Gistoryya vyoski Kivatsichy

Gistoryya vyoskiとてもKobrynshchynaの上でKivatsichy、Slavuta kivatsitskiの私が、共同墓地です

Pismovyya zvestki pra mayontak、M. Pats yのuladayena vyosets Kivatsichy、datuyutsets 1528。godza gaspadaryへの1567でmayontka KivatsichyбыýDaminik Pats(padkamory brestski)焼が「imjeniye svoikhからメールを置きました – s Kivachichその他は、馬zbroynoを置きました」。

srodki Mikalaya i Sof'iПацаýбыýpabudavana zの上のgodzaへの1610でiПаýлаのPyatrのdreva kastsyol SacredАпосталаý。yの1671のgodzaへのちゃんがZavershのiのmayontka Kivatsichyýваходзiлi susedniya vyoski Svishchyを倉庫に入れるi tyのZ pismovykh zvestak vyadoma。Letam 1798драýляныkastsyol Pyatra iПаýлазгарэý地獄malanki。syonnyaにnyama nidze zvestakの上の私は、ヤクあそこのвыглядаýです。

セイント・ピョートルとパーベルの教会のBelltower

syadzibaにそれ自体ýладальнmayontka Kivatsichyがprazに道地獄であったiкаýkastsyol(nevyalikimにpagorkaの上の)。imperyiのRaseyskayのskladzaへの3 1795のKivatsichy y。Мержаеýскi.のPaslyaПацаýmayontakнабыýnekhta。Menavita時間z susednyayАлiзараýшчыны(1845)はperavezenaдраýлянаяです。そして、uzvedzenaのiのpabudovaは下駄のyでした新しいkastsyolです、焼はiПаýла(ty zha mesetsの上で)のPyatrのАпосталаýの聖人のnazvへのtaksamaнaciýです。

godza syalo Kivatsichyへの1890で、Svishchy、Zaversha、Dzevyatki nalichvali 1882 dzesyatsiny zyamliのfalvarkaへの時代zまで、耕作してください。そして、getagのgaspadynyaýсяго – I.Багуслаýская.のnekhtaKivatsichakh国家vuchylishchaの下駄時間で、sotniвучняýを熱しているdza navuchalisya。
Perad Pershay Susvetnay戦争syadzibu kuplyayuts Shadurskiya、znakamity iは豊かなshlyakhetskiです我々の不動産のタイプ。Polshchyのskladzaへの3 1921のKivatsichy y。

Vyadoma、y Kivatsichakhのgodzaへのそのy 1932はadkryta publichnaya bibliyatekaでした。そして、dza byli knigi iがポーランドのmovaのtolkiででなくした。Pratsavala学校、vyacherniyaコース、chytalnya、harava i teatralna gurtok。movaчытаýZakon Bozhyへのruskayの上のtydzenпрыходзiýправаслаýныsvyatar iの時代の学校で。

 Staryya Kivatsichy、Novyya Kivatsichy、pasyolak Kivatsichy byla i mayontak Kivatsichyのisnavaliのgodzaへの1940で。暖房Usyago 300жыхароý。i 48жыхароýのKivatsichakh 22 dvaraの1.01.1999のために。

syonnya (2013)の上で、pyats i y小屋trokhは、dazhyvayutsにýзростуの世紀lyudzi stalagaを小屋に泊まらせます。svinafermuにカリウムガスへのPaslya、zaty ptushkafabryki、Кшыстаýのタモシャンターgetyya zemliпрыдбаýnekhta様への2匹の爬虫類、vyalikuyuにここの焼zbirayezza budavats。そして、Kivatsichy stali nichyynymi …

ýжоlichy zniklay vyoskiのアルヤpraystsiラにとって、atrymayetsetsはそう単純でありません。aposhny vayna地獄点火kuliзгарэýaposhni kastsyolで、それがそうであったアルヤは、共同墓地がi tsikavyによってzvanitsaであるとわかりました。Sa zvanitsy y 90-yya zrabili nevyalikuyu kaplitsuとvos共同墓地budarazhyts fantaziyu。

zaymaaへのpakhavayenaへのKatalitskayeは、2つのгектараýででなくmenshにあります。pyaschanyにkastsyolのラのpagorkaの上で、vidats(pershyya pakhavanni vyalisyaýжо3 17 stagoddzyaに)。syonnya zakhavalisya pakhavanni(adznachanyyaにもう一つのpalovay 19 stagoddzya)の上で。УладальнiкаýKivatsich i susednikhмаёнткаýhavali y syameyny地下室、stavyachaにnadmagilnyに1ストーン、htoは単純です、そして、hto sa skulpturami i z azhurnymiがkryzhamiです。

ここのAposhni prytulakは、znayshliпрадстаýнiкi shlyakhetskikhродаýです:Шпакоýскiх、Xapxoýckix、Byalinskikh、Babinskikh、AntaninaКрукоýская、РусадоýскаяのGelenのiのMaryya、i StraminskiyaのMultana。


Nadmogilye Streminskikh

Myastsovyya kazaliは、pryslugのその賛成aposhnyay vayna kivatsitski教会の境内daglyadali svayaki iです。Rasli kvetki、padkoshvalasyaに、草(darozhki byli vylazhana粗石kamenny)はagarodzhaでした。Дрэýは、zusimでありませんでした。La mnogij magil stayaliлаýкi.。Nivodnaya彫刻-nadmagilleは、паýтараласяででなくす。Bolshasts z ix byli chygunnyya、mednag listaのmnogiya z kamennyu i。Быýi marmur。
vayna共同墓地(地下室)raskapaliのアルヤPaslyaに。Myastsovyya。Shukali金。Znikla shmatнадмагiлляý。Usyo i kustarnikamは密告しました。

地下室syam'i aposhnikhуладальнiкаýが、Мультанаýのmayontkaです – паýразбураны。Zamest彫刻(vidatsにukradzena) – byaroza、トランクnezvychaynayが作るz。balyuchのSumna i。

Cherven 2013。

材料我々のパートナー