO FYODAR Fyodarav_ch、レーヨンの世紀Stry_ Kobrynskagaのnaradzіўsyaў1924。百ўsuvyazny partyzansk_khグループのvaynaўsemnazzats_gadovy uzrosetsのVyal_kay Aychynnayの3つの耳に。3 atradza _mya Chapayeva、brygadza _mya Chapayevaのsa studzenya 1944、radavaのspachatka、poty kamandz_r adtszyalennya、uzvodaの1943のsakav_k、aposhn_yaがpa¸goda perad rasfarm_ravanny brygadaです — kamandz_r会社。Udzeln_k vyzvalennya Kobrynshchyna地獄fashystsk_kh zakhopn_kaў。nak_ravana m_l_tsy_のprayetsўKobryna addzet 1944の上のl_pen_で。賞Chyrvonayゾークі(medalyam_)へのUznagarodzhana。

                                                         F.F.Shvayko With.І.Shvarko

SHVARKO Syamyon _vanav_ch、レーヨンのBalota Kobrynskagaの世紀のnaradzіўsyaў1920。1942で — 1943ўsuvyaznyにkamsamolskaga padpollya z partyzanam_。partyzansk_ atrad _mya Kato¸skagaのma_ 1943 payshoўで、baratsbaへのdyvers_ynayの¸dzeln_chўのakty¸na(pustsіўは手詰まりadkhon 9 varozhy eshalonўです)、ўudzetはadkryty Baiのprymです、zdabyvaўzvestk_はvoraga(¸zbrayeenaіkolkastsへのイアーゴ)をpr dyslakatsyyuにすることができました。Paslya vyzvalennya Kobrynshchyna地獄サービスўの上のzakhopn_kaўnak_ravanaが出口にそこのNKUSіprasluzhaўのはいを具体化するfashystsk_kh pens_yu。vayna II stupen_のAychynnayの賞へのUznagarodzhana。

Davydav_ch(レーヨンの世紀Turnaya Kobrynskagaのnaradzіўsyaў1923)のSHYSHKO Andrey。radz_maの上のvayna sustreўのPachatak Vyal_kay Aychynnay、百ўsuvyazny partyzansk_khは集まります。そして、zb_rўI zbroitіがpartyzanaへのperadavўです。1942のpartyzanのkrasav_kaでpartyzanskag zluchennyaのbrygada _mya Molatava Shnskagaの喜び_mya Suvorava。A.D.Shyshko pustsіўは、adkhon 24 varozhyya標準(zn_shchaў7 a¸tamashyn)を行き詰まらせます。vyzvalenn_ Kobrynshchyna地獄fashystsk_khのUdzeln_chaўは、zakhopn_kaўです。pryzvanaўChyrvonuyu arm_yuのverasn_ 1944で、vayena z Yapon_yayのudzeln_chaў。sakav_k 1947 Uznagarodzhany ordenam_ Chyrvonaga Sdyagaさん、Chyrvonayゾークі、medalyam_へのDemab_l_zavanaў。

YaNChUK M_kalay P_l_pav_ch、naradzіўsyaў世紀Tryshyn(ブレストの境界のtsyaper)。1939のpryzvanaўポーランド語arm_yuで、adna¸lenn_の上のpratsavaўでpaznyにありますチャンネルDnyapro¸スカ-Bugskaga。水transparetsの上のBrestseのpratsavўのvaynaのVyal_kay Aychynnayの耳で、メンバーpadpolnay antyfashystskayグループへの百ў。チャンネル(Kobrynのpabl_zへのrazmeshchanag)の6ヘクタールのロックのakhovへのpryznachanaўのVosennya 1941。StaraselskagaのpartyzanaへのPeradavaўsabranyya boyeprypasaіI zbroitは、喜び(z chervenya 1943 atrad _mya M. M. Charnak)です。partyzanaにpartyzanskag zluchennyaのBrestskagaのbrygada「Savetskyベラルーシ」の喜び_mya Suvoravaへの19万4300のўで。1時間のdyversііの1943年のカンの居住者のZag_nўにchygunetsの上のそのpravodz_lasya。Partyzana¸m_nにstanav_l_、yakyにz-forなnepradbachanyは、abstav_n davyalosya¸zryvats uruchnyですそのіzrabіўM. P. Yanchuk。

Padrykhtaval_ A. V. Babenka、T. S. Nazaruk、N. M. Pl_sko、A.M.Rys、N. A. Frydlender

コメント