Akhavalnitsa Belarusi

5月20日に – Bozhay Matsiのイメージのdzen z'yaulennya Zhyrovitskaga。

Syonnya(znacheenaへのpryyarytetnaaへのkal_ dukho¸nasts chalavechy znoўnabyla)、atsenvayetsets shmatのパパ-novamuは、m_nulagのzabytagのそのz nespravyadl_vaです。Adna z ushanavany hrysts_yansk_khは、Belarus_にZhyrov_tsk_のtsudatvornaのz'ya¸lyaetsetsのzda¸naを秘めますBozhay Mats_のイメージ。Zaho¸vayezzaは、manastyrのmuzhchynskagのあそこのwa Uspensk_m大聖堂Zhyrov_tskaga Svyata-Uspenskagaです。

ここのKal_sts_は、ўdrymucha木です。ここの1470のmyastsovyya pravasla¸nyya vern_k_ pasv_l_年夏のAdnoychaは、カロўです。gal_nka lyasny西洋ナシza¸vazhyl_ dzіўNai Svyatloの上の私。Bozhay Mats_のゲタіўイメージ。ўあそこのvyrazana zが、碧玉、malenkі、dalon_ ruk_.の上のzmyashcha¸syaの石のkashto¸ナーガですNezvychaynyは、Alyaksandr Soltanにスパッド者にpastukh_ adnesl_を見つけます。nastupnaにdzenにそのzha dz_kay西洋ナシのイメージznoўў中のアルヤに。Usvyadyіўは、padzaіにnezvychaynastsを避けます、スパッド者Soltanda tsarkvへの傲慢dz_vosnay prayavaのabyatsayena zbudavatsへの¸。

それで、Zhyrov_chyіpravasla¸na dra¸lyana寺院のpasel_shchのі¸zn_kla。tsarkv napatkatへのgodzaへの1560のAdnakが、vyal_ky byadaです – ヤナ族は、火へのzgarel地獄です。zag_nўіkashto¸naへのўagn_が画像化するMerkavalі。1¸ratavalな聖地のアルヤ・ツダに。svyatlaіへのdzevўpramyan_styへのpazharyshch nezvychaynay prygazhosts_のkamen_ nepadalek地獄の上のi lyudz_ adnoycha za¸vazhyl_は、ロウソクperad yoyです。

それがそうであったvern_kўが神聖なイメージのpalomn_tstvはいのsapra¸dnaaに始まったほどuskhvalyavatにゲタ。i lyudz_ pabudaval_ muravana寺院。それで、Bozhay Mats_ Zhyrov_tskayのіzakhava¸syaイメージ。そして、ne¸zabava∥はい、zasnaval_ Zhyrov_tsk_ muzhchynsk_ Svyata-Uspensk_ manastyr。Darecha、その時間getym_ zemlyam_でvalodaўknyastvo L_to¸skaga LeўSapega(gety sprava vyal_k_のіイアーゴ方法)の首相Vyal_kaga:zemlі、vyal_k_リング、Evangelleのrukap_snaaへのbelaruskaa。

1613のpolsk_カロルS_g_zmund IIIでそれが必要なўZhyrov_chamであること地位myastechka、uvyoў2 shtotydnyovyya k_rmasha。そして、正しいmagdeburgskaaへのatrymalのprazな第10の爬虫類ўpasel_shcha。Bozhay Mats_ razyshlasya優先権¸syoy PolshchyのZhyrov_tsk_ manastyrіtsudatvornaイメージのprの栄光。Zhyrov_tskay svyatyn_ stal_ paklanyatsets。

¸n_yatўのためのz'ya¸lyaetsets svyatynyayіのBagarodz_tsaのイメージ。ヤナ族pe¸na時間valodal_ manastyry。Shanuyuts Zhyrov_tskaya Bozhuyu Mats_іkatol_k_。達者なsyonnya vylyachennyuが吐くAbraz spryyaўі。vern_kўの魂のatulyaaへのYagony a¸ra(aberagaaな地獄怒ったіnyadobragaへのagenchyka gramn_chnay svechk_への)。Svyatyn_ kal_s paklanyal_sya Radz_v_laの大物іSapegі、polsk_yaカロル – Stan_slaўA¸突風Panyato¸sk_は、іを罰しました、tyでl_kaіaposhn_。

y godza vyal_kay人間prysutnasts_増副ラースヤへの1730で、padzeyaўrel_g_yny tolk_ Zhyrov_chと署名しないでください – urachysty karanatsyyaは、イメージのtsudatvornagaです。Karon、uprygozhany kashto¸nym_ kamyanyamі、ハンナRadz_v_l akhvyaravat knyag_nyaに。

イメージzasvedchvalasya shmatrazovaのTsudadzeyny s_la。Vos adna z g_story。batskoўで、adz_nyダーチャがありました。ヤナ族は、病気のsmyarotnaでした。i adnoychaўは、ヤナ族Bagarodz_tsuのpabachyla(yaky kl_kala yaeўZhyrov_chy)を夢に見ます。そして、nog_ dzya¸chynk_は、magl_і優先権hayets hadz_tsででなくす。Zhyrov_chyのアルヤbatsk_ zgadz_l_sya payekhatsに... 私は、davezl_ダーチャででなくす。ヤナ族は死にました。そうzdarylasyaに、manastyraのそのrazv_talna abrad adbyva¸syaўZhyrov_tsk_m。i vos dz_va。azhylのdzya¸chynのRaptam。i¸stala。そして、zatyはその賛成yae Galawaі足dakranalasya Zhyrov_tskaya Mats_ Bozhayaを言いました。アルヤyanaにとって、堆積pravests_ўは、yoyをmanastyraの口ひげastatn_ya dn_と考えました。そして、10 sakav_k 1580カロルStefats Batory uzvyoўます尊厳nastayatseln_etsのdzya¸chynに。

_snaval L_to¸空dukho¸ny sem_naryyaのZhyrov_chakhの時間で、vuchyl_shchのdukho¸naaへのZhyrov_tskaye。pratsua M_nsky dukho¸ny sem_naryyaへの感染症。Zhyrov_chy eduts palomn_k_でtolk_ z Belarus_でない。іEduts _duts、統合された銀行papras_tsは、我々のkra_naіyaeのためのzastupn_tstvaです人々:。…blagostynaの我々の地方のTvoyeyの避難所の上の夜明けと天災(inoplemennikと共催ムードの侵入)からのizbava。静かに、そして、穏やかに、愛と平和で生きてください...
Navedaytsa Zhyrov_chyіにあなた、darag_yaは我々のchytachaіsyabraです。

あなたのための新聞(2002年5月17~23日の)。